(14.40 hodin)
(pokračuje Drábek)

Tím nechci samozřejmě nic omlouvat. Termín transpoziční je jasný, nicméně samozřejmě co se týká toho termínu, tak ten běžel, jak jste správně řekla, již dlouhou dobu před mým nástupem na ministerstvo.

Samozřejmě ta úprava pro nás je určitým zásahem do českého právního řádu, který není úplně systémový. Nicméně ctím to, že transpozici je potřeba provést. Snažili jsme se najít, jakým způsobem co nejlépe tu transpozici zaintegrovat do českého právního řádu, přesto však se transpozicí v podstatě způsobuje to, že se při vyhledávání a odhalování nelegální práce budeme chovat rozdílným způsobem k občanům třetích zemí od toho způsobu vyhledávání a postihování nelegální práce, který je uplatňován vůči tuzemcům a občanům členských států Evropské unie. To je prostě fakt, který z té směrnice vyplývá.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, a já tedy končím obecnou rozpravu.

Pane ministře, prosím, vy jste ještě chtěl požádat o zkrácení lhůty.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Přesně tak. Tak jak jsem avizoval ve svém úvodním příspěvku, chtěl bych požádat o zkrácení lhůty k projednávání ve výborech na deset dnů. V případě, že by toto zkrácení nebylo schváleno, potom zkrácení lhůty na projednání ve výborech na třicet dní.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má, prosím, někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já tedy nechám hlasovat o původním návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 29. Z přihlášených 127 pro 96, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Nyní tu zazněl návrh od pana ministra na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na deset dnů.

Zahajuji tedy hlasování. - Mám tady ještě požadavek ještě na odhlášení, takže prosím, abyste se všichni odhlásili a přihlaste se znovu svými identifikačními kartami.

 

Zdá se, že můžu zahájit hlasování. Hlasujeme tedy o zkrácení lhůty k projednání ve výboru na deset dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30. Z přihlášených 105 pro 62, proti 36. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu

 

21.
Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky
/sněmovní tisk 450/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Omlouvám se, prosím všechny o chviličku strpení, protože už je v budově. Takže prosím o chvilinku strpení, než se pan ministr dostaví.

(Po chvilce čekání:) Klika cvakla, dveře letí, pan ministr vchází do dveří. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, prosím, přijměte moji omluvu. Soustřeďoval jsem se na své vystoupení tak intenzivně, že jsem si neuvědomil, že už jsem na řadě.

Dovolte, abych odůvodnil vládní návrhy zákona o Finanční správě. Mají souvislost zejména s vytvořením jednoho inkasního místa. Dovolím si připomenout, že tento projekt vyžaduje změny ve třech oblastech - procesní, institucionální i legislativní. Po procesní stránce již došlo ke schválení, dokonce k účinnosti - nový daňový řád. V legislativní oblasti jsou to ony zákony související s jedním inkasním místem, to znamená legislativní úprava daně z příjmů, daně odvodů sociálního i zdravotního pojištění. Toto jsou nezbytné organizační změny, které v oblasti finanční správy musí udělat nezbytné organizační změny, aby bylo možno dostatečně efektivně řídit místo jednotného inkasního místa.

To, co máte tady na stole, je přechod z třístupňového řízení na řízení dvoustupňové. Současný systém generálních ředitelství, osm finančních úřadů a 199 finančních úřadů definovaných zákonem přejde na dvoustupňové řízení - generální ředitelství a čtrnáct finančních úřadů, která budou mít svá detašovaná pracoviště, která dle potřeby bude možno posilovat, oslabovat, přemisťovat, aniž by přitom musela být měněna legislativa.

V souvislosti s tím bude zřízen i specializovaný finanční úřad pro speciální subjekty s obratem nad dvě miliardy korun v zájmu sjednocení jurisdikce a bude zřízeno jenom jedno finančních ředitelství, které bude fungovat jako odvolací místo pro odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí.

Schválení tohoto zákona je nezbytný krok k té cestě za jednotným inkasním místem. Já proto prosím o propuštění do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, pan ministr financí tady zhruba nadnesl, co je hlavním obsahem toho zákona. Samozřejmě tento zákon nahrazuje původní zákon číslo 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a v podstatě tento zákon vytváří novou organizační strukturu celé daňové správy.

Pan ministr financí Kalousek tady řekl, že v podstatě původní organizační struktura, kterou zaštiťovalo Ministerstvo financí, je tímto zákonem nahrazena nově vytvořeným ústředním orgánem, a to generálním finančním ředitelstvím a na něj navazující úřady finanční. Přesný výčet těchto úřadů a celou organizační strukturu máte před sebou ve sněmovním tisku 450.

Já budu doporučovat, aby tento zákon byl samozřejmě postoupen do druhého čtení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP