(16.40 hodin)
(pokračuje John)

Cílem návrhu zákona je implementovat právo EU do právního řádu ČR, a to především rámcové rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet.

Návrh zákona byl projednán dne 2. března 2011 výborem pro obranu a bezpečnost, který jej doporučuje schválit a neuplatnil k němu žádné pozměňovací návrhy, za což bych rád poděkoval. Rovněž bych chtěl poděkovat zpravodaji panu poslanci Klučkovi, který upozornil na již uplynulou transpoziční lhůtu a požádal o zrychlený průběh projednávání bez uplatňování pozměňovacích návrhů nad rámec potřebné harmonizace jednotlivých zákonů s právem EU.

To je úvodem vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Tento návrh jsme přikázali výboru pro obranu a bezpečnost. Slova by se měl ujmout zpravodaj výboru poslanec Václav Klučka, který by nás informoval o tom, co se už teď projednalo.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane místopředsedo, kolegové kolegyně, mé vystoupení bude skutečně jednoduché. Výbor pro obranu a bezpečnost na svém zasedání 2. března, jak informoval pan ministr, bezkonfliktně projednal tento zákon a písemné usnesení z tohoto výboru bylo rozdáno na lavice, takže ho máte k dispozici.

Já bych si jenom přál, aby takovýto průběh projednávání této transpozice Evropské komise do zákonů o české policii, vojenské policii a celní správě, aby byl i v této Poslanecké sněmovně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné? Nikdo. V tom případě můžeme obecnou rozpravu ukončit.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Kdo se hlásí do podrobné? Také nikdo, takže končíme i podrobnou, a tedy zřejmě i celé druhé čtení tohoto návrhu. Takže děkuji předkladatelům a druhé čtení končíme.

 

A máme tady ještě druhé čtení

 

10.
Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Prosím za navrhovatele poslance Stanislava Křečka, aby to uvedl. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Není třeba to složitě vysvětlovat. Jde o zákon, který má zabránit tomu, pokud to bude vaše vůle, aby členové statutárních orgánů nebrali další odměnu za tuto svoji činnost, kterou vykonávají jako zastupitelé obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My jsme tento návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Jeho usnesení máme jako tisk 144/2 a uvést by ho mohl zpravodaj výboru Stanislav Polčák. Takže ho prosím, aby se vyjádřil.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, chci vás informovat, že tímto tiskem se ústavněprávní výbor zabýval na své 14. schůzi 19. ledna letošního roku a přijal usnesení číslo 25, které vám bylo doručeno do vašich schránek, s tím, že přijal pozměňovací návrh k tomuto předloženému návrhu, se kterým se vás nebudu obtěžovat seznamovat. Jedná se o doplnění nebo o zúžení původní předlohy. Můžeme se případně k tomu samozřejmě vrátit v rámci rozpravy. Tolik asi má zpravodajská zpráva v rámci druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné? Prosím, pan poslanec Polčák do obecné.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Ještě jednou, pane předsedající, milé kolegyně a kolegové. Já bych chtěl sdělit, že k návrhu, tak jak byl předložen předkladateli, nebyl vyjádřen ze strany vlády nesouhlas.

Při projednávání v rámci ústavněprávního výboru byly diskutovány dva momenty, které souvisí s touto předlohou. Jde o to, zda zúžit návrh tak, jak byl předložen ze strany předkladatelů, aby dopadal pouze na jmenování uvedených veřejných činitelů, kteří byli pro výkon funkce uvolněni, a to přímo obcemi nebo kraji, anebo zdali má být návrh zachován v původní šíři, to znamená, že uvolněným funkcionářům, kteří jsou uvedeni v předloze, že by jim odměny nepříslušely vůbec bez ohledu na to, kdo je do uvedených funkcí v řídících, kontrolních či dozorčích orgánech podnikajících právnických osob, v nichž mají obce či kraje podíl nebo hlasovací práva, to znamená, bez ohledu na tuto skutečnost, kdo je do těchto funkcí jmenoval.

Ústavněprávní výbor se přiklonil k zúženému pojetí. Já musím říci, že mně tento návrh nevyhovuje, že se nedomnívám, že to je správný postup, protože může mířit na situaci, kdy sám zastupitel uvolněný či radní uvolněný drží podíly, a to ať v obchodní společnosti s. r. o. či akciové společnosti, a vedle tohoto vlastního podílu ještě je podíl obce či kraje, který on má v dané podnikající právnické osobě zastupovat. Já si myslím, že už to samo o sobě je otázka vůbec velmi kolizní, jestli se nejedná samo o sobě o střet zájmů. A myslím si, že takový uvolněný radní či uvolněný zastupitel by si měl vybrat, čí zájmy v danou chvíli zastupuje, s tím, že jeho osobní zájmy by neměly mít přednost před tím, že byl jmenován do této funkce zastupitelstvem, to znamená, byl uvolněn pro výkon své funkce. Z toho důvodu já se nepřikláním k této variantě, kterou přijal ústavněprávní výbor. Chci o tom v rámci tohoto druhého čtení informovat.

Zároveň chci říci, že navrhovaná úprava rovněž nedopadá, což předkladatelé ani nezastírají a nebylo to jejich úmyslem, na situaci, kdy tyto funkce v řídících, kontrolních či dozorčích orgánech podnikajících právnických osob vykonávají neuvolnění členové zastupitelstva, což může být poměrně problém, protože je známou praxí, že se občas, někdy, když se na někoho nedostane při sestavování různých koalic, tak je na něj myšleno právě při dosazování do těchto orgánů. Je otázkou, zdali se nevěnovat šířeji této problematice, a to v rámci novely zákona o obcích a o krajích. Souhlasím s tím, že tato problematika nespadá do zákona o střetu zájmů, protože chybí zákonné vymezení veřejného činitele v této kategorii, to znamená neuvolněného zastupitele kraje či obce. Nicméně chci přislíbit, že se danému tématu - předpokládám, že za klub TOP 09 a Starostové - budeme věnovat a případně předložíme novelu zákona o obcích a o krajích, která by dopadala i na výše popsanou situaci. To ovšem neznamená, že by zastupitelé, kteří pracují a vykonávají tuto funkci a jsou neuvolnění, neměli dostávat odměnu. Měla by ale být pro ně stanovena určitá transparentní pravidla, což v dnešní úpravě chybí a navrhovaná předloha to neřeší. Přesto si myslím, že jako taková zaslouží podporu v tom znění, jak byla předložena navrhovateli.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP