(15.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

Odstavec 2. Dílčí základ odvodu tvoří úhrn vsazených částek:

Písmeno a - z provozovaných loterií podle § 2a písmeno c) a d) v případě dílčího odvodu loterií,

Písmeno b - z provozovaných her podle § 2h, internetových kurzových sázek podle § 50 odst. 3 nebo sázkových her podle § 2i v případě dílčího odvodu z kurzových sázek a sázkových her v kasínu.

Písmeno c - ze sázkových her provozovaných pomocí povolených výherních hracích přístrojů podle § 2e, nebo pomocí jiných technických herních zařízení podle § 50 odst. 3 (dále jen povolený přístroj a zařízení) v případě dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

Písmeno d - z provozovaných loterií nebo jiných podobných her neuvedených v písmenech a až c v případě dílčího odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her.

§ 41c zní: § 41c Sazba odvodu. Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her činí: a) 5 % pro dílčí základ odvodu z loterií, písmeno b) 5 % pro dílčí základ odvodu z kurzových sázek a sázkových her v kasínu, písmeno c) 5 % pro dílčí základ odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, a písmeno d) 5 % pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her.

Zdůvodnění jsem předložil v podrobné rozpravě, v obecné rozpravě, a myslím, že není nutné je opakovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji, a než dám slovo panu poslanci Václavu Votavovi, dávám slovo panu ministrovi financí. Jenom bych chtěla ještě, dámy a pánové, připomenout, že jsme v podrobné rozpravě u druhého čtení, a prosila bych, abychom se v rozpravě drželi návrhu.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Velmi se omlouvám, kolegové, já jsem si neuvědomil, že k časovému testu přijal už pozměňovací návrh rozpočtový výbor, tak aby to bylo procedurálně zcela správně, tak si dovolím ten pozměňující návrh, které jsem tu načetl, formulovat jako svůj pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu, který přijal rozpočtový výbor, aby nedošlo ke kolizi.

Jinak pana poslance Doktora chápu, ale já se na pana poslance Novotného nezlobím, vždyť nebýt dvojice Jarolím - Novotný, já bych se snad ani nedostal do médií. Teď jsem se dokonce kvůli nim dostal do The Economist, to se jen tak nějakému ministrovi financí nestane.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak ještě jenom připomínám, že nejsme v obecné rozpravě, a prosím, předávám slovo panu poslanci Václavu Votavovi.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, pane ministře nebo páni ministři, já bych si dovolil přečíst nebo načíst dva pozměňovací návrhy k projednávanému tisku 473, což je tedy jednotné inkasní místo a některé zákony s tím související. Omlouvám se, že jsem vám to nerozdal nebo nenechal rozdat do lavic, ale bohužel neměl jsem tolik času i z důvodu, který řeknu později.

První pozměňovací návrh se týká zákona číslo 551/1991 Sb., je to zákon o VZP, a jedná se tedy o úpravu části 18. Bude tam nový bod 11 tisku 473, který bude znít: V § 24 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní: Pojišťovna je povinna podávat pojištěncům ze svého informačního systému informace o zdravotní péči, která jim byla poskytnuta praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, u něhož byli registrováni, jakož i jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Údaje podle věty první zašle pojišťovna pojištěncům bezplatně na adresu jejich pobytu, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok, nejpozději do 31. 5. následujícího po kalendářním roce, v němž pojištěnci byli účastni na pojištění. Bezplatné podávání údajů pojištěncům na jejich žádost není vyloučeno.

Druhý pozměňovací návrh se týká zákona číslo 280/1992 Sb., což je zákon o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Pozměňovací návrh tedy bude v části - bude to nový bod v části 19 - bude to bod 12 tisku 473 a bude znít: V § 21 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní: Zaměstnanecká pojišťovna je povinna podávat pojištěncům ze svého informačního systému informace o zdravotní péči, která jim byla poskytnuta praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, u něhož byli registrování, jakož i jinými zdravotnickými zařízeními včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Údaje podle věty první zašle zaměstnanecká pojišťovna zaměstnancům bezplatně na adresu jejich pobytu, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok, nejpozději do 31. 5. následujícího po kalendářním roce, v němž pojištěnci byli účastni na pojištění. Bezplatné podávání údajů pojištěncům na jejich žádost tím není vyloučeno.

Teď bych zdůvodnil podání těchto dvou pozměňovacích návrhů. Za prvé jsem přesvědčen o tom, že tyto pozměňovací návrhy naplní na jedné straně právo pojištěnce na výše uvedené informace v celém rozsahu, aniž by musel zdravotní pojišťovnu o takové informace žádat, a na druhé straně bude nepochybně představovat nástroj zabraňující falešnému vykazování zdravotní péče zdravotnickými zařízeními. O tom, že i ve zdravotnictví jsou bohužel nepoctivci, kteří pojišťovny obírají prostřednictvím nic netušících, a tedy zneužitelných pacientů myslím není pochyb. Svědčí o tom i řada případů z poslední doby, která byla prezentována v médiích. Koneckonců určitě, kolegyně a kolegové, máte i příklady možná ze své poslanecké práce, kdy vás navštěvují lidé ve vašich poslaneckých kancelářích a svěřují se vám s těmito případy. Myslím, že toto opatření bude tedy ve finále i ve prospěch samotných zdravotních pojišťoven a celého systému hrazení zdravotní péče.

Jako důvod druhý mě k tomuto podání pozměňovacího návrhu motivoval pozměňovací návrh pana docenta Hegera, ministra zdravotnictví, on tady teď není, který - já vám jenom ocituji výňatek, malý výňatek z toho jeho pozměňovacího návrhu: Zdravotní pojišťovna sdělí pojištěnci do 31. května každého kalendářního roku částku, kterou vynaložila za poskytnuté zdravotní služby tomuto pojištěnci v předcházejícím kalendářním roce. Toto sdělení zašle pojištěnci na jeho adresu v listinné podobě nebo elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Chtěl bych říct, že ten pozměňovací návrh, který jsem já načítal, tak se snažím v podstatě o to, aby byl prosazen, přijat, už po několik volebních období, vždy byl odmítnut z toho důvodu, že se jedná poměrně o nákladnou záležitost. Naposledy jsem se pokoušel v červnu tohoto roku při projednávání zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a myslím si, že to byl dokonce i pan ministr Heger, který nesouhlasil s tímto pozměňovacím návrhem. A ejhle! - nyní je tady pozměňovací návrh, který pan ministr podává sám, byť je tedy určitě polovičatý, a já nevidím důvodu, proč když už máme posílat někomu částku, která vlastně byla na něho čerpána ze zdravotního pojištění, proč bychom nemohli posílat - nebo zdravotní pojišťovny proč by nemohly posílat přímo tedy výpis. Já si myslím, že už by to tak velké náklady navíc neprezentovalo, takže si myslím, že by bylo opravdu vhodné, aby byl poslán tedy celý výpis o poskytnutí zdravotní péče. Já chápu to, co pan ministr zamýšlí. Pan ministr prozřel, já jsem rád, že prozřel, že uznal, že je třeba něco udělat v boji právě proti falešnému vykazování zdravotní péče. Když tam bude ta částka pouze, tak možná, když ta částka bude velká, tak se člověk dovtípí, když nechodí k lékaři, že asi na něho lékař nebo někdo prostě z lékařů ze zdravotnického zařízení připisuje nějaké výkony, které nečerpá ten pacient, ale myslím si, že výpis přímo dá přehled co kdy kde za kolik, od koho, takže to si myslím, že by stálo za zvážení, a velice moc prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu i pana ministra.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP