(15.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

Já jako zástupce předkladatelů jsem víceméně spokojen se způsobem projednání i s návrhem usnesení, které přijal zemědělský výbor a které je formálně vzato pozměňujícím návrhem textu, který skupina poslanců navrhla. Musím ale jako předkladatel říci, že jedna jediná část usnesení, a sice označená jako odstavec 2 a jeho závěrečná věta, zvyšuje rizika plnění a účasti soustavy veřejných rozpočtů z povinností plynoucích z takto přijatého textu. Proto jako předkladatel využiji svého práva jako poslanec a přihlásím se v podrobné rozpravě s návrhem pozměňujícího návrhu, který bude návrhem na úpravu tohoto usnesení zemědělského výboru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 401/2. Místo zpravodaje pana poslance Lobkowicze, který je omluven, vystoupí pan zpravodaj poslanec Dědič. Prosím.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z 21. schůze dne 23. listopadu 2011 k návrhu poslanců Michala Doktora, Pavla Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 229, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově zástupce předkladatelů poslance Pavla Lukši, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Lobkowicze a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh poslanců Michala Doktora, Pavla Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona schválit ve znění přijatých pozměňujících návrhů. Já samozřejmě věřím, že usnesení zemědělského výboru podpoří i tato Sněmovna, byť případně s tou změnou, o které tady hovořil pan kolega Doktor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, ve které teď nemám žádnou přihlášku. Táži se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Zde je přihlášen pan poslanec Doktor.

Žádná pětistovka teď? Nic.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vznáším tedy jako poslanec pozměňující návrh, který je formálně podáván jako pozměňující návrh k usnesení rozpočtového výboru, k části označené jako římská jedna, odstavec označený jako arabská dvě.

V článku I § 13 odstavec 8 písmeno b) zní: b) právní nástupce takové oprávněné osoby, pokud je jejím příbuzným v řadě přímé, sourozencem, manželem nebo registrovaným partnerem a právo bylo na takovou oprávněnou osobu převedeno podle § 11 odstavce 2 tohoto zákona, ve znění zákona číslo 183/1993 Sb.

Dovolte prosím krátké odůvodnění. Mým návrhem je z usnesení zemědělského výboru z předmětné části vypuštěna část věty znějící jako "nebo na něho taková oprávněná osoba převedla právo na jiný pozemek podle § 11 odstavce 2 tohoto zákona, ve znění zákona číslo 183/1993, do dne 6. srpna 2003". Oprávněně, si myslím, se obáváme, že jde v zásadě o pokus, případně nechtěné riziko prolomení restituční tečky a možnosti rozšíření povinnosti státu plnit, případně náhradně plnit i v takových případech, kdy se zjevně jednalo o spekulativní nabytí nároku, respektive nároku oprávněných osob a převedení na jiné osoby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy v tuto chvíli nemám. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k bodu číslo

 

27.
Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 480/ - druhé čtení

Návrh uvede navrhovatel poslanec Pavel Staněk. Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, opět stojím s návrhem zákona, který tady byl projednáván, tak jak jsem zmiňoval v prvním čtení tohoto návrhu, už vlastně celkem čtyřikrát. Teď je tady popáté. Je to návrh, který byl původně předkládán s návrhem na novou úpravu zákona o rodině, která se týkala střídavé, respektive společné péče. Nyní se týká tato úprava pouze popření, popěrných lhůt - popření otcovství a popěrných lhůt v souvislosti s ústavním nálezem z roku 2010, který zrušil tu stávající úpravu k 31. 12. letošního roku. Takže bych moc prosil, aby tento návrh, tak jak byl mnou předložen, dostal vaši podporu. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 480/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor na své 36. schůzi dne 1. prosince 2011 přijal usnesení, kterým doporučil této Poslanecké sněmovně, aby uvedený návrh zákona schválila ve znění, v jakém jej předložil pan navrhovatel. Žádné změny nedoporučil. Doporučuje, abychom tak vykonali. Je to věc, kterou už jsme tady několikrát projednávali. Žádné změny není třeba přijímat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí. Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou, do které se přihlásila paní poslankyně Levá. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Omlouvám se, v rychlosti jenom. Chtěla bych v souvislosti s novelou zákona o rodině se zmínit ještě několika slovy k problematice střídavé výchovy.

Vážení kolegové, kolegyně, domnívám se, a to bych ráda zdůraznila, že střídavá výchova představuje přínosné moderní řešení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Paní poslankyně, já vás nerada přerušuji. Udělila jsem vám slovo, ale jenom že jsme v podrobné diskusi.

 

Poslankyně Ivana Levá: Ano. Já jenom odůvodňuji svůj pozměňovací návrh, který chci podat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, paní poslankyně. Tak to je v pořádku.

 

Poslankyně Ivana Levá: Pozměňovací návrh má jenom jednu větu, nebojte se, jenom maličko k tomu něco málo chci říct.

Chci vysvětlit, že skutečně střídavou péči nezavrhuji, nepatřím k těmto lidem. Takové argumenty odpůrců tohoto řešení, jako je kritika střídavé výchovy, co se týče změny prostředí, okruhu kamarádů atd., to vnímám, ale nepovažuji za podstatné. Co však považuji za podstatné, je otázka školy. Dnes různé školy mají různé rámcové školní plány. Podle mého soudu je optimální, aby dítě ve střídavé péči chodilo do jedné školy, a z tohoto důvodu dávám pozměňovací návrh.

V článku jedna se doplňuje nový bod 5, který zní: V § 26 odst. 2 se na konci doplňuje věta: "Soud zároveň rozhodne o tom, ve které základní, popřípadě střední škole bude dítě plnit školní docházku." To považuji za podstatné.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Hlásí se, prosím, někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo 28.

Prosím, pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, k následujícímu bodu předkládám Poslanecké sněmovně tento návrh. Bod 28 dosud nebyl doprojednán věcně příslušným výborem a domnívám se, že je zcela nepřípadné, aby Poslanecká sněmovna absolvovala a ukončila druhé čtení této materie bez tohoto stanoviska. Předkládám tedy návrh na vypuštění tohoto bodu z pořadu 32. schůze Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP