(15.30 hodin)
(pokračuje Látka)

Chápu stížnosti starostů, kteří v obecních rozpočtech nemají dost financí, nicméně tato novela přichází pro občany v nejméně vhodnou dobu a dost skokově. Takovéto zvýšení poplatků bude demotivující pro občany, kteří odpad dosud třídí. Poplatek má tak charakter plošné daně nezohledňující výši příjmů plátce a jeho zvýšení by bylo další zátěží zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, na které je toho nakládáno příliš. Navíc si nemohu nepřipustit myšlenku, zda by část sdílených daní nemohly obce použít i v odpadovém hospodářství, tak jak to běžně dělají při dofinancovávání provozu nerentabilních sportovních nebo kulturních zařízení. I toto je přece služba občanům. Dost iluzorní se mi zdá nalezení motivace v navrhované novele. Mám spíše obavu, aby lidé neztratili vůbec motivaci třídit a nezačaly nám přibývat skládky. Hodně totiž záleží na systému svozu odpadu v jednotlivých městech a obcích.

Nebude-li novela přijata, mohlo by dojít k narušení systému odstraňování komunálního odpadu upraveného zákonem o odpadech. Pokud novela bude přijata, dojde k odstranění finančních nerovností. S ohledem na výše uvedené navrhuji ponechat navrhovanou novelu v původním znění s tím, že se zapracují připomínky uvedené ve stanovisku vlády a v bodě 5 § 0b odstavec 4b se částka 750 korun nahradí částkou 500 korun. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji - a to byla poslední přihláška do podrobné rozpravy, kterou registruji písemnou. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, já tedy končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova - je zájem? Není zájem o závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu navrhovateli a děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

25.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 395/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. A já ještě dříve, než vám slovo udělím, tak vás poprosím, dámy a pánové, o klid v jednacím sále. Děkuji. Zdá se, že to krátkodobě zabralo. Alespoň částečně.

Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, jsme ve druhém čtení této zákonné předlohy. Já bych jenom konstatoval, že cílem této navržené úpravy je plné sjednocení úpravy střetu zájmů u členů zastupitelstev obcí i zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i u veřejných funkcionářů spadajících pod působnost zákona o střetu zájmů. Všechno ostatní již bylo řečeno v prvním čtení, takže já bych se v této chvíli již dál nevyjadřoval a jenom bych oznámil, vážená paní místopředsedkyně, že bych rád vystoupil s pozměňovacím návrhem v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisku 395/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 19. schůzi po odůvodnění poslance Ivana Ohlídala a po zpravodajské zprávě poslance Jana Klána a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 395 projednat a schválit v předloženém znění.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. táži se tedy, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu. mám zde dvě přihlášky - pana poslance Radima Fialu a pana poslance Ohlídala. Prosím tedy nejprve pana poslance Fialu, poté dám slovo panu poslanci Ohlídalovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. dámy a pánové, přicházím s pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku 395 - novela zákona, kterým se mění zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Díky tomuto pozměňovacímu návrhu se město Prostějov stane statutárním městem a zrovnoprávní se tak jeho pozice mezi ostatními stejně velkými statutárními městy v České republice.

Za prvé. Doplňuje se v článku 1 nový novelizační bod 1, který zní: "Bod 1. V §4, odst.1 se za slovem "Karviná" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovy "Mladá Boleslav" se doplní slova "a Prostějov". Dosavadní text novely v článku 1 se označí jako novelizační bod 2.

Bod 2. V § 83 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Odůvodnění: Cílem navržené úpravy je dosažení rovnoprávného postavení měst při žádostech o stanovení statutárním městem, které není v žádné právní normě upraveno. Ministerstvo vnitra sice jako kritérium uvádí svůj názor, že k tomu, aby se město mohlo stát statutárním městem, mělo by se členit na městské obvody nebo městské části. Dle mého názoru je § 4 odst.2 ustanovením fakultativním a ze všech 24 statutárních měst je členěno pouze 7.

Podstatné však je, že pozměňovací návrh nemá žádné dopady do státního rozpočtu ani do rozpočtu krajů a obcí a že současně odpovídá ústavnímu pořádku. Návrh neodporuje ani mezinárodním smlouvám podle článku 10 Ústavy České republiky, kterým je Česká republika vázána.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy a vážení pánové, já bych se přihlásil k svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument 103. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je úprava termínu účinnosti navrženého zákona v návaznosti na předpokládanou délku legislativního procesu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

26.
Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 401/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele poslanec Michal Doktor. Prosím pana poslance, aby se dostavil k řečnickému pultíku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Paní předsedající, jsem v naprosto nezvyklé situaci. Pod řečništěm leží pět set korun českých. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Věřte tomu, že já jsem je tam nenastražila.

 

Poslanec Michal Doktor: (Směje se.) Komisionálně předávám. (Předává bankovku paní předsedající. Potlesk a smích poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, v mých rukách budou zcela bezpečně uloženy. (Smích poslance Doktora.) Vrátím je na konci školního roku, respektive volebního období.

 

Poslanec Michal Doktor: Tak, tak, vyšetřete všechny, kteří tady stáli přede mnou. Teď mi připadá, byl jsem tady už jednou dnes, jestli jsem to nebyl já, kdo to ztratil. (Hlas ze sálu hlásící se k penězům.) Další - Čechlovský - ten na to vypadá.

Tak a teď už vážně. Dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych se vyjádřil k sněmovnímu tisku 401, návrhu poslanců Michala Doktora, Pavola Lukše a Karolíny Peake, resp. poděkoval zemědělskému výboru za způsob projednávání této věci na jeho jednání, které se konalo 23. listopadu roku 2011.***
Přihlásit/registrovat se do ISP