(11.10 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Jedná se v zásadě o obce s počtem obyvatel od tisíce do deset tisíc obyvatel, kde jsou ony propady objektivně největší. Tento stav by měl být, a já věřím pevně, že bude napraven až přijetím novely zákona o rozpočtovém určení daní, jehož účinnost se ale předpokládá až k 1. lednu 2013. V roce 2012 tedy nedojde ke změně rozpočtového určení daní a při uvažovaném dopadu dalších legislativních opatření budou daňové výnosy těchto obcí velmi vzdálené průměrným hodnotám.

Pouze rekapituluji, že původním záměrem Svazu měst a obcí České republiky bylo v roce 2012 dorovnání daňových výnosů do úrovně 7 800 korun daňových výnosů v přepočtu na jednoho obyvatele. To by však vyžadovalo vyčlenit částku přesahující minimálně 1 mld. korun. I plná kompenzace do úrovně nakonec zvolené 7 000 korun na jednoho obyvatele by vyžadovala částku převyšující 600 mil. korun.

Podvýbor rozpočtového výboru pro financování úředních samospráv tedy doporučil vyčlenit částku 300 mil. korun ve Všeobecné pokladní správě na kompenzaci daňových propadů obcí s počtem obyvatel od tisíc jedné do deseti tisíc v těch případech, kdy onen daňový výnos v roce 2012 dle predikce Ministerstva financí nedosahuje ani sedmi tisíc korun na jednoho obyvatele. S ohledem na omezení finanční možnosti se navrhuje samozřejmě redukce vypočtené kompenzace tak, aby byly plnohodnotněji kompenzovány obce s největšími propady daňových výnosů, tedy v zásadě posíleny více rozpočty spádových obcí a měst s nejnižšími daňovými výnosy, které zajišťují veřejné služby také i pro občany okolních obcí. Proto se navrhuje částku do výše plné kompenzace půl milionu korun zkrátit na jednu třetinu a částku přesahující hodnotu 500 tisíc korun oné vypočtené plné kompenzace násobit koeficientem 0,6. Požadavek na řešení situace těchto obcí v roce 2012 se stal také součástí závěrů ze 14. celostátní finanční konference Svazu města a obcí České republiky.

Zdůrazňuji propočet, který je přílohou důvodové zprávy, a každý z vás se na něj může podívat, i na konkrétní obec. Nepomíjí žádnou obec ani město, které nedosahuje v pásmu tisíc jedna až deset tisíc daňový výnos sedm tisíc korun na obyvatele. Těch obcí je 862, přičemž nejvyšší hodnota se pohybuje kolem 1,5 mil. korun částečné kompenzace. To je myslím, dámy a pánové, nepominutelná částka v rozpočtu dané obce nebo města.

Chtěl bych vás tedy požádat o podporu tohoto návrhu založeného na exaktním a nezpochybnitelném výpočtu. Je to minimum z toho, oč legitimně a odůvodnění žádají obce a města s nejnižšími daňovými výnosy. Částka je vybalancovaná věcně i finančně. Já rozumím, že nás nečekají jednoduché časy v příštím roce. Proto byla tato částka stanovena v dolní mezi žádostí, které těmto obcím mohou alespoň částečně pomoci.

Děkuji vám předem za podporu tohoto návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Prosím o váš návrh a prosím také o slovo pana kolegu Šarapatku. Po něm je přihlášena paní poslankyně Marta Semelová. Slovo má pan poslanec Bořivoj Šarapatka. Prosím.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážená paní předsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové, já tak jako před rokem tady vystupuji ohledně problematiky Programu péče o krajinu, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Program péče o krajinu, jak jistě víte, z něho je placena řada velmi důležitých krajinotvorných opatření. Je financována péče o lokality ohrožených druhů rostlin a živočichů a péče o nejcennější území, která u nás máme.

Jak se vyvíjela situace s financováním tohoto programu v uplynulých letech. Tento program byl podporován částkou okolo 200 mil. korun ročně. V tomto roce byla snížena částka na 100 mil. korun, ale díky Ministerstvu financí, vládě i nám všem se podařilo zvýšit tuto částku na 150 mil. korun, což je asi to minimum, za které lze všechna tato území spravovat.

V návrhu rozpočtu na příští rok se objevila částka pouhých 76 mil. korun. My jsme se zabývali tímto problémem na výboru pro životní prostředí a v usnesení výboru je doporučení, aby tato částka byla navýšena o 80 mil. korun, to znamená na zhruba 150 mil. korun, které spravuje tento fond v tomto roce.

Takže můj pozměňovací návrh by byl, aby v kapitole 315 Ministerstva životního prostředí na rok 2012 byla navýšena částka Programu péče o krajinu, výdajový okruh zlepšování stavu přírody a krajiny, o 80 mil. korun, a to proti státnímu dluhu. Věřím, že tento návrh podpoříte a že bude možné spravovat území, o kterých jsem zde hovořil, odpovídajícím způsobem. My ve výboru pro životní prostředí jsme požádali ještě Ministerstvo životního prostředí a Agenturu ochrany přírody a krajiny o přehled všech projektů, tak abychom nad tím měli určitou kontrolní a dohlížecí činnost, jak jsou tyto peníze účelně vynakládány. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o slovo paní kolegyni Martu Semelovou a pana poslance Šarapatku prosím, aby mi předal svůj pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacím návrhům pod číslem sněmovní dokument 157.

První pozměňovací návrh se týká následujícího. Z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa z ukazatele jednotné inkasní místo přesunout částku 1,2 mld. korun do kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účelem navýšení rozpočtu vysokých škol.

Meziroční pokles rozpočtu vysokých škol by znamenal pokles výdajů na jednoho studenta a způsobil by destabilizaci a finanční nejistotu, která se může projevit ve snižování mezd pracovníků. Nejenom to, dále v redukci jejich počtu. Už dnes mnohé vysoké školy k trvalému finančnímu podhodnocení těžko zabezpečují výuku. Další snížení financí by ještě v mnohem větší míře ohrozilo fungování vysokých škol a kvalitu vzdělávacího procesu, což by vedlo ke snížení konkurenceschopnosti českého školství a zároveň s tím i naší ekonomiky. Dopad by byl samozřejmě i na rodiny vysokoškoláků, neboť toto snížení by se odrazilo i ve snížené podpoře studentů, to znamená v oblasti stipendií, v oblasti podpory ubytování studentů, v oblasti podpory stravování a dalšího.

Druhý pozměňovací návrh je z kapitoly 396 Státní dluh, obsluha státního dluhu, položka úroky na vnitřní státní dluh, přesunout částku 4 mld. korun do kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, a to za účelem navýšení objemu financí na zabezpečení sociálních služeb.

Objem financí určený na poskytování sociálních služeb na rok 2012 je značně podhodnocený a nekoresponduje se zákonem o sociálních službách. Takto navrhovaná částka ohrožuje fungování organizací, které zajišťují sociální služby. Zhorší se dostupnost, kvalita a rozsah těchto služeb, na mnoha místech může být pro sociální systém dokonce přímo likvidační. Minimální částka, která je potřebná, aby se alespoň udržela stávající péče, to znamená ne rozšiřovala, ale na pouhou údržbu, je 10 mld. korun pro příští rok. Ve vládou schváleném návrhu rozpočtu, tedy 6,1 mld. korun, je však pro poskytovatele sociálních služeb vyčleněna opravdu minimální částka, která toto nezaručí. To znamená výše 6,1 mld. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP