(18.30 hodin)

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych se chtěla, dámy a pánové, přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které máte rozdány do lavic. Jedná se o dva návrhy, protože ten třetí, to už je technická záležitost vztahující se k druhému pozměňovacímu návrhu.

Jenom velice stručně. První se týká § 5 odst. 1, ve kterém doporučuji, aby při zpracování školního vzdělávacího programu se ne pouze mohlo vycházet, ale vycházelo z obsahu vybraných vzdělávacích oblastí, které stanoví ministerstvo a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stručně řečeno, jedná se mi o to, aby došlo k určitému sjednocení učiva vybraných předmětů, aby se zamezilo tomu zmatku, který nastává, když se děcka přestěhují z jednoho místa na druhé a změní školu, kdy každá škola učí něco jiného, nějak jinak. Zároveň si myslím, že je potřeba určitá garance státu za obsah a kvalitu vzdělávání.

Druhý pozměňovací návrh se týká úplaty za vzdělávání a školské služby. Je to § 123 odst. 2 a 5. Zde navrhuji, aby se neplatilo ve všech ročnících mateřské školy, ne tedy pouze v posledním ročníku, zároveň aby se neplatilo za pobyt ve školních družinách základní školy, a navrhuji zrušení školného na vyšších odborných školách. Jak už jsem řekla, § 123 odst. 5 pouze navazuje na to, co už jsem zde říkala, vyloženě technicky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď poprosím paní poslankyni Wenigerovou jako další v podrobné...

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, potvrzuji to, co říkala paní zpravodajka Bohdalová. I já jsem se účastnila toho několikahodinového maratonu při projednávání novely zákona a musím říci, že nerada dávám další pozměňovací návrhy, když jsem hlasovala pro komplexní pozměňovací návrh, ale vzhledem k tomu, že v přechodných ustanoveních v bodě 1 po vysvětlení s Ministerstvem školství jsme dospěli k velice nepříjemné situaci, že skutečně zahraniční školy, které vznikly před touto úpravou zákona, školského zákona 205 - opakuji znovu, je jich šest, fungují tady zhruba 20 let v ČR - a které dostaly od Ministerstva školství povolení školní docházky na dobu neurčitou, by se musely celé proceduře podrobit, pak bylo zapotřebí podat pozměňovací návrh k článku 2 k přechodným ustanovením v bodě 1. A já si dovolím tento pozměňovací návrh načíst.

Jedná se tedy o článek 2 bod 1, který v pozměňovacím návrhu zní: Ve škole, v níž mohli žáci plnit povinnou školní docházku podle § 38 odst. 1 písm. c) zákona 561/2004 Sb. ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, lze dále plnit povinnou školní docházku v souladu s povolením platným k uvedenému dni.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Požádám pana poslance Bartoše. Ano, prosím. Walter Bartoš je další vystupující.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se také rád přihlásil k sérii pozměňovacích návrhů, které jste všichni obdrželi a máte je ve svých lavicích. Krátce bych zdůvodnil, čeho se tyto čtyři pozměňovací návrhy týkají.

Za prvé, týkají se úpravy zahraničních škol na území ČR. Úprava, kterou navrhuji já, by vedla ke stabilnějšímu a k více předvídatelnému a očekávatelnému prostředí. To je první návrh.

Druhý návrh se týká počtu přihlášek na střední školy, protože pan ministr sice mluvil o tom, že došlo na školském výboru k jakémusi kompromisu, nicméně cudně pomlčel o jedné číslovce a ta číslovka je tři a dva, protože ve vládním návrhu jsou tři přihlášky na střední školu, zatímco v usnesení školského výboru se číslovka tři změnila na dvě, takže já navrhuji vrátit to zpět do původního stavu, tedy do čísla tři, tak jak jej navrhuje vládní návrh zákona.

Třetí pozměňovací návrh se týká mateřských školek. Budu mít přesně opačný návrh, než měla paní kolegyně Semelová. Já navrhuji, aby se zpoplatnil také poslední ročník mateřské školy. To je podstata návrhu číslo tři.

A návrh číslo čtyři. Navrhuji, abychom zjednodušili jmenování a odvolávání ředitelů škol, které zřizovatelé zřizují bez funkčního období, tudíž jednoduše zřizovatel jmenuje a zřizovatel odvolává.

Tolik mé pozměňovací návrhy a rád bych ještě řekl, že pokud tyto návrhy budou přijaty, tak se tyto změny promítnou samozřejmě do přechodných ustanovení.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Také poprosím pana poslance Jana Čechlovského. Prosím.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji pěkně. Vážený pane místopředsedo, vládo, ctěná Sněmovno, já bych se chtěl také přihlásit k pozměňovacímu návrhu. Pan ministr tady před chvilkou trochu provokativně říkal, že školství rozumí každý. Necítím se být expertem na školství, ale byl jsem starostou, a tím pádem zřizovatelem mateřských a základních škol. Můj pozměňovací návrh se podobně - a v tom jsme shodní jako u kolegy Bartoše - týká posledního ročníku v mateřských školách a odvolávání a jmenování ředitelů základních škol.

Já myslím, že je zbytečné to tady prodlužovat. Je to poměrně podrobně popsáno v důvodové zprávě, nicméně musím potvrdit to, co tady říkal pan ministr i paní zpravodajka. Já jako bývalý starosta rozhodně vnímám současný návrh novely školského zákona a výstup ze školského výboru jako jednoznačně pozitivní krok do toho stávajícího tristního stavu, byť v těchto dvou oblastech, o kterých jsem mluvil, si myslím, že jsme tak trošku zůstali na půl cesty. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď prosím pana poslance Šarapatku.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych načetl pozměňovací návrh ke školskému zákonu, který jsme připravili s kolegyní Hanákovou a týká se § 166, a to odvolávání ředitelů. Už tady o tom bylo hovořeno. Když se podívám na § 166, zůstal by tam odstavec 1 a 2. V odst. 2 se hovoří o konkurzním řízení, resp. o funkčním období ředitele na dobu šesti let. Následující odstavec 3 potom hovoří o tom, že v určitých případech nemusí dojít ke konkurznímu řízení. Nám se zdá tento odstavec nadbytečný a navrhujeme jeho zrušení. To znamená, že by tam zůstalo funkční období šesti let a poté by šel ředitel školy nebo jiné příspěvkové organizace do konkurzního řízení. Není to nic neobvyklého. My jsme také voleni na čtyři roky, ale když se podívám na jmenované funkce třeba v resortu školství, tak běžně vedoucí kateder na vysokých školách jsou na období tří let a potom jdou do konkurzu a nikdo se nad tím již nepozastavuje.

Následující body by se potom přečíslovaly, takže bod 4 by byl dále bodem 3. A zde navrhujeme doplnění tohoto bodu ještě o písmeno e), aby odvolatelnost ředitele mohla být i na návrh školské rady nebo České školní inspekce. Tím bychom z bývalého bodu 3 školskou radu a Českou školní inspekci ošetřili v tomto bodu.

Jinak další body by zůstaly beze změny, akorát by byly přečíslovány. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP