(15.20 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Promiňte, prosím. Já jsem se přihlásil s přednostním právem ještě předtím, než řádně jménem vlády předložím příslušné body. Já jsem přesvědčen, že zákony České republiky platí i v Poslanecké sněmovně pro poslance Poslanecké sněmovny, a proto prosím Kancelář Poslanecké sněmovny, aby nějakým způsobem zajistila měření hluku při vystoupení jednotlivých řečníků, aby byli vždy napomenuti, když překročí hygienické hlukové normy. V případě pana místopředsedy Zaorálka jsem přesvědčen, že to je pravidlem. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji projednávání

 

2.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 450 a 451
ve výborech Poslanecké sněmovny

Je to bod, který jsme zařadili jako první na dnešní den. Prosím o slovo toho, kdo navrhl tento bod, buď pan ministr financí, nebo pan kolega Gazdík. Prosím, aby jeden z vás uvedl tento bod. Jde o zkrácení lhůt k projednání sněmovního tisku 450 a 451 ve výborech.

Tento bod uvede pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych odůvodnil - odůvodnění bude stejné i pro bod následující - návrh a prosbu na zkrácení lhůty, neboť jsme projednali na 22. schůzi 1. září návrh zákona o finanční správě, což je nezbytná organizační změna pro to, aby mohl být projednán a přijat zákon týkající se jednotného inkasního místa. Ten byl projednáván na následující schůzi, leč po politické dohodě byl podán návrh na zkrácení projednávání a lhůta byla zkrácena na 30 dní, což nebylo skutečností u organizační změny u finanční správy. Vzhledem k tomu, že reorganizace finanční správy je nezbytným organizačním instrumentem, není možné, aby se zpozdila za danou legislativou, a musíme dosáhnout minimálně toho, aby byly projednávány současně, protože by mohlo v případě přijetí některých pozměňujících návrhů dojít k diskrepanci.

Já vás proto chci poprosit, abychom pro to, aby došlo k tomu, že ve třetím čtení budeme hlasovat o všech těchto návrzích zákonů v jednom bloku a na jedné schůzi, zkrátili u těchto tisků lhůtu o 30 dnů, to znamená, aby byly projednávány ještě na této schůzi. Je to o to jednodušší, že příslušný garanční výbor, tedy rozpočtový výbor, byl už do té míry laskav, že příslušný návrh zákona projednal a přijal usnesení.

Děkuji za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Přihlášky nemám žádné. Hlásí se dvě ruce. Nejprve jsem viděla pana kolegu Alfréda Michalíka a poté pana kolegu Opálku. Prosím, pane poslanče. Jenom vás upozorním, že jsme ve všeobecné rozpravě. Pokud máte návrh, musel byste jej vznést ještě v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, pan ministr nám tady nastínil důvody, které ho vedly k tomu návrhu zkrátit nebo upřesnit lhůty u čtyř tisků. Já bych se tady chtěl vyjádřit k tomu, že jsme celou dobu tento rok přesvědčeni o tom, jak jednotlivá ministerstva, zvláště Ministerstvo financí, pečlivě připravují veškeré zákony, domýšlí vazby atd., a pak na schůzi navrhne čtyři zákony, kde předkladatel je garantem doby projednání, nechá lhůtu 60 dnů a u tisku 473 zkrátí lhůtu na 30 dnů. Čili buď to nevěděli, to je špatně, nebo to věděli, a pak je třeba za tím vidět nějaký skrytý úmysl. Myslím si, že ladění nebo sladění termínů je jedním z prvních předpokladů toho, aby zákony byly přijaty správně a s dobrými cíli.

Když hodnotím tento způsob projednávání, tak mi bohužel nezbývá, než protestovat proti takovému způsobu, protože zkracování a prodlužování lhůt samozřejmě škodí a způsobuje právní vady jednotlivých zákonů.

Přitom při projednávání tisků 450 a 451 jsme jednoznačně slyšeli od zástupců finančních správ, že reálnost lhůty k 1. 1. 2012 je mimo jakékoliv chápání a že stejně jejich příprava a uplatnění bude žádat minimálně dvanáct měsíců příštího roku. Přesto si dovolujeme tady navrhovat lhůty zkrácené, které samozřejmě brání kvalitě projednávání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Miroslav Opálka má slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl využít možnosti vystoupit v rozpravě.

Ale k té poznámce, kterou učinil pan ministr ještě před zahájením tohoto bodu. Tehdy jsem nemohl s faktickou poznámkou vystoupit. Já bych chtěl říci, že hygienické normy neplatí jenom pro hluk, ale je také určitá hygiena práce, která rozhoduje o počtu pracovních hodin za den, o noční práci atd. A jestli neplatí tyto normy v Poslanecké sněmovně, jako neplatí zákoník práce, tak zřejmě bude problém i s vymáháním jiných hygienických norem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se, prosím, někdo dále do rozpravy k bodu, který vedeme? Pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já si ještě jednou dovoluji požádat - nejde skutečně o nic jiného, než že když jsme projednávali zákon o finanční správě, tak jsme nemohli tušit, že Poslanecká sněmovna v případě jednotného inkasního místa bude mít vůli ke zkrácení lhůt. Nechceme, aby moučník předstihl polévku. O nic jiného nejde. Chceme to alespoň konzumovat ve stejném čase.

Jinak z připomínek obou předřečníků chápu, že byť garanční výbor již podrobně projednal a přijal usnesení, tak pan poslanec Michalík se bude cítit zkrácen ve svých odborných právech, že nebude moci ještě třicet dní usilovně odborně bádat, což by jinak mohl a udělal. V případě pana poslance Opálky předpokládám, že chtěl veřejnosti sdělit, že poslanci jsou mimořádně přetíženi. Obě připomínky logicky s úctou beru na vědomí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen pan poslanec Antonín Seďa. Rozuměla jsem dobře, že se hlásí pan kolega Seďa? Ne. Pan kolega Braný a po něm tedy pan kolega Michalík.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vládo, pane ministře, já nebudu hovořit o tom, co říkal kolega Michalík. S tím v podstatě souhlasím. Jenom snad poznámku první k tomu, co tu bylo řečeno ohledně hluku. Já myslím, že komise pro práci Sněmovny, až zasedne, že pan kolega Votava rázně zamítne další výdaje na měřicí přístroje. Spíše se my budeme chovat vzájemně k sobě ohleduplně, než abychom si tu měřili hluk.

K tomu, proč jsem se přihlásil. Víte, i když zkrátíme lhůtu - pan ministr ví, že vždycky používám to stachanovské hnutí, co ministerstvo nasadilo, on odpovídá, že je Mičurinec, tak dobře, tak jsme se dostali do té pasti, že nás něco předběhlo, ale i když to zkrátíme, tak máme ve druhém čtení jednotné inkasní místo a to pracuje s pojmy a s tím, jako by byl schválen tento zákon a ještě ten další zákon, zákon o celní správě, takže to stejně budeme muset dát do souladu, aby se nepředběhly ještě cestou na Hrad. To znamená, nejdříve to musí být schváleno prezidentem, takže je to určitý precedens.

Já nejsem žádný purista. Víte, že tady nevystupuji s nějakými malichernými problémy jednacího řádu apod., ale právě zákon o jednotném inkasním místu, jestli se nepletu, tisk 473 - pamětníci říkají, že něco takového tu naposledy bylo, když se vytvářely kraje, jak je to široké, kolik je tam věcí otevřených, a do toho teď jdeme s touto složitostí i časovou. Nemyslím si, že zrovna tohle je to nejlepší řešení. Tady bych potom viděl, kdyby byl ještě předložen návrh například procedurální, že vyřazujeme z této schůze druhé čtení. Tak bych tomu rozuměl, že to by bylo nejlogičtější. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP