(15.10 hodin)
(pokračuje Bárek)

K přijetí pozměňovacích návrhů pod pořadovým číslem 1 až 3, které zachovávají stanovení poplatku za odpad za kalendářní rok, vedly především právní a logické důvody. Je zřejmé, že stanovením místního poplatku za běžný rok, tj. za 365 dní, se vyhovělo požadavkům obcí, které argumentovaly, že vyhlášku jsou nuceny stanovovat nejpozději v prosinci, aniž znají u části poplatku za sběr a svoz odpadu skutečné náklady za rok, který v době schvalování bezprostředně předchází kalendářní rok, na který se místní poplatek schvaluje, a jsou nuceny poplatek počítat z údajů za rok předcházející roku, ve kterém se vyhláška schvaluje, a tím nárůst nákladů, které mohou rozúčtovat, se v čase opožďuje.

Nicméně i Poslaneckou sněmovnou navržený způsob výpočtu opřený o běžný rok by měl svá úskalí, neboť není zřejmé, odkdy by předchozí rok počínal, respektive končil. Není jasné, jaká událost by měla předchozí rok tzv. předcházet, přičemž tou událostí by mohl být den účinnosti vyhlášky, kterou se poplatek stanovuje, den vyhlášení vyhlášky či den její platnosti.

Je zřejmé, že předchozí roky by měly na sebe navazovat, rozhodně nesmějí překrývat, rozpočítávat náklady dvakrát, a že při schvalování vyhlášky údaje o skutečných nákladech musejí být zastupitelstvu známy. Je nezpochybnitelné, že by obce mohly den, od kterého budou vybírat poplatek, stanovit pro futuro podle svého uvážení v rámci samostatné působnosti, nicméně nemohly by stanovit podle svého uvážení, co lze podle návrhu zákona postoupeného Senátu považovat za předchozí rok.

Úprava přechodného ustanovení, tak jak je navrhuje Senát v bodu 5, pak zajišťuje, že po celý kalendářní rok 2012 bude zachován dosavadní právní stav.

Pro výše uvedené důvody vás žádám o podporu návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Bárkovi, a nyní je přihlášen pan poslanec Ladislav Šincl do rozpravy, poté pan poslanec Josef Novotný mladší. Prosím o slovo pana poslance Ladislava Šincla.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni ministři, vážení poslanci, na jednu stranu pozitivním přínosem návrhu o místním poplatku předloženého skupinou poslanců TOP 09 je např. možnost vybrat poplatek od cizinců pobývajících na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, od vlastníků tzv. apartmánů, tj. bytových jednotek mnohdy sloužících k rekreaci nebo k pronájmu, a od fyzických osob užívajících rodinné domy za účelem bydlení bez nahlášení k trvalému pobytu.

Na druhou stranu hlavním cílem předložené novely, která odešla do Senátu, je ovšem úprava poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak, že jeho druhá část - za netříděný odpad - může být stanovena rozhodnutím obce bez omezení, maximálně do výše skutečných nákladů obce z předchozího roku.

Obsahem senátního pozměňovacího návrhu, který se vrátil do Poslanecké sněmovny, je jeho zastropování na 750 Kč za osobu a rok, to je 250 Kč za tříděný odpad plus 750 Kč za netříděný odpad, to je tisíc korun na osobu a rok. Zdůrazňuji, že jde o možnost zvýšení o 100 % dnešních 250 Kč plus 250 Kč plus 500 Kč za osobu a rok.

Tato novela podle mého názoru a většinového názoru poslaneckého klubu sociální demokracie přichází ovšem v nešťastnou dobu. Předkladatelé této novely totiž bohužel v současné době umožňují svým hlasováním přijímat jako na běžícím pásu zákony, které vedou k rekordnímu růstu cen potravin, léků, energií, vodného, stočného, zvyšování poplatků ve zdravotnictví, zrušení stávajícího pravidla pro valorizaci důchodů, dalšího zvyšování DPH atd. atd. Tato a případná možnost zvýšení poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů až o 100 % v senátní verzi, nebo bez omezení v poslanecké verzi by podle názoru poslaneckého klubu sociální demokracie dále ještě více zhoršila sociální situaci obyvatel České republiky. Z tohoto důvodu poslanecký klub sociální demokracie novelu předloženého zákona ve sněmovní verzi ani v poslanecké verzi nepodpoří. Kdybyste toto dělali jinak, tak by náš postoj mohl být jiný.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Josef Novotný mladší má nyní slovo. Prosím.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, vážený pane senátore, kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já vyjádřil svůj názor, že nemohu podpořit tento návrh zákona. Uvedu několik důvodů.

Bylo tady řečeno, že starostové velmi netrpělivě čekají na tento zákon. Poptal jsem se v našem kraji některých starostů a oni říkají: v podstatě my tento zákon v současné době novelizovat nepotřebujeme, jsme schopni se v něm orientovat, jsme schopni si to nastavit sami a máme velké obavy z toho, že spousta odpadu skončí v lesích, ve škarpách apod. To je jeden pohled.

Druhý pohled je pohled z hlediska občanů. Tak jak tady bylo už řečeno, řada občanů opravdu má velmi hluboko do kapsy. Pokud jim budeme zvyšovat poplatky ve všech úrovních a na všech možných stranách, tak opravdu oni nebudou schopni tyto poplatky platit a znovu opakuji - odpad skončí tam, kde ho nechceme, to znamená na černých skládkách.

V neposlední řadě chci zdůraznit jednu věc: Odpad se stává opravdu strategickou surovinou. Perou se o ni, v současné době začínají velké boje ze strany podnikatelů, někdy i podnikavců, a snaží se tento odpad získat pro sebe a začít ho zpracovávat a obchodovat s ním. To mě vede k úvaze, zda by svoz tohoto odpadu neměl být zajištěn právě těmito organizacemi, těmito podnikateli a v závěru vlastně by mělo dojít k tomu, že by odvoz odpadu měl být pro občana zdarma nebo co nejlevnější.

To jsou důvody, které mě vedou k tomu, abych tento návrh zákona nepodpořil.

Děkuji za slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Josef Novotný mladší. Nyní pan poslanec Antonín Seďa má slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen velmi stručně.

Na rozdíl od podporovatelů tohoto zákona tento návrh nebudu podporovat. Ony tady padly některé ty argumenty, já bych připojil ještě dva argumenty.

Víte, současná vládní koalice, resp. vládní koalice vzešlá po volbách, zvedla daň z přidané hodnoty. Tím výrazně snížili nebo zatížili veřejné rozpočty, to znamená rozpočty obcí, měst i krajů. Nyní se snaží napravit tento schodek tím, že vlastně uvalí vyšší poplatek na občany. Já si myslím, že to je vůči občanům nefér. Já jsem také zastupitel, já nesouhlasím tady s tímhle poplatkem vůbec. Já nevím, jestli si uvědomujete, a určitě řada z vás starostovala, a jsou členové zastupitelstva a vědí, kolik nedoplatků tady za tento poplatek existuje. No, já si myslím, že zase nahrajeme exekutorům a zase naše občany necháme ve štychu!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl pan poslanec Seďa. Pan kolega Stanjura ještě se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem pro ten zákon nehlasoval, takže mě nemůžete počítat mezi příznivce tohoto zákona. A když jsem seděl na radnici, tak jsem prosadil dokonce v koalici s ČSSD, že se u nás platil poplatek 200 Kč a ne 500.

Ale neříkejte, že my něco zdražujeme. Pokud ten zákon přijmeme, tak dáváme možnost kolegům v zastupitelstvu se rozhodnout svobodně, zda ho přijmou, nebo nepřijmou, a nikdo nenutí ani stávající zastupitelstva, aby vybírala až 500 Kč. Mohou mít klidně nulu, když se rozhodnou. Takže nezáleží to na postoji Sněmovny, jestli bude nula, pět set nebo tisíc, ale na tom konkrétním zastupitelstvu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP