(15.00 hodin)
(pokračuje Braný)

Do toho jsme se vlomili. Vláda na konci letošního dubna schválila dvě novely, normy vztahující se k přezkoumávání hospodaření obcí a krajů, a urychleně hned počátkem května předložila do Poslanecké sněmovny. Jde jednak o novelu Ústavy České republiky, tisk číslo 351, rozšiřující kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, a dále o navazující novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tisk 352, která tyto kompetence konkretizuje. Věcně jde o to, že Nejvyšší kontrolní úřad by měl získat více pravomocí, protože změna ústavy má tomuto úřadu umožnit zkoumání hospodaření s majetkem obcí, krajů i právnických osob veřejnoprávní povahy. V současnosti může Nejvyšší kontrolní úřad provádět kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, jen v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

Neoficiálním důvodem možná mohly být určité nedostatky v dosud prováděných kontrolách, viz výše. Je ale otázkou, zda tento vládou navrhovaný postup řešení problému při aplikaci zákona číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, je adekvátní. Možná že by stačilo ujednotit krajské metodiky kontrolních postupů. Na druhé straně je ale asi pravda to, jak vláda svůj návrh odůvodňuje, totiž že se nejedná o duplicitní kontrolu, ale o nejvyšší článek vícestupňové kontroly, tzv. superkontroly kontrolou následnou.

Proti oběma vládou navrhovaným novelám se ovšem postavila většina krajů a také Svaz měst a obcí. Nicméně je zřejmé, že v procesu přezkoumávání hospodaření obcí a krajů jsou určité systémové nedostatky, které by bylo žádoucí odstranit. V prvé řadě se jedná o to, že v zákoně číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, nejsou některé věci dostatečně konkrétně vyjasněny. Dále o to, že přezkoumávání ze strany kontrol krajských úřadů jednak nemají oporu v jednotné metodice, jednak že je těchto kontrol nedostatečný počet, a vnější kontrola hospodaření obcí je tedy prováděna mnohdy nedostatečně. Možné legislativní úpravy v tomto smyslu, že by od určité velikosti obce je pro obec spolupráce s auditorem povinná, a to v přesně definovaném rozsahu, by tedy bylo žádoucí zvážit i toto řešení.

Jiným řešením je podstatně zvýšit počet a kvalitu kontrol krajských úřadů. Samozřejmě také urychleně dopracovat a uvést do praxe jednotnou metodiku při postupu při přezkoumávání hospodaření obcí. Nic takového ale není řešeno ani v tisku číslo 352 ani v nejnovějším vládou předloženém tisku číslo 450, který projednáváme. Vláda prostě věci neřeší, ponechává dnešní neutěšený stav a nemá v této věci koncepci. Nebo snad ta koncepce je v tom, že ji nemá a nechceme ji vytvořit?

Již jsem výše zmínil, že vládní odůvodnění naléhavosti této podoby tisku číslo 450 je naprosto nedostatečné, bez kvantifikací, vágní a de facto nic neříkající. Tomuto předloženému vládnímu návrhu, a nejenom jemu, tedy především schází analýza současného stavu, jeho nedostatky, a tedy odůvodnění, proč jsou navrhovány právě takové a ne jiné legislativní změny.

Dalším problematickým prvkem předloženého vládního návrhu je to, že navrhuje jakési řešení, které by asi bylo vhodnější realizovat postupně krok za krokem, protože daňová správa je velice křehkým mechanismem, a tak by se mohlo i stát, že se daňové inkaso nezlepší, ale může se i zhoršit. Řekl bych, že toto platí zejména o tzv. jednotném inkasním místu, ale možná i v navrhované reorganizaci systému daňové správy.

Jinak z hlediska dalšího projednávání věřím, že ještě bude prostor pro diskusi, ale nedělám si velké iluze, že spíš bude pan ministr mít snahu urychlit projednávání a rozpočtový výbor k tomu bude mít velmi malý prostor, aby se věci řešily, a možná i s ohledem na pnutí, které je mezi zaměstnanci této struktury, která se teď má měnit tiskem 450.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se prosím někdo další do rozpravy? Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Nechám tedy hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 31, z přihlášených 127 pro 99, proti 2. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme předložený návrh určili k rozpočtovému výboru.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k bodu číslo 22, kterým je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
/sněmovní tisk 451/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, tento návrh změnového zákona je logickým důsledkem novely předcházející. Tak zásadní změna organizační struktury ve finanční správě, jak byla předložena, vyžaduje samozřejmě návaznou novelu celé řady zákonů, ať již zákona o loteriích, o cenách, o majetku České republiky a dalších. Prosím tedy o propuštění do druhého čtení, zrovna tak jako u novely předcházející.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Pavel Svoboda.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji. Já budu také stručný jako pan ministr, protože samozřejmě, aby mohl být uveden v život původně načtený návrh zákona o finanční správě, musí zcela zákonitě nastat ta skutečnost, že musí být upravena celá řada souvisejících zákonů, které máme uvedeny ve sněmovním tisku 451, takže i v tomto případě doporučuji posunout tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám v tuto chvíli žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji tedy hlasování o původním návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 32 z přihlášených 127 pro 97, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 23, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 452/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, pokusím se maximálně zkrátit svoji úvodní řeč, protože se v podstatě jedná o zrcadlově stejnou reorganizační změnu jako v případě finanční správy. To znamená, opět zde přecházíme na dvoustupňové řízení. Generální ředitelství a 14 celních úřadů, předpokládají se územní pracoviště, nicméně vzhledem k rozsahu činnosti jich bude neskonale méně a na rozdíl od finanční správy nepředpokládáme zřízení celního ředitelství jako odvolacího orgánu, protože případů odvolání je řádově méně, je to maximálně několik desítek. V takovém případě jako odvolací místo může posloužit bez problému Ministerstvo financí. Jinak je to za stejným účelem, za účelem dosažení jednotného inkasního místa, a já prosím o propuštění do druhého čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP