(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v dnešním jednání. Dalším bodem je... Prosím, pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dnes před polední přestávkou proběhlo ve 12.48 hodin hlasování č. 23, návrh nebyl přijat a kolegyně Pecková zpochybnila hlasování s tím, že na sjetině má křížek, ale hlasovala ano. Po zhlédnutí záznamu kamer č. 3 a 6 z výše uvedeného času konstatuji, že v době hlasování paní poslankyně Pecková nebyla přítomna v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Žádám, aby se tím zabývaly příslušné orgány Poslanecké sněmovny. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 20. Je jím

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Mělo se postupovat podle § 90 odst. 2. Upozorňuji ovšem, že jsem obdržela veto poslanců sociální demokracie.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl návrh zákona, který se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další související zákony. Tento návrh je čistě transpoziční. Je třeba transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/59/ES z 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

V návrhu zákona se vymezují základní pojmy související s transpozicí uvedené směrnice, vymezuje se nový druh nelegální práce a zakotvuje se povinnost právnických a fyzických osob uhradit cizincům bez platného povolení k pobytu na území ČR dlužnou odměnu za vykonanou práci. Stanovuje se i domněnka trvání smluvního vztahu mezi těmito subjekty v délce tří měsíců, pokud není možné prokázat délku trvání pracovněprávního vztahu, a výše odměny rovnající se základní měsíční sazbě minimální mzdy za každý měsíc trvání.

Stanovuje se také pokuta, která bude zaměstnavateli uložena v případě umožnění výkonu nelegální práce cizinci bez platného oprávnění k pobytu, a také se předpokládá možnost úhrady finančních částek dodavatelem, kterému zaměstnavatel poskytl plnění, v rámci něhož umožnil cizinci bez platného oprávnění k pobytu na území ČR výkon práce.

V návrhu zákona se též vymezuje nový druh správního deliktu a přestupku a zavádí se povinnost Ministerstva práce a sociálních věcí vést evidenci právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za tento druh nelegální práce. Též se stanovuje povinnost poskytovat údaje z této evidence orgánům rozhodujícím o poskytování veřejné výhody, podpory, dotace, příspěvku nebo zadávajícím veřejné zakázky.

Realizace návrhu předpokládá legislativně technickou novelizaci několika dalších zákonů, a to zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o veřejných zakázkách a zákona o nemocenském pojištění.

Účinnost předpokládaného návrhu je dnem vyhlášení, a to z jednoduchého důvodu, že termín pro transpozici směrnice byl 20. červenec letošního roku.

Vzhledem k tomu, že je to opravdu čistě transpoziční směrnice, neobsahuje nic kromě transpozice dotyčné směrnice, proto jsem také původně navrhl projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Protože bohužel z mně ne úplně pochopitelných důvodů, vzhledem k tomu, že se jedná o čistou transpozici, tento postup byl vetován, prosím o shovívavost v této věci a navrhnu v obecné rozpravě zkrácení lhůty na projednávání ve výboru na deset dnů. V případě, že by z nějakých důvodů lhůta byla nepřijatelná, navrhnu i druhou alternativu, a to zkrácení lhůty na projednání třicet dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobré odpoledne.

Jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Obsahem této směrnice je zákaz zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí s cílem efektivně čelit nedovolenému přistěhovalectví.

Směrnice stanovuje sankce a opatření vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákon porušují. Dle navrhované novely zákona o zaměstnanosti fyzické nebo právnické osobě hrozí za umožnění výkonu nelegální práce pokuta až do výše pěti milionů korun.

Směrnice dále upravuje povinnosti zaměstnavatelů uhradit neoprávněně pobývajícím příslušníkům třetích zemí dlužné odměny z nelegální práce, dále částku rovnající se daním a příspěvkům na sociální zabezpečení, které by zaměstnavatel zaplatil v případě oprávněného zaměstnání státního příslušníka třetí země, včetně penále za prodlení a odpovídajících správních pokut.

Právnické nebo fyzické osoby, které umožnily výkon nelegální práce, budou vyloučeny z nároků na veškeré nebo některé veřejné výhody, dotace, příspěvky a podpory a zajistí se jejich navrácení, pokud již byly poskytnuty. Budou také vyloučeni z účasti na veřejných zakázkách.

Pro kontrolu neoprávněného zaměstnávání je zaměstnavatel povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR po dobu trvání zaměstnání a dobu tří let od skončení zaměstnání tohoto cizince.

Tato novela zákona o zaměstnanosti zvýší nároky i na státní správu, zejména na úřady práce. Zaměstnavatelé budou povinni o zaměstnávání cizince informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, která bude také zajišťovat vedení evidence a evidenci fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

Podle článku 17 příslušné směrnice je uvedeno, že členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. července 2011 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Po otevření obecné rozpravy bych se ráda přihlásila s dotazem na předkladatele. Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Protože v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku, prosím, paní zpravodajko, můžete rovnou vznést svůj dotaz.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Paní předsedající, děkuji za slovo. Chtěla bych se předkladatele prostřednictvím paní předsedající zeptat na důvod prodlení transpozice této směrnice, a zda je takových směrnic na MPSV více. Zajímavostí této směrnice je, že byla schválena ještě v době našeho předsednictví, a přesto jsme v prodlení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím... Nevím,, jestli pan ministr bude chtít zareagovat teď na dotaz...? Prosím, pane ministře, máte prostor.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Pokud mám odpovědět na dotaz, k prodlení došlo zejména proto, že po mém nástupu na Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme velmi intenzivně řešili legislativní úpravy národní, které jsme potřebovali vyřešit velmi rychle. Dobře si všichni pamatujete na rychlý sled předkládání jednotlivých zákonů, které bylo naprosto nezbytné předložit ve velmi krátkém období minulého roku, prvních měsíců existence této vlády, to znamená v prvních měsících druhého pololetí loňského roku, kdy se připravovaly úsporné balíky související se státním rozpočtem na rok 2011. A totéž platí i pro období, které bylo na začátku letošního roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP