(15.00 hodin)
(pokračuje Husák)

To znamená, co se týče výše poplatku, stanoví tento pozměňovací návrh maximální výši, tedy limit, 750 korun za netříděný odpad. Podotýkám pouze, že výše poplatku za tříděný odpad z důvodů, které jsem podrobně zdůvodnil ve všech vystoupeních zde ve sněmovně, zůstává 250 korun.

Považuji tento soulad -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane kolego, já požádám o klid v jednací síni. Věnujme pozornost panu poslanci Husákovi, který je zpravodajem k tomuto tisku. Ostatní prosím - pokud máte co na vyřizování, tak mimo tuto jednací síň.

 

Poslanec Jan Husák: Paní předsedkyně, já děkuji.

Vzhledem k tomu, že po tom dlouhém projednávání vidím tento pozměňovací návrh jako dostatečně prověřený a dostatečně respektující potřeby obcí v daném čase, považuji jej tímto i pro Poslaneckou sněmovnu za bezkonfliktní. Proto chci doporučit, aby tento pozměňovací návrh, který zde předkládá Senát, byl schválen i touto Poslaneckou sněmovnou. Vyhneme se tak pochybnostem o tom, zda je, nebo není tento návrh, nebo ten původní návrh, který šel z Poslanecké sněmovny, ústavní, nebo protiústavní.

Další změna, kterou přináší pozměňovací návrh Senátu, se týká doby, ze které se vypočítává výše poplatku. My jsme navrhovali v našem znění průběžný rok, Senát vrací tímto pozměňovacím návrhem původní podobu, která je dnes obsažena v zákoně, a to že se bude jednat o rok kalendářní. Takže toto je rovněž věc, kterou nepovažuji za konfliktní, a lze proto akceptovat pozměňovací návrh Senátu.

Dále pozměňovací návrh obsahuje přechodné ustanovení, kdy stanoví, že poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2012 a za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy. Rovněž v tomto bodu pozměňovacího návrhu Senátu není žádný konflikt.

Proto žádám Poslaneckou sněmovnu, všechny poslanecké kluby, o podporu senátního návrhu, resp. pozměňovacího návrhu předloženého Senátem, a o hlasování pro tuto úpravu novely zákona o místních poplatcích. Znovu zdůrazňuji, že obecní zastupitelstva, starostové obcí, čekají na dnešní rozhodnutí Poslanecké sněmovny velmi netrpělivě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Husákovi. Zeptám se, zda se k usnesení Senátu chtějí postupně vyjádřit také další zpravodajové - nejprve zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, sněmovní tisk 337 je skutečně projednáván již více než jeden rok. Ten návrh byl podán 29. dubna 2011. Není to tedy 15 měsíců, ale je to 13. měsíc. Přesto je to poměrně dlouhá doba. Koneckonců v jeho případě došlo i jednou k vrácení zpět do druhého čtení, byť to nebylo v souvislosti s místním poplatkem na likvidaci komunálních odpadů. Výsledkem toho poměrně dlouhého snažení Sněmovny bylo přijetí komplexního pozměňovacího návrhu ve třetím čtení, který v zásadě odstraňoval všechny vládní připomínky k této poslanecké předloze.

Debata ve výborech i v plénu Sněmovny byla samozřejmě vedena kromě jiného i o tom, zda i nadále omezit limit poplatku nějakou konkrétní částkou - limit poplatku podle takzvaných skutečných nákladů -, anebo limit roční částky stanovit pro výši skutečných nákladů obce v předchozím období a tu konkrétní limitaci ponechat na obecních a městských zastupitelstvech. Obdobně je konkrétní spoluúčast poplatníků řešena i v případě sazby poplatků za zhodnocení stavebního pozemku hned v následujícím paragrafu zákona o místních poplatcích. Takový přístup je tedy zcela v souladu s již platným zněním zákona. A vlastně nebyl shledán ani důvod protiústavnosti nálezem Ústavního soudu u obdobně koncipovaného poplatku za komunální odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Já jsem si prostudoval detailně debatu v Senátu a naprosto souhlasím s paní senátorkou Soňou Paukrtovou, že zcela zbytečně a uměle vyhrocená diskuse o stanovení limitu je projevem nesmyslných pochybností vůči obecním a městským zastupitelům. Již teď obce uplatňují poplatky podle sběrných nádob dle zákona o odpadech. Je to vlastně i mnohdy jednodušší systém a nějakých excesů spojených s jeho vizí jsem si nevšiml.

Výhodou té poslanecké úpravy nebo znění, které odešlo z Poslanecké sněmovny, je také přijetí takové úpravy, která už nemusí být v budoucnu nějak opět uměle novelizována. Vyhneme se zbytečným debatám na úrovni Poslanecké sněmovny.

Přiznám se, že nejsem velkým příznivcem vůbec tohoto místního poplatku, ale z mého pohledu, pohledu dlouholetého komunálního politika, je určitě racionálnější debatu o skutečné výši tohoto místního poplatku přenechat těm, kdo za jeho vypsání a především výši nesou svou politickou zodpovědnost. Na druhé straně jsem si vědom obav starostů obcí a měst, zástupců samospráv, Svazu měst a obcí, že v konkurenci těchto dvou znění, poslaneckého znění a znění, které přišlo ze Senátu, nakonec nemusí být schválena žádná úprava, což by určitě nebyla úplně žádoucí tečka za snažením nejen předkladatelů, ale rozpočtového výboru a samozřejmě i zpravodaje.

Proto jsem připraven stejně tak jako klub Občanské demokratické strany v hlasování podpořit i poslanecký návrh, především z toho důvodu, abychom po těch 13 měsících koneckonců konečně tento návrh schválili.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Dalším zpravodajem, který by mohl dostat slovo, pokud bude chtít vystoupit, je zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Václav Neubauer. Ptám se, zda hodlá vystoupit. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Neubauer: Děkuji, paní předsedající. Výbor pro veřejnou správu respektuje doporučení Senátu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. A ještě se zeptám pana poslance Jana Látky, který je zpravodajem výboru pro životní prostředí. Nehodlá vystoupit. Tak to jsme za slovy zpravodajů.

Otevírám rozpravu. Jako první v této rozpravě dostává slovo pan senátor Ivo Bárek. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Ivo Bárek: Krásné odpoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, plénum Senátu se návrhem zákona zabývalo na své 19. schůzi dne 15. března 2012. Senátem bylo přijato celkem pět pozměňovacích návrhů obsažených v usnesení výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Z toho pozměňovací návrh pod bodem 4 je ten zásadní, neboť se do zákona znovu vrací maximální limit pro netříděný odpad. Maximální mez tohoto místního poplatku se však navrhuje zvýšit z dosavadních 250 korun na 750 korun. Plénum Senátu se tak přiklonilo k názoru, že je třeba hranici zachovat jednak z ústavních hledisek, jednak pro právní jistotu poplatníků.

Při projednávání na plénu Senátu proběhla ohledně ústavnosti či neústavnosti absence hranice místního poplatku obdobná diskuse jako zde v Poslanecké sněmovně, nicméně Senát se nakonec přiklonil k řešení, jak je uvedeno v usnesení. Zastánci stanovení hranice v zákoně argumentovali i možností obce využít stanovení poplatků podle zákona o odpadech, kde je výše odvozena od počtu nádob a četnosti svozů, kde není tedy limit stanoven absolutní částkou, avšak systém odvozu odpadu zavedený podle tohoto zákona nutí poplatníky chovat se ekonomicky, tedy třídit odpad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP