(15.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Zní následovně:

1. V čl. I bodu 3 § 4 odst. 1 se doplňují písmena

m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů;

n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů, odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů.

Následující písmena se přeznačí.

2. V čl. I se vypouští bod 112, dosavadní body 113 až 157 se označují jako body 112 až 156.

Krátké odůvodnění. Tento návrh zachovává osvobození od daně plnění poskytované vojákům povolaným na vojenské cvičení a kázeňských odměn poskytovaných příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Dále se vypouští ustanovení, kterým se zrušuje osvobození od daně z příjmů u odchodného vypláceného vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Děkuji a předám podle požadavku zpravodaje elektronicky.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, jistě mi odpustíte, než přednesu svůj pozměňovací návrh, abych velmi krátce zareagoval na pana poslance Šlégra, který vzpomínal na svou krásnou chvíli, když stál na Staroměstském náměstí a ten nekončící dav křičel Češi! Češi!, a říkal: věřím, že jste také křičeli. Ano, já tam byl, já jsem křičel, to se přiznávám, a dobře vím, Jiří, o čem jste hovořil, protože mám také takové krásné vzpomínky, ne tedy ze sportu, tak vysoko já to ve sportu nikdy nedotáhl, ale z politiky, kdy jsem stál v té Letenské ulici a ten nekončící dav křičel: Pověsit! Pověsit! Pověsit! (Pobavení v sále.) Věřím, že vy jste tenkrát nekřičeli, ale podezírám vás, že některým z vás se to líbilo.

A teď prosím dovolte, abych předložil pozměňovací návrh. Abych nebyl obviněn, že se schovávám za nějakého poslance, vysvětluji, týká se to problematiky časového testu. V té předloze, kterou máte před sebou, navrhuje vláda na můj návrh zrušit daň z příjmu z dividend fyzických osob, neboť je to nesystémová distorze, neboť je to dvojí zdanění. Dividendy jsou v tuhle chvíli zdaňovány jak u právnických, tak u fyzických osob. Odstraněním této daňové povinnosti u fyzických osob odstraňujeme tuto distorzi dvojího zdanění, nicméně při současném šestiměsíčním časovém testu bychom dosáhli opačného efektu, dosáhli bychom dvojího nezdanění. Abychom tedy systémově narovnali to riziko, jak by logicky všichni utíkali z daní z příjmů do dividend, navrhli jsme pětiletý časový test, což je velmi kontroverzní. Já jenom zdůrazňuji, že třeba oslavované Slovensko, které daň z dividend osvobodilo, tedy příjmy z dividend osvobodilo od daně již před několika lety, a bylo nám proto dáváno za vzor, tak si s časovým testem vůbec nehraje, žádný nemá. Tam i po dvaceti letech, když prodáte akcie, tak zaplatí daň a kapitálový trh se nehroutí.

Nicméně v zájmu kompromisu a v zájmu neoslabování kapitálového trhu a především proto, abychom nebránili malým akcionářům a malým střadatelům, abychom je nevyháněli z kapitálového trhu, tak si dovoluji navrhnout kompromis, který spočívá v tom, že onen pětiletý test bychom snížili na tři roky, protože tam je někde hranice mezi slušnou investicí a spekulací, ale níže než na tři roky, zdůrazňuji, jít opravdu nemůžeme. A abychom podpořili investiční apetyt malých a středních, tak navrhuji zvýšit hranici pro osvobození daně do 100 000 ročně. To znamená do 100 000 ročně příjmů z investic kapitálového trhu by ta daňová povinnost neplatila, čímž samozřejmě malí a střední střadatelé jsou v podstatě od daně osvobozeni a postihujeme... Tedy postihujeme, tou daní jsou zatíženi pouze velcí akcionáři a spekulanti.

Takže dovolte, abych tento kompromisní návrh načetl. Je to pozměňovací návrh k tisku 473, změna části první článek I bod 1. V bodě 3 se v § 4 odst. 1 písm. v) v bodě 1 slova "šest měsíců" nahrazují slovy "tří let".

2. V bodě 3 se v § 4 odst. 1 písm. w) číslo 5 nahrazuje číslem 3.

3. V článku I se za dosavadní bod 24 vkládá nový bod 25, který zní: V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun.

Zdůvodnění jsem myslím uvedl na začátku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené dámy, vážení pánové, odpusťte prosím, že se v úvodu svého příspěvku v podrobné rozpravě nebudu věnovat zcela přednesení svého pozměňovacího návrhu. Já jsem se nechtěl hlásit s technickou po vystoupení pana kolegy Novotného, neb se obávám, že bych se nevešel do časového limitu, a připadalo mi to i nesprávné, nesportovní. Doufám, že mi pan kolega odpustí, že budu v úvodu svého vystoupení velmi osobní.

Prostřednictvím předsedající pane kolego, doufám, že mě nepodezíráte z toho, že bych se vám vysmíval či označoval vaše názory na zdanění loterií za okrajové, nepřijatelné. Byly jiné doby, kdy jsem vás povzbuzoval ve vaší práci, ve vašem úsilí, a v době, kdy na vás jiní útočili a posmívali se, jsem vás bral spíše v ochranu. Chtěl bych vám však poskytnout svou osobní zkušenost s jiným příběhem, a prosím vás, abyste o tom přemýšlel, neb nabízí určité ponaučení a jistou míru vyváznutí z komunikačních obtíží, které vás svým způsobem, mám pocit, provázejí.

Ve své době pan kolega Janeček, bývalý poslanec KDU-ČSL, pronásledoval kouřící veřejnost způsobem, kdy kdykoli přispěchal s návrhem regulace na běsnivou a neuvěřitelnou regulaci kouření. Přestože jsem nekuřák a pronásleduji své děti za to, že čas od času holdují tabákovým výrobkům, bral jsem všechny kuřáky v ochranu. Přirozený cit pro spravedlnost, energie, hrůza, se kterou se pan kolega pouštěl do boje s kouřením - nechápu, proč stejnou měrou nebojujeme s léky, alkoholem a jinými závislostmi - mě prostě vedly k tomu, že ať navrhoval co navrhoval, stál jsem vždy na straně těch kuřáků, protože vrhnout se na někoho takovouto měrou, častovat velmi často nálepkami, které postrádají ten sociální efekt schopnosti komunikovat, znamenal na té cestě vydávat značky, kudy se ostatní nemohou vydat. Já prostě nedokážu s takovou lehkostí tu kriminalizovat ministra financí, tu označit pana kolegu Šlégra za sportovního vyžírku. Mám pocit, že to je způsob, kterým - a odpusťte mi - nemůžete jaksi své cesty a svých myšlenek nikdy dojít do cíle, protože je to způsob, který okolí velmi často brání, aby vám byli nápomoci a aby o tom, co říkáte přemýšleli.

Omlouvám se za to, že jsem volil velmi osobní cestu, ale prostě to, co dnes jste vyslovil, já nemohu sdílet a svým způsobem se proti tomu ohrazuji.

Na druhou stranu dovolte, abych se vrátil k tomu, že je mou povinností, minimálně formální povinností, přednést text pozměňovacího návrhu, který jsem nedokázal rozdat písemně, a proto dovolte, abych v části VI Odvod z loterií a jiných podobných her navrhl nové znění § 41b odstavec 2. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP