(15.20 hodin)
(pokračuje Kubata)

A co se týče nedoplatků na výběr za svoz komunálního odpadu, nepoužívejte, paní kolegyně, prosím vás, zavádějící statistiky. Je realita, že ve městě Ústí nad Labem se nedoplatky rekrutovaly v oblastech a od lidí, kteří rozhodně na úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu finanční prostředky měli, a pokud jsme chtěli ty nedoplatky řešit, tak jsme včera měli schválit exekuce na hmotnou nouzi.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Teď jsem měla přihlášeného pana ministra Bendla. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Já také spíše s faktickou poznámkou. Já pocházím z regionu, kde není ani tak problémem svoz domovního odpadu lidem, kteří mají trvalé bydliště v dané obci, ale významným problémem je svoz domovního odpadu lidí, kteří tam nemají trvalé bydliště, a přesto tam mají stovky nebo tisíce chat, a je nutno, neboť to zákon ukládá obcím, svoz domovního odpadu realizovat. Takže ponechat tu částku stejnou znamená vůbec nereflektovat na to, co se v obcích, zejména malých, děje.

Já jsem velmi pro to, aby se liberalizovalo rozhodování obcí, aby ony měly možnost říci, jakou cenu za svoz domovního odpadu jsou povinni občané platit v daném místě. Nestane-li se tak, tak nakonec odpad bude zůstávat tam, kde ho často nacházíme čím dál tím víc, to znamená v lesích, případně na polích, případně v nevysekaných částech kolem silnic. Já bych moc prosil, abychom počítali i s touto úvahou, protože se to netýká často rozpočtu obcí ve vazbě na trvale bydlící obyvatele, ale ve vazbě na lidi, kteří tam trvale nebydlí, nežijí, ale přitom produkují odpad.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou byl ještě přihlášen pan poslanec Husák, poté paní poslankyně Konečná. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Já děkuji za slovo. Já bych touto svou věcnou poznámkou v podstatě - i když je to definováno jako věcné poznámky, tak se mi zdá, že se tady rozpoutává znovu obecná rozprava. Já bych to chtěl zastavit.

Za prvé jedno faktum, které je potřeba uvést. Jak zde byl načten pozměňovací návrh pana Čechlovského, který nestanoví maximální výši, to prostě není možné. To nemůže ani tato Sněmovna schválit, protože je nutné - a bylo by to v rozporu s Listinou základních práv a svobod, pokud byl Sněmovna nestanovila horní hranici. To je nehlasovatelné. Je potřeba si to uvědomit.

Poprosil bych, abychom nevedli v rámci věcných poznámek diskusi o této záležitosti a o tom, jestli obce mají udělat to nebo ono. To prostě nejde. To bychom udělali něco, co si nemůže tato Sněmovna dovolit. Prosím o respektování tohoto.

Co se týče některých poznámek, že bylo cílem jenom zvýšit výši poplatků, tak to není. Já jsem to zde zdůvodnil. Je to pouze to, co jsem uvedl před několika vteřinami, že maximální výše poplatků musí být stanovena a je limitující, aby nemohl být poplatek stanoven tak, aby se stalo to, z čeho má obavy paní poslankyně Konečná, že by došlo k neúměrnému navýšení toho poplatku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. K další faktické poznámce je přihlášena paní poslankyně Konečná. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já se omlouvám panu kolegovi Husákovi jako předkladateli, ale musím zareagovat na své předřečníky snad jen dvěma tvrzeními.

Prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, panu Kubatovi. Dovolte mi vzkázat, že jsem přesvědčena bohužel o tom a že mám kolem sebe občany, kteří od 1. ledna 2012 nebudou mít na úplně jiné základní potřeby díky tomu, co jsme schválili v této Poslanecké sněmovně. Takže dále navyšovat není samozřejmě nic jiného než přenášení této částky. Budou mít daleko větší problémy, než si kdokoliv z vás dokáže představit. Já nevím, mezi jakými občany se pan kolega Kubata pohybuje, ale možná byste měl někdy sejít o ta tři patra níže a bavit se s lidmi, kteří opravdu budou mít velký problém se základními potřebami a s jejich hrazením.

Druhá věc - prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Stanjurovi. Mě moc mrzí, že jste své politické záměry a deklarace nepřenášet zátěž na občany, které jste praktikoval v Opavě, jak jste nám tady vysvětlil, nepřenesl i do této Poslanecké sněmovny. Možná by to bylo to nejlepší, co byste za svou politickou kariéru udělal.

Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jan Kubata. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubata: Paní předsedající, ještě jednou dámy a pánové, dobrý den. Mně to nedá takto krásně se zde s paní kolegyní prostřednictvím vás, paní předsedající, trošku pošpičkovat.

Já vás chci ubezpečit, paní poslankyně, že jako primátor Ústí nad Labem jsem neseděl o tři patra výš. Já byl primátor, který poplatek za svoz komunálního odpadu zrušil úplně. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Chce se prosím ještě někdo další špičkovat s paní poslankyní? Hlásí se někdo? Nehlásí, tudíž můžeme pokračovat v podrobné rozpravě. Přihlášen je pan poslanec Babák. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Babák: Paní předsedající, dámy a pánové, já si dovolím opustit toto špičkování a odvoz odpadu. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 167, který je podáván ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

Tento pozměňovací návrh vrací platnost, místní poplatek za provozování výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoterminálu a herního místa lokálního loterijního systému. Jeho sazba je stanovena na 5 tis. korun čtvrtletně, to znamená 20 tisíc korun ročně. Na rozdíl od předchozí úpravy není sazba stanovena intervalem od tisícikoruny do pětitisícikoruny za čtvrtletí. Toto opatření zvyšuje výnos z tohoto poplatku a zároveň omezuje prostor pro případné nezákonné jednání v souvislosti s určením výše poplatku. V pozměňovacím návrhu je zároveň výslovně určeno, že obec je povinna tento poplatek vybírat bez dalších podmínek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Látka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 337, je zpracován na základě potřeby měst a obcí. Současná podoba zákona, která se v této části neměnila od roku 2002, prý nedovoluje zvýšit sazbu a neumožňuje spravedlivěji rozšířit výběr poplatků na osoby, které dnes poplatku nepodléhají. Současné ustanovení zákona neodpovídá potřebám obcí a měst vybrat poplatek od všech fyzických osob, jejich činnost způsobuje vznik odpadu, a tím vyžaduje finanční prostředky na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Obce namítají nemožnost vybrat poplatek od cizinců, dlouhodobých podnájemníků nebo od fyzických osob dlouhodobě užívajících byty a rodinné domy bez nahlášení k trvalému pobytu.

Myšlenka spojení poplatku za odpad ne s trvalým, ale skutečným bydlištěm je jistě zajímavá, nicméně zatím se to však nepodařilo ani u rozpočtového určení daní, což by bylo pro obce jistě ještě finančně zajímavější.

Trvalému růstu nákladů na zajištění sběru a svozu netříděného komunálního odpadu již neodpovídá dosavadní horní hranice druhé sazby poplatku 250 Kč a je navrhována možnost jejího zvýšení vyhláškou až na 750 Kč. První složka za tříděný odpad se má i nadále platit 250 Kč, přestože u tříděného odpadu činí náklady jen 132 Kč. V praxi to může znamenat navýšení peněz za odvod komunálního odpadu pro každého občana z dosavadních 500 Kč až na 1000 Kč ročně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP