(16.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím nyní pana Drahoslava Oulehlu o slovo.

 

Pan Drahoslav Oulehla Vážená paní předsedkyně, páni ministři, ctihodné paní poslankyně a páni poslanci. Návrh jsem odůvodňoval v prvním čtení. Argumentačně nemám, co bych k tomu dodával. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj měl návrh přikázán, zabýval se jím. My stanovisko výboru přijímáme. Myslím, pro perfekci změny je podstatné. Nemáme k ní žádných připomínek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku písemnou. Ptám se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Opět konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku, proto vás vyzývám, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu. A končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji jak panu zpravodaji, tak zástupci předkladatele. Vypořádali jsme se tím s druhým čtením tohoto návrhu zákona.

 

Můžeme se věnovat bodu dalšímu.

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 189/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr dopravy Vít Bárta. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je nyní v následující podobě.

Dovolte mi ve stručnosti představit návrh zákona, který z tohoto hlediska má především za cíl zapracovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/12 o letištních poplatcích, jejímž hlavním smyslem je zřídit společný rámec upravující způsob sjednávání cen za užívání letiště a stanovit pro toto sjednávání cen hlavní zásady, jimiž jsou především zásada zákazu diskriminace uživatelů letišť a zásada transparentnosti. Návrh nezavádí cenovou regulaci.

Navrhovaná právní úprava se použije vzhledem k počtu odbavených cestujících za rok pouze na letišti Praha-Ruzyně. Provozovatel tohoto letiště - Letiště Praha - se na přípravě zákona podílel, přičemž na dobrovolném základě již v současnosti využívá principy konzultace ceny za užívání letiště obsažené v navrhované právní úpravě, a je proto na navrhovaný postup při sjednávání ceny za užívání letiště připraven.

Při projednávání návrhu v hospodářském výboru byl respektován legislativní čistě transpoziční záměr předkladatele. Nebyly uplatněny žádné pozměňovací návrhy, přičemž po dohodě s předkladatelem byly do usnesení hospodářského výboru zapracovány pouze legislativně technické připomínky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru. Usnesení máme jako tisk 189/1. Prosím zpravodaje Pavla Hojdu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych vás chtěl jenom seznámit s usnesením číslo 65 hospodářského výboru, které doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout tento vládní návrh zákona v pozměňovacích návrzích legislativně technického charakteru tak, jak zde bylo řečeno. Tisk vám byl předložen písemně, takže jej nebudu celý předčítat. Jenom bych chtěl ještě dodat, že se přihlásím do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu - civilní letectví. Nikdo se do obecné... Ano, prosím.

 

Poslanec Igor Svoják: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, na stole máte rozdaný svůj pozměňovací návrh, čili tímto vystoupením jej načítám.

Krátce přednesu zdůvodnění. Návrh novely věcně harmonizuje s již existující výjimkou z placení ročních poplatků. Sportovní a rekreační letecké aktivity mají charakter amatérské činnosti, proto využívání rádiových kmitočtů při tom není cílem, ale pouze prostředkem pro zajišťování standardů bezpečnosti leteckého provozu a předcházení protiprávním jednáním, které jsou dotčeným uživatelům kmitočtu stanoveny národním zákonodárstvím a také mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Také děkuji. Kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Prosím pan poslanec Hojda ještě do obecné.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já jsem se chtěl přihlásit do podrobné rozpravy, ale vzhledem k tomu, že už zde byl přednesen a zdůvodněn návrh, který se týká radiostanic pro amatérské létání, jenom bych chtěl podotknout, že už jednou jsme se o to pokoušeli v předchozí sněmovně. Bohužel zde nebyla taková konstelace. Teď je již návrh zákona projednán i s příslušnými odbory, které se samozřejmě zabývají radiostanicemi. A domnívám se, že i byl prodiskutován v ostatních poslaneckých klubech. Je to návrh, který doopravdy řeší zejména bezpečnost letecké dopravy v amatérském létání, a myslím si, že je to návrh, který je hodný podpory.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže pan poslanec Svoják by to ještě mohl zopakovat potom v podrobné rozpravě, až bude podrobná. Teď se ptám, kdo se ještě hlásí do obecné. A jestliže se nehlásí nikdo, tak obecnou rozpravu můžeme ukončit a vyhlásíme začátek rozpravy podrobné. Takže prosím přihlášky do podrobné. Pan poslanec Igor Svoják se teď může přihlásit do podrobné.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já odkážu na své vystoupení v obecné rozpravě. Nebudu citovat a opakovat svá slova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Hojda, tuším, se hlásil do podrobné.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jak už jsem řekl v obecné rozpravě, přihlašuji se také k pozměňovacímu návrhu, který podal předchozí poslanec.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? No, pokud není, tak můžeme podrobnou rozpravu ukončit. O čem hlasovat není, takže můžeme ukončit i projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení.

 

A máme tu další.

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb.,
o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 192/ - druhé čtení

Předložený návrh by z pověření vlády měl uvést místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John. Takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, druhé čtení. Dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl v rámci druhého čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o Vojenské policii, zákon o Celní správě České republiky a trestní řád. Vlastní návrh zákona zde byl jak mnou, tak i zpravodajem rozsáhle odůvodněn v rámci prvního čtení v rámci minulé schůze Sněmovny. Proto si dovolím pro připomenutí zdůraznit pouze to nejpodstatnější.***
Přihlásit/registrovat se do ISP