(18.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Borise Šťastného, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jiřího Štětiny, Alfréda Michalíka a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 260, ve znění schválených úprav."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 30. Přihlášeno 159. Pro hlasovalo 153, proti žádný. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji i předkladateli. (Oba sedí dál na svých místech, nechtějí odejít.) Teď už můžete. (Smích v sále.)

 

Nevím, jestli ještě otevřít další bod? (Ze sálu se ozývá ano i ne.) Ano. Je to bod

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím pana ministra Jiřího Pospíšila. Je tady? (Ano.) Tady je také navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím pana ministra, aby uvedl tento návrh zákona.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, pane předsedající. Budu velmi stručný. Jedná se o velmi drobnou novelu tohoto zákona, která má řešit problém, který vyvstal v praxi, a to přidělování jednotlivých spisů jednotlivým soudcům tak, jak napadají na konkrétní soud.

Došlo totiž k rozhodnutí Nejvyššího soudu, které zpochybnilo dosavadní praxi, tzv. kolečko. Jednotlivým soudcům jsou přidělovány spisy podle specializace tak, jak přicházejí na soud. Protože ta praxe je zaběhlá a je správná, všichni s ní souhlasí, chceme upravit zákon o soudech a soudcích a chceme umožnit, aby při rozdělování spisů mohly být využívány rejstříky nebo jiné evidenční pomůcky soudu, tzn. aby právě mohlo být aplikováno toto kolečko. Jedná se o systém, který zaručí, že budou spravedlivá a jasná pravidla pro přidělování spisů jednotlivým soudcům, která nebude možno zneužít, obejít, a tím vytvořit řekněme prokorupční prostředí. Toto opatření má tedy též výrazně protikorupční charakter.

Dále se doplňuje do návrhu zákona možnost Ministerstva spravedlnosti v rámci dohledu nad správou soudu dohlížet též na tvorbu a změny rozvrhu práce. Domníváme se, že to je správný postup, který je obvyklý i v jiných zemích Evropské unie a nijak nezasahuje do nezávislosti soudu.

Z důvodu všeobecné nutnosti přijetí této právní úpravy se vláda rozhodla požádat Poslaneckou sněmovnu, aby byl vysloven souhlas s tímto návrhem již v prvém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana poslance Marka Bendu jako zpravodaje.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr Pospíšil vám návrh zákona představil. Ti, kteří tady byli již v minulém volebním období, si jistě pamatují, že na problém upozorňovala již předchůdkyně pana ministra paní ministryně Kovářová, která ho sem také přinesla. Nakonec návrh zákona nebyl schválen jenom proto, že se objevil přílepek tehdy, který měl řešit i jiné problémy a díky tomu nebyl přijat.

Já se domnívám, že návrh zákona opravdu reaguje na situaci, kterou je nezbytné řešit. Je v souladu s dosavadní praxí soudu, proti které nikdo nic nenamítá a kde vznikl jenom jistý problém ve výkladu Nejvyššího soudu, kterému se zdála nedostatečně upravená v pozitivním právu právě tato praxe.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď otevírám obecnou rozpravu. Do ní se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já souhlasím s tím, abychom tento návrh zákona projednávali, protože určitě je dobré, abychom pravidla měli nastavená přesně tak, aby je nebylo možné obcházet. Na straně druhé podle mého názoru není možné teď jedním hlasováním rozhodnout bez rozpravy ve výborech, zda tento systém je skutečně protikorupční, zda skutečně bude průhlednější, nebo zda naopak bude vnášet ještě větší komplikace do celého systému přidělování spisů jednotlivým soudům.

Bavíme se o jedné ze základních zásad trestního procesu, tedy že bude konkrétní kauza přidělována nezávisle soudcům podle určitých pravidel. Tohle je podle mého názoru natolik zásadní věc, že si dovolím podat dnes tady v této věci veto dvou poslaneckých klubů, ČSSD a KSČM, tak, jak je potřeba k tomu, aby tento návrh nebyl projednáván ve zjednodušeném řízení.

Doporučuji, aby se tímto návrhem zabýval ústavněprávní výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Chápu to jako veto dvou poslaneckých klubů, to znamená, že to nemůžeme projednávat podle § 90 odst. 2.

Jsme stále v obecné rozpravě. Kdo dál se do ní hlásí? Prosím nyní paní poslankyně Nedvědová.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Dobré odpoledne, nebo spíš podvečer. Já souhlasím s tím, co tady řekl kolega Tejc. Jedná se o určitou změnu zákona o soudech a soudcích, která zpřesňuje způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení. Není však z této novely zákona zcela jednoznačně patrno, jak má být zaručeno jednak rovnoměrné rozdělování věcí, jednak to, aby nenapadlo do jednoho senátu více složitých či vazebních věcí, a jaké evidenční pomůcky či rejstříky přitom je možno použít tak, aby byla zachována příslušnost soudce a byl tak dodržen článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nový odstavec § 123 odst. 3 uvádí možnost sledování rozvrhu práce soudců s výjimkou soudu Nejvyššího. Tam rozvrh práce konkrétně určuje, kdo ze soudců a dalších pracovníků soudu je oprávněn a povinen konkrétní věc vyřizovat. Aniž by bylo na místě rozšiřování byrokracie a státního dozoru nad soudy, není zde stanovena žádná možnost ovlivnit rozvrhy těchto soudů, pokud by nebyly v souladu s právními předpisy. Postačilo by přitom doplnění možnosti ministru spravedlnosti, aby v tomto směru podal návrh na změnu tohoto rozvrhu Nejvyššího soudu České republiky či Nejvyšší soudcovské radě, pokud bude zřízena. Taktéž by se to mohlo týkat i předsedy Nejvyššího soudu ohledně rozvrhu práce Nejvyššího soudu České republiky, jinak by tato právní úprava zůstala čistě formální.

Pokud jde tedy o změny rozvrhu práce, mělo by být konkrétně určeno, v kterých případech je možno k nim přistoupit, zejména příchod či odchod soudce či dlouhodobá nepřítomnost v práci apod. Zákon by měl upravit kritéria rozdělování práce mezi soudce, což však nečiní, a tím může docházet k odnímání zákonného soudce.

Domnívám se proto, že s ohledem na tyto chyby není možno ho projednávat v režimu § 90 a je možno provést případnou úpravu ve druhém čtení. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tak to ještě bylo zdůvodnění veta. Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo dál se do obecné rozpravy nehlásí, takže ji můžu ukončit.

Zeptám se na závěrečné slovo nebo nějakou reakci ministra nebo poslance Bendy. Hlásí se oba. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedající, budu velmi stručný. Já plně respektuji takovýto pohled části Sněmovny. Nechť je ta věc projednána na ústavněprávním výboru. Pouze konstatuji, že to, co zde říkala paní poslankyně, se netýká té novely, trošku hovořila o něčem jiném. Nám jde pouze o to, aby v tuto chvíli byla jasná reakce na určité rozhodnutí Nejvyššího soudu. To znamená můžeme se bavit i o jiných věcech, které s tím souvisejí. Rozhodne-li Sněmovna o přidělení ústavněprávnímu výboru, jsme samozřejmě na odbornou debatu připraveni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP