(17.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo pan poslanec Radek John.

 

Poslanec Radek John: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady celé odpoledne, celý den se snaží koalice vzbudit dojem, že oni férově, čistě, otevřeně, transparentně vydávají to, co církvi náleží, a všichni, kteří zpochybňují tu netransparentnost, jsou ti zlí.

Já si myslím, proč tady nedošlo dvacet let k tomu vyrovnání. Protože neustále byly pokusy dáti církvi víc, než jí náleží. Dát jí nějaký dar. Neudělat to férově. A znovu a znovu narážíme prostě na to, že náprava křivd nesmí způsobit křivdu novou. V žádném případě nelze dávat dary, ale je třeba udělat férové vyrovnání. Já si myslím, že nikdo v této Sněmovně, byť tady byli leckteří nařčeni, že nechtějí vracet kradené věci, nikdo neříká "nevracejme, co bylo ukradeno", ale skoro všichni tady říkají "udělejme to čitelným, udělejme to tak, aby celý národ si řekl, ano, toto bylo ukradeno, toto je prokazatelně církví, toto jim tedy vrátíme".

My jsme měli velký problém v koalici s vracením církevního majetku. Velmi jsme se bránili tomu, aby nebyl výčtový zákon, velmi jsme se divili, že jsme nikdy nedostali seznam těch vracených lesů a nemovitostí. Dodnes ho nikdo nedostal. Velmi jsme se divili, že TOP 09 nebo pan Kalousek nechce ty věci objasňovat a vyjasňovat. Dneska tady tvrdí, že v žádném případě se nevracíme před rok 1948. To by přece snadno šlo dokázat, kdyby tady byl seznam majetku a kdybychom si mohli zkontrolovat. My jsme ho nikdy nedostali. V té komisi se říkalo "bude se to řešit na vládě" a na vládě se řeklo "vždyť se to přece vyřešilo v komisi". Jestli paní poslankyně Kohoutová má ten seznam, já budu velmi rád, když nám ho dá. Stejně tak novináři se nedostali k tomu seznamu. A to je právě krajně podezřelé.

Nicméně abych mluvil konstruktivně. Věci veřejné chtějí vrátit ukradený majetek, ale nechtějí, aby bylo vraceno, co církvi nepatří, aby dostala nějaký dárek. Proto jsme připravili pozměňovací návrhy a jsou v intencích toho, co jsme říkali při minulé krizi, když jsme byli ještě v koalici, kdy jsme se bránili podepsat ten bianco šek. Cílem těch návrhů je transparentnost a spravedlivé vyrovnání. Požadujeme, aby bylo jasně stanoveno, kdo je oprávněnou osobou. Požadujeme tedy taxativní vyjmenování církví a náboženských společností, kterých se tento zákon týká. Skutečností je totiž, že církev před rokem 1948 nebyla plnohodnotným vlastníkem, protože v případě, že chtěla majetek prodat, potřebovala souhlas státní správy. To se týká například náboženské matice, která byla založena Josefem II. jako veřejný fond a byla spravována jako subjekt veřejného práva orgánem státu. Její majetek byl tedy zastupován finanční prokuraturou.

Z důvodové zprávy podle nás vyplývá, že stát v souvislosti s majetkovým vyrovnáním výrazně navýšil majetek katolické církve, a vyplývá z ní podle nás, že se má vrátit i majetek vyvlastněný na základě pozemkové reformy v roce 1918 a 1919. Ať někdo prokáže opak. Ať někdo ukáže listinné důkazy a ať tady neříká lžete, nebo nelžete. Činy, fakta, listiny ať hovoří.

Dál upozorňuji, že Věci veřejné pro konstruktivní dohodu o vyrovnání navrhují opatření, že zjistí-li pozemkový úřad, že církev nárokovala majetek, který jí nenáleží, uloží jí pokutu ve výši tržní ceny neoprávněně nárokovaného majetku. V souvislosti s tím navrhujeme upravit i příslušný paragraf trestního zákoníku. To by zabránilo tomu, aby církev žádala i o věci, které jí prokazatelně nepatří. Protože předkládaný vládní návrh říká, že oprávněné osobě stačí tvrzení typu jedna paní povídala o tom, že mu nárokovaný majetek patří, a stát mu ho buď musí vydat, anebo složitě dokazovat, že to není pravda. Mohlo by se stát, že církev požádá o vydání České republiky a Česká republika bude horečně hledat, co tedy nevydat. To břemeno dokazování musí v plném rozsahu přejít na toho, kdo žádá vydání majetku, a ne aby stát nesl toto břemeno.

Dále navrhujeme prodloužení v zákoně uvedených lhůt pro to, aby stát měl čas na dostatečné prověření údajů církví. Jedná se o vydání obrovského majetku. Je to třetí největší transfer od roku 1989. Ten majetek je v řádu desítek miliard a prostě je třeba prodloužit lhůty. K tomu je zapotřebí, aby lhůty byly přiměřené a nedošlo kvůli špatnému úřednímu postupu ke škodě velkého rozsahu, která hrozí a bude hrozit, a ty křivdy se budou napravovat léta a pak už se nenapraví, protože budou promlčené. To by byla historická vina, která bude na poslancích této Sněmovny. Přicházíme také s návrhem na rozšíření promlčecí doby. Jedná se totiž o vracení rozsáhlého majetku.

Navrhujeme rovněž takovou změnu, která zruší všechna ustanovení vedoucí k tomu, že by církve měly být osvobozeny od daně z prodeje majetku, jako tomu bylo v případě restitucí k fyzickým osobám. Vláda proklamuje, že chce snižovat počet daňových výjimek, a jistě proto není nutné vytvářet výjimku novou. My podáme pozměňovací návrhy, a pokud koalice bude schopná, ochotná ty návrhy přijmout, pak si myslíme, že může dojít k férovému vyrovnání, k tomu, že se bude vracet transparentně, co církvi patřilo, a odstraní se ta věc, která se neřešila dvacet let, a je to vina předchozích vlád, že ji nevyřešily. Proto nabízíme toto konstruktivní řešení a pozměňovací návrhy budou předloženy. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já se zeptám... Dále do obecné rozpravy pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, protože bych nerad zatěžoval podrobnou rozpravu odůvodněním svých pozměňovacích návrhů, tak si dovolím je snad krátce odůvodnit tady z tohoto místa. Snad budu číst dobře za toho horšího osvětlení. Možná to byl signál, ty vypadnuté pojistky či co tady zahořelo v zákulisí, že něco dnes neděláme dobře, že bychom se nad tím měli zamyslet, takže myslím, že to platí spíše na ty, kteří chtějí hlasovat pro vydání takto ohromného majetku, a doufejme, že to skutečně není snaha tady něco skrývat. Z naší strany určitě ne.

Proto si dovolím tedy odůvodnit krátce své pozměňovací návrhy, které bohužel nebyly ústavněprávním výborem přijaty.

My se snažíme za prvé o to, aby v preambuli tohoto zákona slova "vypořádat majetkové vztahy mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi jako předpoklad plné náboženské svobody a umožnit tak obnovení majetkové základny církví a náboženských společností, svobodné a nezávislé postavení církví, jejichž existenci a působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti" nahradit slovy "jakož i vypořádat majetkové vztahy mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi".

Ten důvod, proč takovýto návrh předkládáme, je jednoduchý. Snažíme se, aby odpovídal světské povaze České republiky, která je zakotvena v ustanovení článku 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí být vázán na výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání. Tato ústavní ustanovení zapovídají státu, aby zákonem obnovoval majetkovou základnu církví a náboženských společností a prohlašoval, tak jak to činí ona preambule, že jejich existenci a působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti. Těmito formulacemi podle našeho názoru by stát nepřípustně preferoval náboženství před ateismem. Proto se z preambule zákona podle tohoto pozměňovacího návrhu vypouštějí. V preambuli navržená formulace se naopak doplňuje o výslovné zakotvení jednoho z cílů zákona - o tom jsme vedli při především se zpravodajem tohoto návrhu na jednání výboru -, kterým by měla být odluka, tedy oddělení státu od církví a náboženských společností.***
Přihlásit/registrovat se do ISP