(12.50 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Budeme tedy opakovat předchozí hlasování, kterým byl návrh na zkrácení lhůty na deset dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 25 z přihlášených 130 poslanců pro 85, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že návrh tohoto zákona byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na deset dní. Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme ještě k jednomu bodu a tím bude

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 441/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon o nemocenském pojištění nabyl účinnosti v roce 2009. Od té doby jsme považovali za účelné vyhodnotit dosavadní zkušenosti s prováděním tohoto nového zákona, na základě tohoto vyhodnocení navrhnout potřebné úpravy. Chci však zdůraznit, že vyhodnocení dosavadní aplikace zákona neukázalo potřebu zásadních nebo koncepčních změn. Proto navrhované úpravy, přestože jsou potřebné, mají jen dílčí charakter a nemění základní principy zákona.

V rámci navrhovaných úprav bych uvedl především rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob o některé další skupiny, aby nedocházelo k nerovnému postavení osob výdělečně činných a odměňovaných v režimu závislé činnosti. Jedná se například o společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným, prokuristy, likvidátory, členy kolektivních orgánů právnických osob. Zdůrazňuji, že samozřejmě jenom za té podmínky, že jim z těchto funkcí plynou nějaké příjmy, které mohou být základem pro nemocenské pojištění.

Další navrhované úpravy se týkají odstranění institutu přerušení pojištění, protože tento institut se ukázal jako zcela nepraktický.

Mezi další významnější navrhované úpravy patří například založení účasti na nemocenském pojištění v případě tzv. krátkodobých zaměstnání, to znamená zaměstnání, jejichž předpokládaná délka je nižší než 14 kalendářních dnů. Zejména z toho důvodu, aby se zamezilo obcházení podmínek účasti na nemocenském pojištění tak, aby nebylo výhodné uzavírat více krátkodobých na sebe navazujících pracovních vztahů s cílem vyhnout se placení pojistného na nemocenské pojištění.

Dále se rozšiřuje okruh vyloučených dnů při výpočtu denního vyměřovacího základu o dny tzv. neplaceného volna. Dosavadní úprava totiž doléhala v některých případech na zaměstnance tvrdě a tímto se zvyšuje jejich komfort při posuzování nároku na dávky vyplývající z nemocenského pojištění.

Dalším opatřením je upřesnění rozsahu, v jakém mohou být dočasně práce neschopnému pojištěnci poskytnuty ošetřujícím lékařem vycházky. A zdůrazňuji to slovo "upřesnění". Zde se navrhuje, aby ošetřující lékař mohl tyto vycházky povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně v období od 7 do 19 hodin. O tom jistě bude ještě diskuse. Předpokládám, pokud propustíte tento návrh do druhého čtení, tak o tom bude diskuse ve výboru. Jde o to, aby byla stanovena jasnější pravidla, a samozřejmě upozorňuji na to, že u řady onemocnění, např. u onkologických onemocnění, je navržen volnější režim stanovení vycházek v závislosti na aktuálním zdravotním stavu.

Součástí návrhu je dále řada dílčích a zpřesňujících formulačních úprav, které vyplývají z poznatků aplikační praxe.

Účinnost zákona je navrhována od 1. ledna 2012 a já věřím, že vzhledem k rozsahu té novely proběhne legislativní proces tak, aby předpokládaná účinnost mohla být dodržena. Proto potom také v rozpravě navrhnu zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Chtěl bych na závěr říci, že navrhované změny jsou motivovány tím, aby prospěly především v praxi. Je to norma, která je skutečně technickou novelou. Proto bych vás rád požádal o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Jeník.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím, že pan ministr podrobně uvedl tento sněmovní tisk, který je tady předkládán. Já bych pouze doplnil, že v podstatě se týká a dělí se na dvě základní části, z nichž první část pojednává o účasti na nemocenském pojištění, o dávkách, o provádění a o jejich řízení. Druhá část se potom zabývá a projednává posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění.

Věřím, že přistoupíme zodpovědně k projednání této novely, a v potom v rozpravě navrhnu její přikázání do výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Hlásí se pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak jsem avizoval, navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo? Hlásí se pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Také já, jak jsem již avizoval, navrhuji k projednání do výboru pro sociální politiku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Nevidím nikoho, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl a též zpravodaj zopakoval návrh na přikázání předloženého návrhu k projednání výboru pro sociální politiku. Já se ptám, zda někdo navrhuje ještě nějaký další výbor. Nikdo to nenavrhuje.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 26 z přihlášených 134 poslanců pro 115, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu, který zde podal pan ministr, a to na zkrácení lhůty k projednání na 30 dní. Zahajuji hlasování. - Považuji toto hlasování za neplatné, protože jsem neviděla, že si zástupce poslaneckého klubu přeje, abych vás ještě odhlásila. Teď vás v tuto chvíli odhlašuji. Znovu vás prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 28 z přihlášených 121 poslanců pro 69, proti 46. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku, lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.Tím končím projednávání tohoto návrhu.

Končím tím dopolední jednání. Přerušuji schůzi na polední přestávku do 14.30 hodin a chci ještě dát informaci všem členům organizačního výboru, že za 10 minut začne organizační výbor v prostorách tomu obvyklých své jednání.

Děkuji a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP