(15.40 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se formálně přihlásil k dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem rozdal k předmětné věci. Máte je tedy na lavicích. Pro to, abych si maximálně ukrátil dobu potřebnou k podání zdůvodnění mých pozměňovacích návrhů, obsahují tyto tisky i patřičné zdůvodnění. Můžete je tedy podrobně nastudovat.

V krátkosti si myslím, že je mou povinností říci, že pozměňovací návrhy, v nichž navržené účinky se týkají § 15 a dalších a odstavec, resp. řádek je označen číslem arabská 1, jsou navržené změny, které vyplynuly z posledního jednání výboru pro vymáhání a na základě těchto závěrů tohoto jednání je Česká republika povinna implementovat ještě některé věci související právě s tou základní normou, kterou projednáváme. V zásadě došlo ke komunikaci a vyjasnění si některých věcí týkajících se jednacího jazyku, kterým je vyhotoven, případně komunikován dotaz a formulace pohledávky, pro niž je učiněn dotaz v té které zemi, v tomto případě tedy České republice.

K druhému pozměňovacímu návrhu, který navrhuje řešit účinky § 7 a ostatních - znovu připomínám, rozdáno v písemné formě, nebudu jej tedy číst - bych chtěl říct následující. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že stát, a koneckonců z dělby pravomocí a moci a z dikce ústavy je to zřejmé, že stát může vykonávat pouze ty věci a ta rozhodnutí, která jsou mu dána, jimiž je již nadán, ta která jsou mu dovolena. A právě v oblasti vymáhání některých finančních pohledávek považuji za žádoucí, aby bylo stanoveno, který ústřední orgán České republiky bude tím, kdo bude rozhodovat, kdo má předmětnou věc, resp. které ministerstvo, případně která jiná instituce má být tím, kdo je kontaktní osobou, tím partnerem v jednání a vymáhání pohledávky, která je předmětem řekněme té akce.

Je nutné, abyste si uvědomili, že za pohledávkami nemůžete vidět pouze národní daně, případně cla. Musíte za nimi vidět i soustavu místních daní, místních poplatků a ne vždy může být zřejmé, kdo je partnerem v té komunikaci na území České republiky, a považuji za žádoucí a nutné, aby v případech, kdy to nebude jasné, nebo kdy by to nebylo jasné, bylo v budoucnu zákonem stanoveno, že v takových případech rozhoduje Ministerstvo financí, a aby i takovéto zmocnění bylo uvedeno v zákoně.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím a tím končí také druhé čtení tohoto návrhu zákona. A můžeme se věnovat dalšímu bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 12, kterým je

 

12.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku
České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Slovo dostane pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. V tomto případě poslanec Kalousek, neboť se jedná o poslaneckou novelu.

Já děkuji za projednání rozpočtovému výboru. Zbytečně bych opakoval diskusi, kterou jsme tu vedli v prvém čtení, a motiv je jeden jediný. Pravidelně se opakující příjmy ze společností se státní účastí zapojit do penzijního účtu, to znamená umožnit jejich zapojení ve prospěch penzijního účtu, ve prospěch seniorů. Všechny další účely, které jsou uváděny v tomto návrhu zákona, mohou být redukovány a já bych si to přál, protože jsou už mrtvou literou. Nemusí být redukovány, protože pokud v nich někdo vidí symbol, tak tam klidně zůstat mohou. Ujišťuji vás, že na to nikdy ty peníze nebudou. Jediný adresát těchto peněz bude už provždycky český senior.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 434/2. Zpravodajem výboru je pan poslanec Michal Doktor. Prosím vás, pane kolego, o vaše slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vzhledem k tomu, že usnesení rozpočtového výboru je vám jako už označený sněmovní tisk k dispozici, nebudu jej citovat. Myslím, že má povinnost zpravodaje spočívá v tom, abych vám sdělil, že v průběhu jednání rozpočtového výboru nebyl podán žádný pozměňovací návrh, který by šel proti záměru předkladatelů, případně nějakým zásadním způsobem přehodnotil obsah tohoto sněmovního tisku. Já jsem také jako zpravodaj této věci zjevně před vámi všemi dal najevo, že můj osobní postoj a názor na věc vysoce koreluje s návrhy a postoji a hodnocením celé té situace zmíněných kolegů pana poslance Kalouska, Marka Bendy. Jako zpravodaj jsem připraven provázet tento sněmovní tisk až do závěrečného čtení a připraven snést a trpět provedenou rozpravu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za slovo zpravodaje. Otvírám obecnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět bez písemných přihlášek. Pan poslanec Babák má slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chtěl bych jenom v souladu s koaliční smlouvou načíst pozměňovací návrh, který vám teď rozdali na lavice. Jedná se o přerozdělení těchto finančních toků ze zaniklého fondu, který v souladu s koaliční smlouvou, jak už jsem říkal, se přerozděluje do státního rozpočtu za účelem snížení deficitu penzijního účtu - za a), za b) k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury a za c) k převodu na Státní fond rozvoje bydlení. Pokud by zbylo teda.

Díky. Nashle.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Podrobná rozprava pokračuje. Hlásí se prosím někdo. Pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já nebudu vycházet z koaliční ani z opoziční dohody. Já jenom ze svého přesvědčení. Už jsem o tom hovořil v prvém čtení, tak to nechci rozvádět. Dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona, aby se o tom hlasovalo ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná. Končím podrobnou rozpravu, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Jsme u dalšího bodu a tímto bodem je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
/sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jedná se o ryze transpoziční novelu, která zavádí do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady z roku 2010, konkrétně z 24. listopadu, která je jednou z prvních reflexí té první finanční krize. Jaké budou reflexe druhé finanční krize, která nás čeká, to zatím neumím předjímat, ale tohle jsou zatím výsledky té první, hypoteční.

Vzhledem k tomu, že se jednu o ryze technickou, skutečně transpoziční novelu, dovoluji si vás požádat o zvážení, zda díky transpozičnímu termínu nezkrátit lhůtu na 30 dnů, byť si uvědomuji pocit přetížení pana kolegy Opálky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP