(18.00 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Proč to říkám? No, říkám to proto, že učitelé v naší zemi jsou pořád v poměrně špatném postavení, a to z hlediska společenského postavení a samozřejmě i z hlediska finančního. Je tedy především nutné zlepšit postavení těchto učitelů, pokud po nich budeme chtít to, aby se podrobovali jakémusi kariérnímu řádu, v jehož rámci by měli zvyšovat svoji kvalifikaci a svoje schopnosti, především samozřejmě pedagogické schopnosti.

V současné době je v České republice situace taková, že učitelé mají nejen platy pohybující se kolem průměrného platu, na rozdíl od ostatních států, především států Evropské unie, kde platy učitelů vyloženě a vysoko přesahují průměrný plat, ale jejich postavení je i ze společenského hlediska nepříliš dobré. Učitelé jsou v současné době vystaveni velmi nepříznivým negativním jevům, které se projevují především v regionálním školství. Není výjimkou, že učitelé jsou fyzicky napadáni žáky, že jsou uráženi žáky a v podstatě proti tomu není žádná obrana. Hovořil jsem s mnoha učiteli, kteří se do této situace dostali.

Pokud tedy chceme, aby se učitelé podrobili jakémusi kariérnímu řádu, jakémusi kariérnímu vzdělávání, tak je nutné jim především zlepšit podmínky pro práci. Jednou z možností je zařadit třeba učitele mezi veřejné činitele, a tím by podléhali jakési větší ochraně než v současné době.

Dovolím si tedy požádat pana ministra školství Josefa Dobeše, aby v rámci tohoto mnou navrženého bodu podal jakýsi výklad, který se týká zamýšleného kariérního řádu, ale aby také vyslovil souvislosti, které se vztahují k tomuto kariérnímu řádu a které by umožnily zajistit učitelům lepší materiální i společenské postavení v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny, a to sněmovní tisk 455, Zpráva ČNB o inflaci za I. pololetí roku 2011, a to jako 13. bod na sobotu 5. listopadu 2011.

Zdůvodnění: Vyhodnocení inflace za I. pololetí 2011 považuji za velmi důležitý materiál, který bude určitě základem pro zpřesnění prognóz, které tady byly kritizovány při sestavování rozpočtu na příští rok. Je to tedy velmi důležitý bod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Dále je přihlášen pan poslanec František Novosad, ten však není přítomen. Pan poslanec Stanislav Křeček je přítomen, takže mu mohu předat slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovoluji si využít shovívavosti vládní koalice a navrhnout nový bod programu, zařazení nového bodu na pořad 25. schůze, sněmovní tisk 484. Je to návrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009, trestní zákon. Jde o problematiku trestání osob, které napadly vozy záchranné služby. Je to jistě návrh kontroverzní, ale už jednou by ho Sněmovna projednat měla.

Bude mi potěšením předat vám tento návrh písemně, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, prosím, pane poslanče, mohl byste mi ještě upřesnit, kdy chcete tento bod zařadit?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Jako 8. bod v sobotu 5. listopadu 2011.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Dále vystoupí pan poslanec Krákora. Není však přítomen. Bude tedy hovořit pan poslanec Koskuba. Prosím.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Všichni víme, o co v tuto chvíli jde, a s veškerou úctou po včerejším vystoupení pana ministra Kalouska a jeho projevu, kde se dotkl osobně mne i lidí mých nejbližších, a tento projev, který jsem si přečetl, mi přišel trapný, a stejně tak dnes poté, co pan Stanjura opětovně navrhl nepřetržité jednání, soudím, že na jakékoliv džentlmenství v této Sněmovně již není prostor.

Přesto udělám další pokus zavést tu jiné zvyky, a s ohledem na to, jak dlouho zde pracujeme, já svůj návrh na změnu programu schůze stahuji, čímž bohužel jak zde přítomným normálním a zaměstnancům ušetřím tak sotva 30 vteřin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To je skutečné velkorysé gesto, děkuji vám.

Dále vystoupí pan poslanec Látka. (Řízení schůze se ujímá místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová.)

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zbytku vlády. Vláda České republiky se ve svém programovém prohlášení zavázala, že předloží návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, dále jen generální inspekce, který zavede nezávislou kontrolu zákonnosti chování a zaměstnanců bezpečnostních sborů. V souladu s tím pak usnesení vlády č. 1 z 5. ledna 2011, kterým vláda schválila strategii boje proti korupci, uložila vláda Ministerstvu vnitra předložit návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů s tím, že tento návrh zákona má zajistit nezávislou kontrolu bezpečnostních sborů.

Cílem této nové úpravy je vytvořit systém nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků a zaměstnanců vybraných bezpečnostních sborů, policie, celní správy, vězeňské služby a generální inspekce. Cílem návrhu zákona je rovněž zajištění rovnocenného postavení generální inspekce ve vztahu k ostatním bezpečnostním sborům jak z hlediska využití institutů spojených s vyšetřováním trestných činů, tak různých jiných oprávnění a zvláštních postavení bezpečnostních sborů, která jsou ošetřena v řadě zvláštních zákonů. Ve vytipovaných zvláštních zákonech napříč celým právním řádem České republiky je tak nutné k výčtům oprávněných subjektů nově doplnit i generální inspekci.

Důležitou částí návrhu změny zvláštních zákonů je převedení pravomoci vykonávat kontrolu ve stanoveném rozsahu odhalování, prověřování a vyšetřování trestných činů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů z pověřených orgánů těchto sborů, resp. inspekce policie, na nový inspekční orgán. Zajistit novému inspekčnímu orgánu postavení policejního orgánu v rámci trestního řádu a s ním související procesní oprávnění. Zajistit novému inspekčnímu orgánu postavení bezpečnostního sboru a promítnout jeho specifika do úpravy služebního poměru příslušníků tohoto bezpečnostního sboru. Na základě provedeného rozboru právního řádu legislativně ošetřit výkon dalších souvisejících oprávnění a povinností.

Často vytýkaným problematickým rysem úpravy inspekce vnitra byl z pohledu odborníků i nevládních organizací způsob jmenování jeho ředitele a bezprostřední odpovědnost tohoto ředitele výhradně ministru vnitra. Ruku v ruce s tím je dlouhodobě negativně vnímáno i institucionální začlenění inspekce do resortu Ministerstva vnitra. Taktéž je negativně pohlíženo na absenci dostatečné například parlamentní kontroly nebo orgánu. Tyto problémy částečně vyřešil již zákon č. 273/2008 Sb., který odňal pravomoc jmenovat ředitele inspekce ministrovi vnitra a svěřil ji vládě. Tentýž zákon upravil i změnu označení Inspekce ministra vnitra na Inspekce Policie České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP