(10.30 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Ale takto načíst ve druhém čtení změnu tak klíčového zákona, jako je trestní zákoník, tak se omlouvám, ale ze strany Ministerstva spravedlnosti nemůže být tomuto dána zelená.

Jinak ostatní zákony, jak jsem řekl, navazují na zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu a upravují ostatní zákony tak, aby mohl být tento institut v českém právu aplikován. Prosím vás o jeho podporu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Paní poslankyně Jana Suchá, zpravodajka, dostává slovo, aby nás seznámila s procedurou.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedkyně. Návrh na zamítnutí návrhu zákona podán nebyl. Následně tady mám pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavněprávního výboru číslo 59. Poté pozměňovací návrh poslance Boháče pod písmenem B a pozměňovací návrh poslance Tancoše pod písmenem C. Dovoluji si nejprve vyřadit z pozměňovacího návrhu k samotnému hlasování písmeno A22, neboť toto se stalo přijetím sněmovního tisku 315 už nadbytečným. Následně bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Boháče pod písmenem B, poté poslance Tancoše pod písmenem C a následně zbývající pozměňovací návrh pod písmenem A.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je námitka proti této proceduře? Není-li, zahajuji hlasování číslo 169. Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom takto postupovali ve třetím čtení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 169. Přítomno 155, pro 144, proti jeden. Proceduru jsme schválili.

 

Ještě oznámím, že pan poslanec David Vodrážka má náhradní kartu 26.

 

Nyní prosím paní poslankyni Suchou o první návrh, o němž budeme hlasovat.

 

Poslankyně Jana Suchá: Dovoluji si navrhnout samostatné hlasování o části pozměňovacího návrhu pod písmenem A22. Stanovisko negativní. (Ministr: Také negativní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 170. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem A22? Kdo je proti?

Hlasování číslo 170. Přítomno 154, pro 4, proti 107. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Jana Suchá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Boháče. Stanovisko kladné. (Ministr Pospíšil: Také kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 171. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 171. Přítomno 154, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Jana Suchá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Tancoše pod písmenem C. Stanovisko negativní. (Ministr Pospíšil: Neutrální až negativní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 172. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 172. Přítomno 155, pro 46, proti 71. Návrh přijat nebyl. Další návrh?

 

Poslankyně Jana Suchá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Body A1 až A 21 a A23 až 27. Stanovisko kladné. (Ministr Pospíšil: Také kladné stanovisko.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 173. Kdo je, prosím, pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 173. Přítomno 154, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Je něco, co potřebujeme ještě vyřešit, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Jana Suchá: Ještě bych si, paní předsedkyně, dovolila hlasovat o písmenu A28 a A29 dohromady. Vypadla mi, omlouvám se. Stanovisko kladné. (Ministr Pospíšil: Také kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 174. Kdo je, prosím, pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 174. Přítomno 154, pro 122, proti 1. Tento návrh jsme přijali.

 

Nyní legislativa říká, že je vše v pořádku, můžeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, podle sněmovního tisku 286, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska prosím. (Zpravodajka i ministr kladné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 175. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 175. Přítomno 154, pro 124, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 80, sněmovního tisku 286. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

82.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 322/ - třetí čtení

Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů a vítám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Pavla Staňka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 322/2.

Otvírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy? Pan ministr Jiří Pospíšil má slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych jenom stručně řekl, že budeme hlasovat o důležitém zákonu, který má zpřísnit postihy soudních znalců a tlumočníků a hlavně stanovit jasná, transparentní pravidla pro jejich postih, a to v rovině správního řízení na Ministerstvu spravedlnosti a pak v následném případně soudním řízení u správních soudů. Je to velmi důležité, protože jak víte, tak na netransparentní jednání - některých, zdůrazňuji - soudních znalců je poukazováno ve veřejné debatě, a proto je třeba přijmout takovouto právní úpravu.

Chci konstatovat a tady zdůraznit, že na tuto dílčí úpravu naváže činnost vlády v podobě úplně nového zákona o soudních znalcích a tlumočnících, jehož věcný záměr už je hotový a v brzké době jej vláda bude projednávat. Součástí nové právní úpravy má být, a to tady chci opravdu zdůraznit, též nová právní úprava odměňování soudních znalců. Žádám vás proto tedy, a tím navazuji na pozměňovací návrhy, které zde byly načteny, abychom ostatní otázky, které přímo nesouvisí se sankcionováním soudních znalců a se správním řízením, odložili do souhrnné systémové debaty, kterou povedeme ještě v tomto volebním období nad úplně novým zákonem o soudních znalcích.

To je také důvod, proč předkladatel v žádném případě nemůže podpořit návrh poslanců Ladislava Jirků, Jana Husáka a Františka Laudáta, který se právě zabývá otázkami odměňování soudních znalců. My jsme přesvědčeni, jak už jsem řekl, že změna odměňování má být součástí úplně nové právní úpravy, kdy se stanoví nové povinnosti znalcům, a tedy logicky má dojít též jaksi ke změně jejich odměňování. To je důvod, proč k tomuto pozměňovacímu návrhu bude stanovisko předkladatele negativní. V případě, že by tento návrh byl přijat, způsobilo by to navíc nemalé problémy v resortu spravedlnosti, který nepočítá v rozpočtu na příští rok s navýšením prostředků pro soudně znaleckou činnost.

Tolik tedy mé stanovisko k jednomu z pozměňovacích návrhů, kde vnímáme, že předkladatel měl vyjádřit své stanovisko, protože se jedná o věc mimořádně důležitou.

Dámy a pánové, tolik tedy naše stanovisko a já vás prosím o celkovou podporu tohoto návrhu, protože jak jsem již naznačil, jedná se o věc, která je velmi důležitá a povede k odstranění některých klientelistických vazeb, které mohou v oblasti justice a v oblasti soudněznalecké činnosti vznikat. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP