(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Josef Cogan. Prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, já jenom navážu na navrhovatele. Navrhovatelem vlastně tady je vláda. Ta předložila návrh 17. 8. 2011. Nový zákon, jak už bylo zmíněno, nahrazuje dosavadní zákon č. 185/2004 Sb. Jinak samozřejmě to gros je zejména ve změně organizační struktury, tak jak tady ministr řekl.

Takže tímto žádné další návrhy zatím nejsou s tím, že organizační výbor pouze navrhl přikázat tento zákon k projednání rozpočtovému výboru, a to bude až v případné podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám písemnou přihlášku, a proto se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Zdá se, že nikdo, končím tedy obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33. Z přihlášených 132 pro 109, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 453/ - prvé čtení

Prosím, aby se z pověření vlády předloženého návrhu ujal ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Tak jako v předcházejícím případě i novela zákona o Celní správě ingeruje do celé řady zákonů, kde je Celní správa zmiňována, ať už je to zákon o cenách, o veterinární péči, o krmivech, o metrologii a o čemkoli si vzpomenete. Je jich skutečně mnoho. Změnový zákon je nezbytný, a já tedy prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Cogan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážení kolegové, já také navážu zde na navrhovatele. V podstatě, jak bylo řečeno, tento návrh je související s tím předchozím tiskem 452 zákona o Celní správě. V podstatě se jedná pouze o to, že je nezbytné zajistit obsahový soulad nově navrhovaného zákona s ostatními platnými zákony České republiky. Takže z tohohle pohledu je tam přímá návaznost. Jediný návrh, který byl zatím dán, je od organizačního výboru, který navrhuje přikázat tento zákon rozpočtovému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji tedy hlasování o přikázání k projednání rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 34. Z přihlášených 132 pro 114, proti 1. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Děkuji panu ministru a děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k bodu číslo

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících
s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců
ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 457/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že bylo navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, nicméně obdržela jsem veto poslanců sociální demokracie.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, dnes již naposledy, vážené kolegyně, vážení kolegové. Odůvodnění toho návrhu bude skutečně velmi stručné, nebudu vás zdržovat dlouho.

Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, tedy služební zákon, je součástí českého právního řádu již od roku 2002. Nikdy však nenabyl účinnosti a po devíti letech, kdy je tento zákon platný a nikdy nenabyl účinnosti, je naprosto jasné, že ten zákon již je zastaralý a že je potřeba se zabývat vytvořením nového zákona. To také Ministerstvo vnitra ve své kompetenci dělá a připravuje nový zákon o úřednících, který by měl vytvořit jednotný systém podmínek pro úředníky veřejné správy, nikoli tedy už v tom rozděleném formátu zvlášť pro státní správu a zvlášť pro ostatní části veřejné správy.

Proto považuji za nesmyslné, aby tento služební zákon, i kdybychom se na tom shodli, nabýval účinnosti například na období jednoho roku, než zase dojde ke sjednocení těch podmínek. Z toho důvodu považuji za vhodné nedělat úpravy v tomto služebním zákoně, nesnažit se o jeho upravení a aktualizaci tak, aby mohl nabýt účinnosti, ale počkat na nový zákon o úřednících. Z toho důvodu taky takováto naprostá jednoduchá předloha, která je několikařádková, týká se pouze účinnosti služebního zákona, tak aby účinnost byla odložena, abychom se mohli zabývat případným nabytím účinnosti tohoto zákona ve spojitosti s novým návrhem zákona o úřednících, který bude předložen během několika měsíců.

Vzhledem k tomu, že byť je to tak jednoduchá materie, kterou ani není možné nějak složitě projednávat, prostě buď se ten odsun účinnosti udělá, nebo neudělá, tak vzhledem k tomu, že byl vetován postup podle § 90 odst. 2, si dovoluji navrhnout podobný postup a požádat o shovívavost poslanců k tomuto postupu a navrhnout zkrácení lhůty poté v obecné diskusi na deset dnů, protože skutečně není příliš mnoho co posuzovat, materie je velmi jednoduchá. Pokud by náhodou takový návrh nebyl přijat, potom navrhnu v druhé variantě zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, návrh zákona předložila vláda Poslanecké sněmovně 18. srpna 2011 a členům Sněmovny byl rozeslán následující den jako tisk 457. Záměrem navrhované právní úpravy, jak již bylo řečeno předkladatelem, je odklad úplné účinnosti zákona č. 218/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a to na dobu dalších tří let.

Důvodem navrhovaného odkladu je skutečnost, že vláda hodlá předložit návrh zákona o úřednících veřejné správy s tím, že dnem účinnosti tohoto zákona by byl služební zákon zrušen. Předsedkyně Sněmovny projednání zákona doporučila 19. srpna 2011 a navrhla přikázat projednání zákona výboru pro sociální politiku.

Nemohu nekonstatovat, že se jedná již o páté posunutí účinnosti tohoto zákona. Naposledy se účinnost zákona odkládala před třemi lety a zdůvodnění vlády bylo tehdy totožné s tím dnešním. Tedy nutnost vypracovat nový zákon. Tehdejší ministr vnitra sliboval paragrafované znění nového zákona do konce roku. Vzhledem k tomu, jaká je realita, dovolím si svoji zpravodajskou zprávu zakončit naprosto stejnými slovy jako před třemi roky tehdejší zpravodaj Kosta Dimitrov: Navrhovaný odklad může být i tříletou cestou k vypracování dalšího odkladu.

Děkuji za vaši pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP