(17.10 hodin)
(pokračuje Tejc)

Pozměňovací návrh, jehož druhý bod bych si dovolil odůvodnit, zavádí podmínku užívání restituovaného majetku alespoň po část rozhodného období. Také nahrazujeme onen vágní pojem "příslušely registrovaným církvím". My tedy chceme vydat majetek, který církve vlastnily a užívaly k rozhodnému období, nikoli který vlastnily nebo jim příslušel. Myslíme si, že to je podstatná změna, která je ku prospěchu věci. Protože vraceno by mělo být to, co skutečně bylo ve vlastnictví a co skutečně užíváno bylo.

Třetí ustanovení, kterým se snažíme změnit zákon, směřuje k tomu, aby nebyly vypláceny žádné finanční kompenzace. Pokud dochází k vydání majetku, který církev vlastnila, a bude to majetek, který bude odpovídat oné hranici 25. únor 19848, pak je to správné. Ale pokud by mělo docházet k vyplácení miliardových kompenzací ve více než 59 miliard korun, a kdo ví, kolik to bude nakonec v částkách, které se budou navyšovat o inflaci, tak to podle našeho názoru je nesprávné a nepřípustné. Proto chceme finanční kompenzaci tímto odstranit.

Rovněž chceme nově zaváděný zvláštní smluvní typ, smlouvu o vypořádání, na niž se v řadě podstatných rysů nemá vztahovat obecná úprava smluv podle občanského zákoníku a je jakýmsi hybridem mezi soukromoprávní a veřejnoprávní úpravou, a u něhož není jasné, který soud by byl příslušný k rozhodnutí podle navrženého § 16 odst. 7, vypustit.

Snažíme se také o to, aby do zákona byla zakotvena restituční tečka, tedy aby pokud stát tento zákon přijme, tedy pokud se udělá dohoda mezi státem a církvemi, aby už nebylo možné ze strany těchto církví jakýmikoli dalšími soudními prostředky požadovat vydání dalšího majetku. Proto tedy se namísto navrženého ustanovení § 18 odst. 8., které nevylučuje podávání dalších žalob k soudu mimo režim navrženého zákona, navrhuje úprava tzv. restituční tečky. Jakákoli práva oprávněných osob proti komukoliv, kdo drží původní majetek registrovaných církví a náboženských společností, bude možno uplatnit pouze v rozsahu a postupem stanoveným navrženým zákonem, a nikoli např. v obecném režimu žalob podle občanského zákoníku. Také podle mého názoru velmi podstatné ustanovení.

Také bychom rádi změnili, a avizuji další pozměňovací návrh, to, aby církev byla osvobozena v případě prvního prodeje majetku, který bezplatně získá od státu, od daní. Nevidíme v tom paralelu s 90. lety. A já jsem přesvědčen, že pokud tady někdo argumentuje tím, že církev ten majetek získá proto, aby jej vlastnila, aby jej užívala ve prospěch veřejnosti, pak není důvod osvobozovat ji od majetku ve chvíli, kdy - od daní z prodeje tohoto majetku ve chvíli, kdy jej prodá.

Ještě jedno ustanovení si dovolím zmínit. Chceme vypustit v § 10 odst. 1 písm. a) slova "tato skutečnost se má za prokázanou, není-li prokázán opak". Velmi důležitá slova. Podle navrženého ustanovení je oprávněná osoba povinna k výzvě připojit listinu nebo uvést důvody, z nichž vyplývá, že je splněna některá ze skutečností podle § 5 zákona, přičemž však tato skutečnost se má za prokázanou, není-li prokázán opak. Tímto mým pozměňovacím návrhem se vypouští vyvratitelná domněnka, podle níž se mají zákonem požadované skutečnosti považovat za prokázané, neboť prokázání jejich opaku, že není dán některý z důvodu podle § 5 zákona, v případě, že neexistují listiny, je právně obtížné, ne-li vůbec nemožné.

Tolik tedy odůvodnění pozměňovacích návrhů, které budu předkládat, a děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Zeptám se, zda se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Pan kolega František Bublan. Prosím.

 

Poslanec František Bublan: Dámy a pánové, my jsme se tady dneska celý den přeli ohledně tohoto zákona. Dělili jsme se na ty spravedlivé a nespravedlivé nebo na ty, co jsou na straně temna apod., nebo co jsou morální a nemorální. Já bych vám chtěl říct jednu takovou zkušenost, protože patřím k té minoritní skupině, která se hlásí k nějakému vyznání, a patřím také k té už marginální skupině, která praktikuje své vyznání. A protože se v tom prostředí pohybuji, a dokonce jsem měl tu čest studovat s polovinou současných katolických biskupů, takže znám jejich názory a říkáme si otevřeně, co si myslíme, tak vám musím sdělit takovou věc - že tak jako my jsme tady rozděleni, tak stejně tak i tato skupina je rozdělena. A ten postoj třeba katolické církve k restitucím není jednoznačný. Mnoho biskupů si myslí, že to tak není správně, že tato doba není ta nejvhodnější a že by bylo možno nalézt daleko lepší způsob, schůdnější způsob, rozumnější, který by řešil tuto otázku.

Takže já bych chtěl možná už na závěr těchto obecných vystoupení trošku zmírnit napětí a pokusit se najít nějaký lepší model, i třeba ten model, jak byl přednesen před chviličkou mým kolegou panem poslancem Tejcem. Bude to lepší nejenom pro společnost, ale bude to lepší i pro ty církve samotné. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka paní poslankyně Bohdalová. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobrý tmavý podvečer, dámy a pánové. Každý zná, že existují nějaká pravidla hygieny práce. Jestli jste si všimli, tak tady osvětlení padlo na polovinu, já se svými osmi dioptriemi skoro nevidím, venku je tma. To opravdu budeme projednávat i za těchto podmínek takto důležitý zákon? Myslím si, že bychom měli mít zaručené velmi kvalitní podmínky na projednávání tohoto zákona, i když už ho tady budeme projednávat celou noc, a proto navrhuji, abychom, dokud nespraví světlo, přerušili schůzi. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, beru to jako návrh, který může vznést předseda poslaneckého klubu? Vy jste měli dnes dvouhodinovou přestávku. Chcete tedy přestávku na jednání klubu? (Hlasitá reakce v sále.) Já bych ráda upozornila sněmovnu, prosím, nepřekřikujme se, uklidněte se, že -

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já jsem přednesla návrh na přerušení schůze z technických důvodů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já chci upozornit sněmovnu, že došlo k problému s dodávkou elektrického proudu, něco se stalo v předsálí, opravují to technici, myslím si, že jednání tady v sále to nebrání. To jsem přesvědčena, že ne. Nicméně pan kolega Tejc ještě chce něco k tomu říci?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, já myslím, že je potřeba se s tím vypořádat hlasováním. Tedy dovoluji si upřesnit návrh, ať už je z jakýchkoli důvodů, žádám o přerušení projednávání tohoto bodu do zítřka do 11 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Požádám o dvouminutovou přestávku, aby mohli předsedové poslaneckých klubů sdělit, že toto hlasování nastane. Gong mi nefunguje, takže nemám jak poslance přivolat. (Smích v sále.) Prosím, pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych v souladu s jednacím řádem přednést pozměňující návrh k návrhu pana předsedy Tejce, a to na přerušení schůze na dvě minuty. (Smích, potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Budeme hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu. Je to trochu kuriózní, ale budeme hlasovat o návrhu na přerušení schůze na dvě minuty.

Zahajuji hlasování číslo 32. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Bylo to hlasování číslo 32, přítomno bylo 173, pro 51, proti 49.

 

Nicméně podle reakcí, které vidíme, a také podle toho, že poslanci přicházejí, tak se domníváme, že už všechna technická zařízení fungují a můžeme v jednání pokračovat.

Pan kolega Kováčik. Prosím. Paní poslankyně Váhalová se hlásí? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP