(18.40 hodin)
(pokračuje Holík)

Na závěr bych chtěl jako zpravodaj navrhnout Poslanecké sněmovně, aby s návrhem vyslovila souhlas již v prvém čtení podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb. Je dán veřejný zájem na urychlení projednávání a přijetí návrhu zákona z důvodu nejen ochrany veřejného zdraví, ale i ochrany zdraví jednotlivých občanů. Jedná se o rozšíření výčtu seznamu látek uvedených v přílohách 1, 4 a 7. Jedná se tedy o změnu technického charakteru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji poslanci Holíkovi. Můžeme se pustit do obecné rozpravy. Tady bylo zajímavé to, že už v průběhu vystoupení pana poslance Béma jsem dostal faktické poznámky. Já se zeptám, jestli tedy platí. Paní poslankyně Lesenská? Ne. Pan poslanec Tomáš Úlehla. Ne, takže to také ne, takže v tom případě můžeme jít.

Nejdřív se přihlásil pan ministr Heger řádně a další pan poslanec Štětina. Prosím pana ministra jako prvního v obecné rozpravě.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych jenom krátce rád podpořil poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., který tu zevrubně popsal pan kolega Bém. Mohu za Ministerstvo zdravotnictví pouze podpořit význam novely, význam drogové problematiky. Návrh byl vypracován ve spolupráci s příslušným odborem Ministerstva zdravotnictví, kterým je Inspektorát omamných a psychotropních látek, který formu poslaneckého návrhu uvítal zejména z důvodů urychlení legislativního procesu. Látky jsou na černém trhu a nelze bez seznamu v novelizovaném zákoně proti nim úspěšně zasahovat. Legislativní pravidla zároveň nedovolí, aby látky byly v nižší normě, než je zákon, takže tento proces, který má také trošku technický charakter, je potřeba urychlit a novelu přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji tedy panu ministrovi. Poprosím pana poslance Štětinu, který byl dalším přihlášeným, a pak se přihlásil pan poslanec Bublan. Prosím, nyní pan poslanec Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Myslím, že to tady bylo po odborné stránce dostatečně zdůvodněno, zpravodajem též. Já mám jako jeden z předkladatelů návrh, abychom si v co nejbližší budoucnosti připravili úplně nový zákon, který by stanovil zcela nová pravidla vzhledem k tomu, že drogy jsou problematikou, která se vyvíjí velmi rychle, ani na to nestačíme reagovat, a že potom, kdy bychom měli nový zákon, potom bychom mohli velmi rychle a operativně přistupovat k tomu, že bychom nové drogy uveřejňovali ve vyhlášce, a tím bychom celý legislativní proces mohli urychlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím pan poslanec Štětina se svým vystoupením. Nyní pan poslanec František Bublan je další přihlášený do obecné rozpravy. Další přihlášku nemám. Prosím. Ještě paní poslankyně Wenigerová.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych využil této příležitosti, kdy projednáváme změnu zákona o návykových látkách a tlumočil jeden podnět, který jsem obdržel z městské části Praha 5. Podnět si neklade za cíl nějak obměnit návrh tohoto zákona nebo ovlivnit, ale myslím, že by mohl být podnětem pro ministra zdravotnictví, případně pro kolegy, kteří se touto problematikou více zabývají.

Městská část Prahy 5 je proslulá velkým výskytem narkomanů, především v lokalitách Na Knížecí a Skalka. Mezi drogy, které se zde v těchto místech prodávají a užívají, nepatří heroin nebo pervitin, ale substituční přípravek Subutex. Tento přípravek, který obsahuje látku buprenorfin, je pouze na lékařský předpis a má se užívat orálně a je samozřejmě součástí substituční terapie. Pokud se však Subutex užije nebo aplikuje injekčně, má stejné účinky jako droga a má také abstinenční příznaky. Nadměrný výskyt a v podstatě zneužívání Subutexu především v Praze a ve Středočeském kraji vede k podezření, že je zde předepisován v rozporu se zákonem a v nesouladu se standardem substituční léčby.

Takže dávám tento podnět: Možná by stálo za to využít finskou zkušenost, protože ve Finsku se používá na substituční léčbu Suboxone, což je přípravek, který nemá abstinenční následky, a i když se užije injekčně, tak nemá tyto následky. Takže zneužil jsem možná tohoto návrhu zákona, ale berte to jako podnět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady další přihlášené. Paní poslankyně Wenigerová a pak pan poslanec Krupka. Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážený pane předsedající, paní předsedkyně, dámy a pánové, já jen jedno doplnění. U těchto syntetických drog, o kterých hovoříme, vidím velkou nebezpečnost v tom, že jsou prodávány normálně v kamenných obchodech, že jsou prodávány jako dárková balení, že stojí v hodnotě od 60 do 200 korun, takže vlastně mladí lidé si je mohou koupit, aniž by museli pomalu jít tedy na brigádu. A není to už jenom v Českém Těšíně, ale samozřejmě se to dostalo i do Olomouce, dostalo se to do Jeseníků. Když jsem hovořila s některými řediteli tady v Praze, je to samozřejmě i v Praze.

Takže já rovněž, protože jsem jedna z předkladatelů, podporuji schválení zákona v tomto zkráceném řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Teď poprosím pana poslance Krupku.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych byl stručný, abychom stihli odhlasovat. Já bych chtěl předem avizovat a poděkovat, že skutečně výzva, která zazněla z Českého Těšína a blízkého okolí, které je v polském příhraničí, usedne na půdu Poslanecké sněmovny tak, že projde toto hlasováním prvním čtením.

Zároveň bych ale přidal jednu poznámku. Slíbil jsem ji kolegovi Pavolu Lukšovi, protože on byl i ten, který se o tuto věc intenzivně zajímal, a bohužel se stalo, že na tisku není uveden, takže doufám, že i on bude jeden z těch pseudopředkladatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Mám dojem, že to je poslední přihláška, která zazněla v rozpravě. Nikdo další? Není nikdo další, takže můžeme obecnou rozpravu ukončit. Nevím, jestli někdo z předkladatelů... nebo zpravodaj jestli chce něco shrnout. Není co shrnout, takže budeme rozhodovat nyní podle § 90.

Zagonguji. Bude to trochu komplikované. Prosím vás, nejdřív prosím poslance do místnosti. Budeme rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Nejdřív přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 260 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 29, přihlášeno 159, pro hlasovalo 153, proti žádný, takže usnesení bylo přijato.

 

Vzhledem k tomu, že jsme usnesení přijali, budeme pokračovat tak, že zahájím podrobnou rozpravu. Pánové, kam odcházíte? (Ke zpravodaji a navrhovateli. Veselost v sále.) Je to úplně jinak, to prošlo. To znamená, že pokračujeme až do definitivního projednání. (Potlesk v sále.)

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám přihlášky, ale možná, že nějaké ještě přijdou. Nepřijdou. Podrobnou rozpravu zřejmě můžeme ukončit.

A teď to, s čím jste zřejmě nepočítali, my nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP