(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli se ještě někdo chce přihlásit do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový už není, můžeme obecnou rozpravu ukončit a můžeme zahájit rozpravu podrobnou. Kdo se hlásí do rozpravy podrobné? Nikdo. Takže můžeme i tuhle ukončit a vlastně tím ukončit i projednávání bodu ve druhém čtení.

 

Tak a teď tady máme snad poslední druhé čtení. To je

 

12.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Za navrhovatele by měl uvést senátor Petr Pakosta. Vítám ho tady mezi námi. (Usedá ke stolku zpravodajů.) Ano prosím, tam si můžete odložit. Ale zároveň bych vás požádal, pokud byste mohl tento tisk 168 rovnou uvést. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Petr Pakosta: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom připomenu, že předložený návrh se týká osob samostatně výdělečně činných. Tyto osoby mají po skončení kalendářního roku povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a následně pak mají povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně přehledy na sociální a zdravotní pojistné. Pokud z těchto přehledů vyplyne povinnost osoby samostatně výdělečně činné doplatit doplatek pojistného, platí tato osoba doplatek na sociální pojištění do osmi dnů od podání příslušného přehledu, na zdravotní pojištění pak do osmi dnů od podání daňového přiznání. Máme zde tedy obsahově stejné povinnosti, ale dvě různé lhůty pro jejich splnění.

Předložený návrh si klade za cíl tuto dvojkolejnost odstranit a lhůty pro doplacení doplatku pojistného sjednotit, přičemž za základ byla vzata úprava obsažená v zákoně o sociálním pojistném. Pokud dojde k přijetí tohoto zákona, podnikajícím fyzickým osobám se trochu zjednoduší život.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost i za podporu předloženého návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane senátore. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Usnesení bylo rozdáno jako tisk 168/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jan Florián. Prosím.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane senátore, kolegyně a kolegové, jako zpravodaj výboru pro zdravotnictví jsem byl pověřen seznámit vás s výsledkem projednávání tisku 168, což nyní činím.

Výbor pro zdravotnictví na své 5. schůzi projednal senátní návrh zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. V usnesení číslo 22, které máte k dispozici, výbor doporučuje Sněmovně, aby vyslovila s novelou zákona souhlas. V dalším doporučení výboru pro Sněmovnu je v souladu s vládou České republiky, aby v rámci dalšího projednávání změnila datum nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona na 1. srpna 2011. Tento návrh si osvojuji a načtu jej v podrobné rozpravě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. A teď prosím otvírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Ano, nikdo. Ano prosím, pan poslanec Florián se hlásí do obecné. (Do podrobné.) Do podrobné. Tak do obecné ne. Do obecné vidím pana poslance Krákoru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, já budu mít jeden pozměňovací návrh krátký, který si osvojím potom v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha. Prosím pana ministra Hegera.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych jenom rád za Ministerstvo zdravotnictví podpořil senátní návrh pana senátora Pakosty, který technickým způsobem upravuje termíny tak, aby byly pro danou osobu přijatelnější a usnadnily administrativu celé záležitosti. My jsme jenom doporučovali, když ten návrh byl vypracováván s pomocí Ministerstva zdravotnictví, nebo posuzován, tak jsme doporučovali, aby účinnost zákona byla posunuta na 1. srpna 2011, což je i v doporučení a v usnesení číslo 22 výboru pro zdravotnictví, kterému byl návrh zákona přikázán k projednání.

Takže já doporučuji za sebe a za Ministerstvo zdravotnictví vyslovit s tím návrhem souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Kdo dál do obecné? Už nikdo. Takže můžeme ukončit obecnou. A prosím, otevřeme podrobnou rozpravu, do které už avizoval pan poslanec Florián, že se hlásí, takže máte slovo jako první. Prosím, můžete.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Jak jsem již ve svém vystoupení avizoval, přicházím s pozměňovacím návrhem na změnu účinnosti projednávané novely. Pozměňovací návrh zní: V části dvě Účinnost se slova "1. dubna" nahrazují slovy "1. srpna".

Děkuji za pozornost a podporu této předlohy včetně pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, děkuji. Kdo dál do podrobné se ještě hlásí? Prosím, pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, pozměňovací návrh poslance Jaroslava Krákory k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk číslo 168.

Za článek I se vkládá nový článek II, který zní: "Článek II. V zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., se v § 25 doplňuje odstavec 5, který zní:

Odstavec 5. Matriční úřad sdělí rodné číslo fyzické osoby zdravotnickému zařízení nebo jinému subjektu poskytujícímu zdravotní péči této fyzické osobě pro účely uplatnění náhrady této péče z veřejného zdravotního pojištění."

Dosavadní článek II se označuje jako článek III.

Článek III zní: "Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011."

Co je tímto myšleno? Obrátili se na mne kolegové z celé republiky z neonatologických společností, že dostávají od Centrálního registru pojištěnců pozdě rodná čísla malých novorozenců, tudíž je nemohou pojišťovně v dostatečně krátké době vykázat a vznikají tím komplikace, protože Centrální registr jim dá tato čísla třeba až za týden nebo deset dní a je to zdlouhavý postup. Navrhovaná právní úprava by legalizovala doposud bezproblémově fungující systém sdělování rodných čísel novorozenců zdravotnickým zařízením přímo matričními úřady.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se, kdo ještě do podrobné rozpravy přednese nějaký pozměňovací návrh. Nevidím už žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, takže potom to znamená, že bychom ukončili i podrobnou rozpravu a ukončili i projednávání návrhu. Děkuji panu senátorovi i poslanci zpravodajovi a končím projednávání tisku číslo 168 ve druhém čtení. Tím jsme ukončili druhá čtení, tedy sérii druhých čtení, a můžeme zahájit projednávání bodů prvních čtení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP