(18.10 hodin)
(pokračuje Látka)

Námi právě diskutovaný zákon zavádí nový bezpečnostní sbor, kdy jeho příslušníci jsou ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Tento inspekční orgán bude mít postavení policejního orgánu podle trestního řádu. Generální inspekce nebude šetřit trestnou činnost u Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a u Vojenského zpravodajství. Tuto činnost budou jako dnes provádět speciální orgány jednotlivých zpravodajských služeb. V případě příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky bude případnou trestnou činnost stíhat policie České republiky.

V prvním roce fungování generální inspekce by její provoz stál přes 325 milionů korun. Nové dodatečné náklady na státní rozpočet by v prvním roce činily 139,6 milionu korun, v dalších letech by náklady činily 279 398 000 korun ročně s tím, že by si každoročně vyžádaly navíc ze státního rozpočtu téměř 94 milionů korun. Počet zaměstnanců má být celkem 335, z toho příslušníků ve služebním poměru 275 a občanských zaměstnanců 60.

Samotný ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů má být jmenován a odvoláván na návrh vlády i jejím předsedou, jemuž bude ředitel generální inspekce z výkonu své funkce odpovědný, a to po předchozím projednání v kompetentním výboru Poslanecké sněmovny. Generální inspekce bezpečnostních sborů by měla podléhat systému vnější kontroly prováděné kontrolním orgánem vytvořený Poslaneckou sněmovnou a systému vnitřní kontroly prováděné vnitřním kontrolním orgánem.

Velký problém spatřuji v navrhovaném systému demokratické kontroly příslušníků generální inspekce. Návrh zákona totiž dává velké kompetence příslušníkům inspekce. Mimo jiné nad rámec současného zákona zavádí v § 40 přístup k daňovému tajemství, v § 41 provádění zkoušek spolehlivosti u bezpečnostních sborů.

Jak jsem uvedl výše, ředitele generální inspekce jmenuje a odvolává na návrh vlády a projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušné ve věcech bezpečnosti předseda vlády. Domnívám se, že by stálo za zvážení posílit nezávislost ředitele inspekce jeho schvalování Poslaneckou sněmovnou na návrh vlády. Důležitá bude tedy osoba ředitele generální inspekce. V této souvislosti se přimlouvám za podporu pozměňovacího návrhu Senátu. Cituji: V § 1 na konci odst. 2 doplnit věty: Ředitelem může být jmenován občan, který vedle splněných požadavků stanovených zákonem upravujícím služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů získá vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo. Ředitelem nemůže být jmenován ten, kdo byl v předchozích pěti letech příslušníkem Policie České republiky. Vězeňské služby České republiky nebo Celní správy České republiky nebo zaměstnancem České republiky zařazeným k výkonu práce v některém z těchto bezpečnostních sborů.

To je i důvod, proč navrhuji vyřazení bodu číslo 88, sněmovní tisk 410, vládní návrh na vydání zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů z pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Hlásí se pan předseda Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k pokročilé večerní hodině mi dovolte, abych navrhl procedurální návrh na přerušení této schůze a odročení na příští týden, úterý 14.00. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Padl zde procedurální návrh. Já přivolám naše kolegy a kolegyně. Na žádost z pléna vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami, abychom mohli hlasováním rozhodnout o návrhu, který zde byl přednesen, a to panem předsedou a poslancem Sobotkou... Myslím, že můžeme zahájit.

 

Zahájím hlasování a ptám se, kdo podporuje jeho návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 285 z přihlášených 127 poslanců pro 40, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Omlouvám se, nebudu dlouho zdržovat. Já jsem jenom čekal, až se do místnosti vrátí pan poslanec Koskuba, neboť řekl, že jsem se svým včerejším projevem vážně dotkl jeho i jeho blízkých. Neměl jsem v úmyslu se někoho dotknout. Je pro mě novum, že člověk může se někoho dotknout tím, že po něm opakuje jeho vlastní slova. Citovat kolegu těžko může být urážka. Nicméně dotkl-li jsem se i jeho blízkých, pak mě to hluboce mrzí a hluboce se jim omlouvám. Nicméně, pane poslanče, kdybyste o nich nemluvil a neučinil je předmětem veřejné diskuse, tak já nemohl ani replikovat, to znamená, pokud by se jich to mělo příště dotknout, tak se jim pojďte omluvit se mnou, že je činíte předmětem veřejné diskuse vy sám. Ale moji omluvu jim prosím tlumočte. To mě opravdu mrzí, že se jich to dotklo.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Registruji na monitoru přihlášku k faktické poznámce pana poslance Jiřího Koskuby, ale neprobíhá rozprava. Pan ministr vystoupil jako osoba s přednostním právem. Nemohu vám bohužel, pane poslanče, dát slovo.

Nyní můžeme pokračovat dále. Já prosím, aby vystoupila paní poslankyně Vladimíra Lesenská.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji za slovo. A dřív, vážené dámy a pánové, než přednesu návrh na vyřazení bodu, si dovoluji omluvit se všem zaměstnancům, kteří tady musí být s námi. (Předsedající žádá přítomné o klid.) Děkuji. Omlouvám se všem zaměstnancům Sněmovny, kteří tady musí být s námi, neb se nám opravdu nedaří vrátit naše jednání do běžných jednacích časů. Děkuji za pochopení.

Já navrhuji v současné době vyřazení bodu číslo 93, sněmovní tisk 405, čímž je vládní návrh na vydání zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. A prosím, aby se slova ujal poslanec pan Jiří Krátký. Pokud není přítomen, tak vystoupí pan poslanec Vítězslav Jandák. Také není přítomen. Pan poslanec Hulinský. Tak prosím, pane poslanče, řečniště je vaše.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl vyřazení z programu jednání sněmovní tisk číslo 413 k návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Co mě k tomuto návrhu a žádosti vede. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP