(11.20 hodin)
(pokračuje Křeček)

A nyní zvažme, zda takováto omezení pobytu mají prakticky nějaký smysl. Představme si situaci, kdy tomu člověku je skutečně ten pobyt zakázán, a kam ten člověk půjde. Co bude dělat? Kam půjde? Vrátí se na místo. Hovořilo se tady o sestěhování osob. No, dámy a pánové, každému sestěhování musí předcházet vystěhování. A jestliže ti lidé budou vystěhováni, no tak se nedivme, že se někam sestěhovali. Ale to je nad rámec mé zpravodajské zprávy.

Stanovisko vlády k zákonu je negativní. Vláda vytýká celou řadu velmi závažných právních nedostatků. Dostali jste to stanovisko, nechci tady rozebírat to stanovisko vlády. Ten zákon by byl v této podobě velmi těžko realizovatelný, nebo dokonce by mohl vést k zneužívání, protože je zcela nejasný. Má rozhodnout stejným správním orgánem, není jasné, co to je stejný správní orgán, jestliže na úrovni obce rozhoduje více správních orgánů od dopravní komise až po stavební úřad. Čili to jsou všechno věci velmi nepřesné, které činí tuto předlohu zákona málo v praxi použitelnou.

Musím říct, že naproti tomu tato druhá verze je o něco vylepšená, není už tak hrubě protiústavní, jako byla ta první verze. Některé věci byly odstraněny. Se zákonem souhlasí Svaz měst a obcí, což ovšem není žádné doporučení, protože Svaz měst a obcí souhlasil i s tou první verzí, která byla zjevně protiústavní. Takže doporučení Svazu měst a obcí není žádné doporučení, nad kterým bychom měli jásat.

Mé stanovisko k zákonu je tedy velmi rozpačité, takové, že v této podobě by se tento zákon nemohl v praxi realizovat. A co s tím učiní Sněmovna, je na vašem rozhodnutí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Jan Chvojka se do ní hlásí jako první. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já a celá ČSSD má s tímto zákonem spoustu problémů. Některé už naznačil pan kolega Křeček. Já bych například zmínil některé výkladové nejasnosti, kdy například není jasno, co znamená přechodný pobyt v nutné osobní záležitosti. Není jasné nebo není řešeno ustanovení o cizincích, není na ně pamatováno - u těch cizinců, kteří mají dlouhodobý pobyt podle zákona o pobytu cizinců.

Ale ten základní problém, který s touto novelou zákona máme, je ten, že dle našeho názoru je v rozporu s ústavou, respektive s Listinou základních práv a svobod, s ústavním pořádkem této republiky. Myslíme si, že navrhovaná sankce zákazu pobytu je nepřiměřená ve vztahu k těm jednáním, za která by se měla ukládat. Byly by to například přestupky proti veřejnému pořádku či proti majetku, občanskému soužití. (V sále je značný hluk.)

Myslíme si, že existuje vážná pochybnost o souladu navržené právní úpravy s článkem IV odstavce 4 Listiny, kde se praví, že při používání ustanovení o omezení základních práv a svobod musí být šetřeno o jejich podstatě a smyslu. Taková omezení nesmí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Úvaha v důvodové zprávě, podle níž pokud sankce zákazu pobytu přijatelná v trestním řízení musí být přístupná i v řízení přestupkovém, pokud je s ohledem na zástup přiměřenosti její podoba v přestupkovém řízení oproti trestnímu řízení výrazně omezenější, je v tomto směru obtížně přijatelná. Jsme přesvědčeni, že orgánům obcí nelze automaticky umožnit ukládat za přestupky stejné sankce, jaké mohou ukládat soudy za trestné činy, neboť v opačném případě by zřejmě bylo možné svěřit orgánům obcí i pravomoc ukládat sankce odnětí svobody, byť oproti trestnímu zákoníku ve výrazně omezenějším rozsahu.

Určitě se nebráníme další diskusi o této věci. Myslíme si ale spíš, že návrh by měl pro budoucnost vzejít ne od poslanců, ale spíše od Ministerstva spravedlnosti, kde by měl tento návrh projít širokou diskusí a měl by být diskutován na všech připomínkových místech.

Navrhujeme tedy tento návrh zákona, tuto novelu zákona, aby byla zamítnuta v prvním čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jan Čechlovský. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, vládo, ctěná Sněmovno, tak jsme u návrhu zákona, který má podobného jmenovatele jako v pátek projednávaný a schválený zákon o pomoci v hmotné nouzi. Bezmoc obcí při vymáhání práva, v tomto případě při opakovaném páchání přestupků.

Chtělo by se mi možná trochu v nadsázce říci, že by mohlo být docela vtipné a účinné problém otočit, alespoň pro některé případy, a to dát do zákona povinnost řešit problém člověka, který má trvalé bydliště v obci, protože řada obcí musí řešit spoustu cizích problémových občanů, kteří v nich pouze přebývají a od nichž jejich vlastní obec dává ruce pryč. Nicméně to není ambicí předkládaného návrhu a já to zmiňuji spíše provokativně.

Rozumím důvodu, proč kolegové návrh předkládají a obhajují. Je jím nemožnost řešit některé pravidelně se opakující problémy a současně i nízký respekt ze sankcí u přestupků.

Určitě podle očekávání se objevily a objeví argumenty proti, nebo alespoň zpochybňující, to jest vymahatelnost nových sankcí, oznamovací povinnost uložených sankcí, protože teoreticky může uložit sankci zákazu pobytu více správních orgánů. Jsem si toho vědom stejně jako toho, že vláda upozorňuje na možnost rozporu návrhu s Listinou základních práv a svobod. Přesto chci návrh podpořit a v tomto čtení pro něj hlasovat, aby mohl být podroben potřebné diskusi a dost možná kritice ve druhém čtení v orgánech k tomu určených, kompetentních. Protože mimochodem, a to už tady bylo zmíněno, ať tak či onak, Svaz měst a obcí návrh podporuje, a to s podotknutím, že územní samospráva nemá v současnosti dostatek instrumentů k řešení situací spojených s některými přestupky veřejného pořádku v obcích, a také s vírou, že nás problémy a názory měst a obcí zajímají.

A jenom mimochodem - navrhovaná úprava na jedné straně samozřejmě reaguje na aktuální problém. Na druhé straně upozorňuji, že by to nemělo sklouznout jenom k nálepce dneska řešených, v uvozovkách vyloučených skupin, ale může postihovat celou škálu dalších skupin, včetně prostitutek nebo extremistů.

Závěrem bych chtěl jenom připomenout, že samozřejmě k lepší aplikovatelnosti předloženého návrhu by mimo jiné jednoznačně přispěl zatím chybějící centrální registr přestupků, a já pevně věřím, že se ho též dočkáme v brzké době. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Čechlovskému. Ptám se, zda se někdo hlásí dále do rozpravy v prvém čtení. Pan kolega Polčák má slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád taky vyjádřil k tomuto návrhu zákona s tím, že bych nejprve skutečně potvrdil, že jsem ten podpis pod tímto zákonem stáhl, nicméně s paní předkladatelkou jsme si tu moji pozici snad vyjasnili. Já to nebudu dále rozpitvávat.

Rád bych se věnoval tomu zákonu, jeho obsahu z hlediska celku. Myslím, že pan zpravodaj poměrně vhodně předestřel, že zde byla nějaká první verze. Ale nebylo by vhodné zase mást kolegy poslance těmi negativy, která byla spíše vlastní té první verzi návrhu zákona, který byl předložen předkladatelkou.

Je třeba říci, že skutečně dnes mezi obcemi a městy v rámci samosprávných celků je problém, který je identifikován, a tento návrh zákona na něj nějakým způsobem odpovídá. Já netvrdím, že ta odpověď je zcela přesná, zcela dobrá. Možná, že bychom mohli diskutovat, a bylo by vhodné, abychom diskutovali o těch jednotlivých prvcích a opatřeních, které zákon předkládá. Je třeba říci, že zákaz pobytu, tak jak je předkládán tou úpravou, je skutečně dočasný. To není žádné trvalé řešení. Není to nic, co by mělo trvalý vliv na realizaci ústavně zaručených práv osob, které by byly stiženy tady tímto zákazem.

Za druhé je skutečností, že se musí jednat o opakované páchání vyjmenovaných skutkových podstat, které jsou v přestupkovém zákonu uvedeny. Není to tudíž za všechno. Je to z přesně daných důvodů. Já netvrdím, že ty důvody jsou váženy na lékárenských vahách, že skutečně každý ten přestupek, který je v tom výčtu návrhu zákona uveden, by tam měl být. Ale ten okruh je poměrně docela odpovídající. Můžeme se určitě bavit o tom, které případně ještě v občanském soužití - zdali tam tedy ponechat celý ten přestupek, tak jak je dneska formulován v přestupkovém zákonu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP