(11.00 hodin)
(pokračuje Hojda)

Každý, kdo se zabývá investiční činností, a zejména investiční činností týkající se dopravní infrastruktury, ví a je mu jasné, že příprava trvá daleko déle než jeden rok nebo dva roky, a pokud akce nejsou připraveny, tak není možné potom ani čerpat prostředky z evropských zdrojů.

Navrhuji, aby došlo ke snížení kapitoly VPS Jednotné inkasní místo o 500 milionů Kč a u datových schránek - jsou to vyčleněné části v této kapitole - o 200 milionů Kč, čili celkem o 700 milionů Kč. A navýšit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury s určením na následující akce: navýšení rozpočtu akce Mokré Lazce - hranice okresu Opava - Ostrava o 200 milionů Kč v roce 2012, pokračování na akci R6 Lubenec - Bošov ve výši 300 milionů Kč v roce 2012 a zahájení akce stavby R4 Lety - Čimelice ve výši 50 milionů Kč.

Pokud by toto bylo schváleno, tak by tam byla ještě rezerva 50 milionů Kč, která by se mohla použít na výstavbu cyklostezek, případně akcí, které zvyšují bezpečnost silničního provozu a které jsou na příští rok v návrhu rozpočtu SFDI výrazně poníženy.

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hojdovi. Prosím pana poslance Josefa Novotného ml., po něm je přihlášen pan poslanec Vladislav Vilímec.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, můj pozměňovací návrh, který je veden jako sněmovní dokument 105, se týká zajištění služeb sociální péče na rok 2012. Pozměňovací návrh vypadá následujícím způsobem:

Je to návrh ke státnímu rozpočtu - kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V tabulkové části č. 4 se navrhuje posílit složku 435 - služby sociální péče, z 6 miliard 197 milionů 395 tisíc o částku 2 miliardy 102 milionů 605 tisíc. To znamená na celkovou částku 8 miliard 300 milionů.

Dále se navrhuje položku 411 - dávky důchodového pojištění snížit o 1 miliardu 400 milionů na částku 371 miliard 600 milionů.

Dále se navrhuje položku 412 - dávky nemocenského pojištění snížit o částku 702 milionů 605 tisíc, tedy na částku 21 miliard 942 milionů 395 tisíc.

Odůvodnění: Ve vládou schváleném návrhu státního rozpočtu na rok 2012 je pro poskytovatele sociálních služeb pro oba programy podpory, to znamená A i B, vyčleněna částka 6 miliard 197 milionů 395 tisíc Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí, že jde o stejnou podporu poskytovatelů sociálních služeb jako v roce 2011. Tato věc však není úplně pravdivá, neboť některé sociální služby byly v roce 2011 financovány z jiných zdrojů. Máme tady na mysli především individuální a transformační projekty, které jsou financovány z prostředků Evropské unie a jejichž podpora ve většině krajů České republiky bude ukončena buďto na začátku roku 2012, nebo v jeho průběhu. Tento výpadek zdrojů společně se zvýšením dolní sazby DPH od 1. 1. 2012 způsobí hluboký pokles podpory poskytovatelů sociálních služeb, který může dokonce způsobit zánik těchto poskytovatelů. V souvislosti s navýšením dolní sazby DPH od 1. 1. 2012 a tím zvyšujícími se náklady poskytovatelů sociálních služeb je zmiňována možnost odečtu DPH u těchto subjektů. Tento výklad je však mylný. Poskytovatelé sociálních služeb jsou dle § 59 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeni od DPH. Pokud by se dobrovolně registrovali jako plátci DPH, pak by si mohli odečíst DPH na vstupu pouze u vedlejší, resp. hospodářské činnosti, případně u tzv. činnosti centrální. Výše DPH by byla pouze ve výši koeficientu, který dostaneme podílem příjmů, ze kterých by byla odváděna DPH, a příjmů, které jsou od odvodu DPH osvobozeny. Jen připomínáme, že § 59 není pro rok 2012 novelizován. Hypotéza, že poskytovatele sociálních služeb zvýšená dolní sazba DPH neovlivní, protože si tuto budou moci odečíst, je tedy mylná a nezakládá se na pravdivých skutečnostech. Je nezpochybnitelné, že sociální služby jsou v České republice dlouhodobě podfinancované a patří k nejhůře odměňovaným profesím v České republice. Jsme přesvědčeni o tom, že navrhovaná částka na sociální služby ve státním rozpočtu na rok 2012 povede k dramatickému snížení kvality sociálních služeb v České republice. Současně dojde ke snížení kapacit a dostupnosti sociálních služeb, k odlivu kvalifikovaných pracovníků v této oblasti a v konečném důsledku i k zániku stovek registrovaných sociálních služeb napříč Českou republikou.

Navýšení částky na požadovaných 8,3 miliardy Kč na sociální služby vychází z potřeby pokrýt tyto oblasti: Za prvé: Financování služeb u ukončené podpory z prostředků Evropské unie 900 milionů Kč. Odhad vlivu zvýšení DPH u poskytovatelů sociálních služeb 350 milionů Kč. Nezbytné zvýšení mezd o 9 procent, což činí 852 milionů 605 tisíc Kč.

Tento pozměňovací návrh podporují Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a neziskové organizace v České republice.

Děkuji za pozornost a doufám, že tento pozměňovací návrh podpoříte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, abyste mi předal svůj pozměňovací návrh, a žádám nyní o slovo pana poslance Vladislava Vilímce, po něm je přihlášen pan poslanec Bořivoj Šarapatka. Pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu vedenému pod sněmovním dokumentem 142. Jedná se o pozměňovací návrh, kdy v rozpočtu kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa by se vyčlenila nová položka v ukazateli další prostředky pro územní samosprávné celky, položka s názvem částečná kompenzace finančních dopadů nižších daňových výnosů u obcí a měst s počtem obyvatel 1 001 až 10 000 s částkou 300 milionů Kč.

Pouze si dovolím nově načíst bod 2 tohoto pozměňovacího návrhu, vybilancování té částečné kompenzace. To znamená bod 2 pozměňovacího návrhu by zněl: Ve výdajích v ukazateli stavební spoření se částka snižuje o 300 milionů Kč.

Vzhledem ke snížení státní podpory a vývoji vkladů na stavební spoření je prostor k tomuto vybilancování.

K důvodové zprávě k tomuto pozměňovacímu návrhu. Vážené kolegyně a kolegové, Svaz měst a obcí České republiky a řada obcí i měst samostatně žádaly poslance, aby došlo k alespoň částečné kompenzaci finančních dopadů nižších daňových výnosů ze sdílených daní u těch obcí a měst, které se pohybují na dně tzv. U-křivky, nebo chcete-li - možná přesněji - J-křivky průměrných hodnot rozpočtového určení daní na obyvatele.***
Přihlásit/registrovat se do ISP