(11.30 hodin)
(pokračuje Polčák)

Myslím si, že není ani zcela pravdivé, že by ty osoby, které by byly případně stiženy tím zákazem, neměly právo realizovat svá práva další právní cestou. Samozřejmě se půjde klasickým správním řízením. Samozřejmé je, že bude moci proti tomu rozhodnutí být odvolání a i případně soudní žaloba. I v rámci správního soudnictví je znám institut odložení vykonatelnosti, to znamená ty osoby by měly celou řadu garantovaných práv, která mají k dispozici i v současné době, a nebylo by tomu jinak ani po schválení tohoto návrhu zákona.

Na druhou stranu je třeba říci, že ten zákon zná i poměrně, protože na to nemůže ani odpovídat, zná poměrně jednoduchou cestu, jak jej obejít. Stačí, když by si ten, kdo by byl předmětem přestupkového řízení, ohlásil trvalý pobyt v dané obci, a sankci by se vyhnul, protože není možné tuto sankci uložit tomu, kdo má v daném místě, v tom místě, kde páchá přestupkovou činnost, tak pokud tam má trvalý pobyt, tak mu není možno tento zákaz pobytu vyslovit. To znamená to, co by jaksi advokát, který by zastupoval takového pachatele, mu navrhl, tak je změna pobytu. Ta změna pobytu je evidenční, je nároková, to znamená najít si někoho, kdo vám buď poskytne nájem, nebo pokud tam máte vlastní bydlení, tak to asi vyplývá z povahy věci, a v tu chvíli jste mimo gesci tady tohoto zákona. Takže jistý návod, jak jej obejít, by bylo poměrně jednoduché, na druhou stranu ten zákon si asi nedělá ambici odpovědět úplně na všechno.

Já také nemám pro první čtení odpověď na všechny otázky, a proto si myslím, že by bylo vhodné i s ohledem na to, jak ten návrh zákona, jaký má dopad k ochraně lidských práv a svobod, to znamená Úmluva o ochraně lidských práv a svobod, jej podrobit velmi široké diskusi. Nebráním se tomu, aby to proběhlo v rámci druhého čtení v ústavněprávním výboru, ale celkové hlasování o návrhu tohoto zákona by mělo být až poté, kdy skutečně, jak bych řekl opakovaně, na lékárenských váhách budeme vážit to, zda výhody a pozitiva tohoto návrhu zákona převažují skutečně výrazně nad negativy, která jsou s ním spojena. Myslím si, že diskuse je oprávněná. Nebránil bych se jí v rámci dalších čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dámy a pánové, na 11.30 hodin máme zařazeny dva body ve třetím čtení. Není-li námitka, nechala bych doprojednat tento bod. Nehlásí se zatím nikdo do rozpravy. Čili doprojednali bychom tento bod a poté bychom pokračovali těmi třetími čteními. Je námitka proti tomuto postupu? Není.

Zeptám se, zda se hlásí někdo ještě do obecné rozpravy. Pan kolega Rádl. Prosím.

 

Poslanec Aleš Rádl: Dobrý den. Dámy a pánové, já se musím přiznat, že vnímám návrh tohoto zákona s velkými rozpaky, a to především nikoliv z jeho věcné podoby, ale z těch kořenů, ze kterých návrh pramení. Domnívám se, že zákon odpovídá nějakému způsobu myšlení, který byl charakteristický řekněme pro 19. století a který končil potom, tento způsob myšlení končil různými ghetty atd. a vším tím, co následovalo v polovině 20. století. Nebezpečí z mého pohledu tohoto zákona nespočívá ani tak v tom, jestli se nám podaří vyladit všechny jeho jednotlivosti tak, aby se nám v tuto chvíli zdálo, že je to přesně správné a dokonalé, ale především v tom, že se tím otvírá jakási Pandořina skřínka nějakého způsobu myšlení. A pokud přijmeme tento způsob myšlení, tak se velmi snadno může stát, že až tady bude za rok za dva za pět let sedět někdo jiný, tak ten zákon zase ještě upraví, aby byl ještě lépe vyhovující nějaké aktuální situaci, a můžeme se dočkat toho, že pak skutečně z toho bude takový zákon, o kterém tady hovořil pan Křeček, který bude nejen přikazovat pobyt a zakazovat pobyt, ale vykazovat přímo konkrétní místo k pobytu atd.

Takže já se na tento zákon celkově dívám s velkými rozpaky a patrně se připojím k těm, kteří ho nepodporují. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Paní poslankyně Řápková. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Dámy a pánové, já si jenom dovolím drobné připomínky.

Samozřejmě tento návrh vůbec nesouvisí s vytvářením ghett. To jsou samozřejmě úplně jiné nástroje, bohužel i různé programy dotační, které nám pomohly ghetta vybudovat, ale to asi sem teď nepatří.

Já bych si jenom dovolila upozornit, že tento návrh zákona se bude týkat všech přestupců, kteří se budou dopouštět vyjmenovaných opakovaných přestupků a zvlášť závažným způsobem budou narušovat veřejný pořádek. Takže to není jenom pro určité skupiny. Já jsem to samozřejmě zmínila v souvislosti s tím, co se děje například na severu Čech, ale dovolím si upozornit, že první návrh byl podán již v únoru, tedy ještě než eskalovaly ty problémy, které jsou dnes na Šluknovsku.

Tento návrh zákona nemusí mít také vůbec žádný dopad do bydlení určitých osob, protože ty osoby, které se dopouštějí opakovaného páchání přestupků, v dané lokalitě, vůbec nemusí bydlet. A já jsem často zmiňovala příklad s prostitutkami, kterým se prostě zakáže pobývání na trasách, kde realizují svoji činnost, a vůbec to nesouvisí s jejich bydlením. To je jeden z příkladů. Ale to si právě myslím, že by se vyřešilo v průběhu diskuse.

Pokud je námitka, že není zřejmé, o jaký stejný orgán se jedná, tak je to prostě stejný orgán, a ti, kteří z praxe znají, jak fungují samosprávy, vědí, že jeden přestupkový orgán řeší určitý okruh přestupků.

Co je nutná osobní záležitost. Tento návrh, který předkládáme, zákaz pobytu, je jakási analogie zákazu pobytu z trestního zákoníku, § 75, a přesně tyto výrazy jsou shodné. Nutná osobní záležitost. A pokud se s tím vypořádal soud, není asi problém, aby se s tímto vypořádal i správní orgán.

Ale také tady byla námitka, že by obce neměly rozhodovat o stejných sankcích jako soud. Ale ono už se to děje. Například zákaz činnosti rozhoduje jak soud, tak samozřejmě rozhodují i správní orgány. To znamená orgány obcí. A můžeme se bavit o pokutě nebo o peněžitém trestu.

Já si tedy ještě jednou dovolím požádat o podporu tohoto zákona do druhého čtení, abychom ho mohli prodiskutovat, případně srovnat, jakým způsobem řeší přestupky v okolních zemích, a právě v té diskusi zjistíte, že to není trest, který nás vrací zpátky do 19. století, protože např. Polsko nebo Maďarsko ukládá za přestupky odnětí svobody od jednoho do 60 dnů, když to řeknu paušálně. Takže samozřejmě i srovnání s okolními zeměmi je důležité.

Dámy a pánové, tedy prosím o podporu do druhého čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu tedy končím a budeme hlasovat o návrhu, který zazněl. Ale ještě je zde prostor pro závěrečná slova. Pan zpravodaj? Paní navrhovatelka hovořila právě nyní. Přivolávám do našeho sálu kolegy a budeme moci hlasovat o návrhu, který zazněl, tedy o návrhu na zamítnutí.

Je zde žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se nově zaregistrovali.

 

Zahajuji hlasování číslo 194. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 194, přítomno 149, pro 64, proti 57. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, kdo se hlásí dál.

Pan kolega Šťovíček, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP