(15.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedo vlády, má interpelace reaguje na vaši nedávnou návštěvu v Izraeli. Tisk, který o ní poměrně obsáhle referoval, se shodl na tom, že jste při jednání s předsedou vlády Izraele panem Benjaminem Netanjahuem vyjádřil plnou podporu Izraeli nejen na nadcházejícím zasedání Valného shromáždění, na němž má palestinská samospráva předložit žádost o členství Palestiny v OSN. Dále jste podle tisku ujistil izraelské představitele o tom, že Stát Izrael bude pro ČR klíčovým a strategickým partnerem a že odmítáte snahy o jakýkoliv bojkot Izraele.

V koncepci zahraniční politiky Ministerstva zahraničních věcí se v pasáži věnované státům Blízkého východu a severní Afriky dočítáme mj. - cituji: "Ve strategickém zájmu ČR je zachování bezpečnosti Izraele jako hodnotově a kulturně blízkého demokratického státu. ČR bude usilovat o to, aby se všechny země Blízkého východu a severní Afriky rozvíjely způsobem podporujícím stabilitu regionu." Čtu-li si dále v oné koncepci, zjišťuji, že v ní není ani zmínky o jakékoliv exkluzivitě ve vztazích se Státem Izrael ani o strategickém partnerství s ním. Naopak, palestinská autonomní území jsou v ní jmenována spolu s Gruzií, Kambodžou, Srbskem a Kosovem mezi zeměmi, na které se bude zahraniční politika státu prioritně soustřeďovat.

Dovoluji si vás, vážený pane předsedo vlády, dotázat, nakolik jsou vaše vyjádření konformní se zmíněnou koncepcí, zda byla tato vyjádření předem konzultována s Ministerstvem zahraničních věcí a zda nejde jen o další signál nejednotnosti postojů vrcholných ústavních činitelů v zahraniční politice, jak jsme toho svědky v politice k Evropské unii, což našlo vyjádření v paralelním jmenování dvou státních tajemníků: jednoho u vás na Úřadu vlády, druhého na Ministerstvu zahraničních věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže to byla interpelace a odpověď může následovat. Prosím předsedu vlády, aby reagoval. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl v prvé řadě ocenit, že v otázce, kterou mi pan poslanec Paroubek položil, se držel racionální politické debaty a nevyužil to v jisté části politického spektra nejenom u nás, ale v rámci celé Evropy, mám na mysli levicové politické spektrum, k poněkud podle mého názoru neférovým útokům na Stát Izrael, a chci říci, že si toho vážím.

Chci zdůraznit, že to, že mluvíme o strategickém partnerství se Státem Izrael, je zcela v souladu s koncepcí české zahraniční politiky. Má vyjádření jsou nejenom mými, ale celé vlády ČR a jsou naprosto v souladu i s politikou Černínského paláce. V tomto není sebemenší dichotomie. Chtěl bych také zdůraznit, že odrazem tohoto strategického partnerství je i to, že se nejednalo o pouhou mou návštěvu ve Státě Izrael, ale že to bylo poprvé, kdy se uskutečnil formát tzv. mezivládních konzultací, to znamená, že společně s předsedou vlády přicestuje několik ministrů a řeší se konkrétní oblasti konkrétní spolupráce.

Proč mluvíme o strategickém partnerství se Státem Izrael? Jsou to především tři základní důvody.

Za prvé bych chtěl připomenout, že mimo Evropu je Stát Izrael čtvrtým největším exportním teritoriem pro českou ekonomiku - po Spojených státech, Číně a Indii -, což je věc, která možná tak známá není.

Za druhé, je to právě izraelská ekonomika, založená na obrovské míře inovací, protože je to země bez nerostných zdrojů, která by v mnoha ohledech mohla být inspirující pro ČR. Izraelský model technologických inkubátorů, izraelský model kapitálových venture fondů, izraelský model seed fondů, izraelský model propojení vědy, výzkumu a inovací na univerzitní bázi a aplikovaného výzkumu a průmyslu na straně druhé je to, čím bychom se skutečně mohli a měli inspirovat. A to byl mimochodem i jeden ze základních cílů těchto mezivládních konzultací, které proběhly, protože jejich základním mottem, dalo by se říci, bylo heslo inovativní partnerství, to znamená skutečně převzetí této velmi dobré metodologie, tohoto velmi dobrého systému sem k nám a co nejužší propojení vědy, výzkumu a inovací na straně jedné a průmyslových výstupů na straně druhé.

Vedle toho chci ale říci, že se jedná také o hodnotové partnerství. To neznamená, že vláda ČR i já osobně souhlasíme a budeme souhlasit a souhlasili jsme s každým krokem, který vláda Izraele udělá například ve vztahu ke svému okolí. Na druhé straně chci říci naprosto jednoznačně, že bychom si měli být vědomi toho, že Stát Izrael je jedinou skutečně plnohodnotně fungující demokracií v tomto teritoriu, že je v mnoha ohledech po dlouhá desetiletí obklopen sousedy, kteří buďto chtějí anektovat část jeho území, anebo dokonce tento stát a jeho lid úplně zničit. Pokud to někomu něco připomíná z naší vlastní historie, to znamená z období mezi 1. a 2. světovou válkou, tak podle mého názoru to není připomínka náhodná. Právě proto bychom to měli být my, kdo má pro tento postoj pochopení, a měli bychom to být my, kdo tomu postoji rozumí. Izrael je fungující demokracií, chcete-li, je to ostrůvek západních hodnot ve svém teritoriu, a chcete-li, dokonce si troufám říci, že v mnoha ohledech Evropa začíná v Izraeli. To je důvod tohoto našeho strategického partnerství.

Na druhé straně říkám velmi jednoznačně, že politikou vlády ČR je politika mírového řešení izraelsko-palestinského konfliktu založená na přímém jednání obou stran. A my jsme zastánci dvoustátního řešení, to znamená existence palestinského státu a také Státu Izrael jako židovského a demokratického státu, které žijí v mírovém soužití. Tohoto řešení je možné dosáhnout pouze přímým jednáním obou stran. A jsem přesvědčen, že napříč politickým spektrem toto mírové řešení všichni podporujeme a přejeme si ho. Tato oblast světa si zaslouží nejenom po desetiletích, ale možná staletích, ne-li tisíciletích poměrně krvavých konfliktů nalezení mírového řešení. Jsem přesvědčen, že právě naše vyvážená pozice, to znamená podpora dvoustátní existence těchto dvou národů vedle sebe, ale současně to, že vyznáváme i určité hodnotové partnerství, je tou správnou cestou. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Paroubek doplní svou interpelaci. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane premiére, já právě tu vyváženost, o které jste hovořil, tady nevidím. Plně se s vámi shoduji ve vašem pohledu na demokratický systém Izraele, plně se shoduji v pohledu na výkonné hospodářství této země, ale termín strategické partnerství jsem skutečně nenašel v koncepci, ale budiž, chcete jít touto cestou. Jde také o to, zda jste schopni uskutečňovat hospodářskou spolupráci také s arabskými státy. S těmi arabskými státy, které jsou řekněme stabilizované, jak se zdá, například je to Maroko, je to Alžírsko a myslím si, že touto cestou by bylo dobré se také vydat.

Jinak samozřejmě myslím, že právě hospodářská spolupráce je klíčem k tomu, aby tento region byl stabilizován, aby se našlo mírové řešení. Domnívám se, že ne všechny státy v posledních více než čtyřech desítkách let, které jsou v okolí Izraele, byly takové, jak jste o tom hovořil, to znamená, že usilovaly o zničení Státu Izrael. Určitě o to neusiloval více než čtyři desítky let Egypt a myslím, že Západ promarnil tu dobu k tomu, aby vytvořil podmínky pro mírové řešení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě jednou bude reagovat premiér.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Paroubek má v případě, pokud poukazuje na Egypt, samozřejmě pravdu. Díky mírové smlouvě, která byla uzavřena v 70. letech, akceptoval Egypt existenci tohoto státu, nicméně v obdobích předtím, a já jsem mluvil zhruba o porovnání s dvacetiletou periodou první Československé republiky, i Egypt bohužel patřil mezi státy, které vedly válečné konflikty se Státem Izrael, neuznávaly jeho právo na existenci, neuznávaly jeho státní existenci a usilovaly o jeho zničení. Nicméně je skutečností, že jako jeho soused později tento svůj postoj změnil, a já pevně doufám, že i politika nové demokraticky zvolené egyptské vlády bude v tomto kontinuální. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP