(16.20 hodin)
(pokračuje Látka)

Za třetí. Zdravotní ústavy spolupracují s orgány veřejného zdraví, a proto je z mnoha důvodů důležité, aby tam, kde jsou pracoviště krajských hygienických stanic, byla i pracoviště zdravotních ústavů. Návrhy na centralizování do jednoho nebo několika málo pracovišť postrádají smysl. Služby by se v terénu staly reálně nedostupnými z hlediska geografického i časového a navíc by se neúměrně zdražily.

Za čtvrté. Zdravotní ústavy i přes občasná prohlášení vrcholných představitelů zakladatele zaměstnávají velmi kvalifikované odborné pracovníky a týmy. Pro zřizovatele i stát představují referenční pracoviště a zachovávají tak schopnost objektivního posouzení a analýzy. Jejich činnosti jsou vedeny v odpovídajících systémech kvality ISO 9001/2009.

Za páté. Zdravotní ústavy byly zřízeny oddělením ze soustavy hygienické služby a jejich vytvoření si vyžádalo nemalé finanční prostředky. Poté prošly reorganizacemi, při kterých se počet pracovníků a pracovišť snížil na stávající provozní minimum. Nyní jsou moderní součástí fungujícího systému ochrany veřejného zdraví.

Za šesté. Zdravotní ústav se sídlem ve druhém největším městě v Čechách, v Plzni, by neměl být rušen. Pravidelnými sociálními a daňovými odvody za své zaměstnance přispívá k rozvoji města.

Za sedmé. Neměly by být rušeny specializované týmy pracovníků, které občanům i státu poskytují odborné služby za dobré ceny. To nemusí být po neuvážených změnách pravidlem.

Podle našeho mínění mají zdravotní ústavy nezastupitelnou úlohu v systému ochrany veřejného zdraví. Budoucnost zdravotních ústavů je nutné řešit systémově a v souladu se související legislativou našeho státu. Současně se domníváme, že není žádoucí řešit problematiku zdravotních ústavů dříve než při projednávání velké novely zákona č. 258/2000 Sb.

Vážený pane poslanče, prosíme o laskavé posouzení našich názorů a jejich zohlednění při řešení této problematiky.

Pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni."

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Látkovi. Pan kolega Babák se hlásí ještě jednou do rozpravy. Poté pan kolega Krákora.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Já teď jednu technikálii, jelikož se v tom ještě tak neorientuji. Takže bych chtěl podat pozměňovací návrh za svou osobu jako Michala Babáka.

Navrhuji vypustit z usnesení č. 16 body týkající se zdravotních ústavů, a to body č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Děkuji. (Potlesk poslanců VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím o slovo pana poslance Jaroslava Krákoru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Již mnoho tady bylo řečeno, takže se nechci opakovat. Taky bych měl připraven delší projev, ale myslím si, že kolegyně i kolegové již tady prakticky všechno vyčerpali a na minulé schůzi jsem já měl i obšírnější jednání. Takže řeknu jenom jednu dvě věty.

Kdyby byl schválen pozměňovací návrh, tisk 165/1, tak samozřejmě by to mohlo způsobit to, že by došlo k zániku zdravotních ústavů ochrany veřejného zdraví a eventuálně i možnosti rušení územních pracovišť krajských hygienických služeb. Můžu říci s odpovědností, že Česká strana sociálně demokratická toto nikdy bytostně podpořit nemůže.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Krákorovi. Zeptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Petr Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolím si stručně parafrázovat stanovisko klubu TOP 09. První pozměňovací návrh pana doktora Šťastného je prostě špatným návrhem bez ohledu na to, kdo a kdy je v koalici na pražské radnici. A pozměňovací návrh druhý, pana Šnajdra, je podle nás bez veřejné diskuse o této věci, bez toho, aniž by byl řádně projednán Sněmovnou, a nikoli pouze jako přílepek k jinému zákonu, v této fázi nepodpořitelný. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zeptám se na další příspěvky do podrobné rozpravy. Nejsou-li takové, podrobnou rozpravu končím.

Svolávám naše kolegy. Před námi je hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin pro třetí čtení. Návrhy, které se týkaly zamítnutí, budou hlasovány na začátku třetího čtení. Prosím vás o malou chvíli trpělivosti a poté zahájím hlasování...

 

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin pro třetí čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 19. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19. Přítomno 178, pro 121, proti 11. Návrh byl přijat, lhůta byla zkrácena na 48 hodin. S tímto konstatováním končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. O slovo se hlásí pan kolega Velebný.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Paní předsedkyně, velice se omlouvám, ale chci v rámci hlasování č. 18 - bod 2 jsem hlasoval proti a mám ano. Ale hlasování nezpochybňuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě se o slovo hlásí pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Paní místopředsedkyně, mám naprosto to samé. Také nezpochybňuji hlasování, ale pro stenozáznam: Má vůle byla ne, na záznamovém zařízením mám ano. Čili uvádím svůj projev vůle na pravou míru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. První tedy pan poslanec Ladislav Velebný, poté pan poslanec Miroslav Váňa nás seznámili s opravou pro stenozáznam. A můžeme pokračovat v dalším jednání.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, je jím

 

4.
Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných
celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
/sněmovní tisk 38/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan doktor Drahoslav Oulehla, který je předsedou legislativního výboru zastupitelstva kraje. Vítám vás mezi námi. Mám zde dopis hejtmana kraje Vysočina, který nás informuje o tom, že toto jednání ve druhém čtení bude za kraj Vysočina provázet právě pan doktor Oulehla.

Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 38/2 a já prosím nejprve zpravodaje výboru pana poslance Otto Chaloupku o slovo. Poté dáme také slovo zástupci kraje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, v tisku 38 se jedná o druhé čtení novely, která mění název kraje Vysočina na Kraj Vysočina.

Jak již zde bylo několikrát řečeno, úprava předejde nejasným výkladům při uzavírání smluv a činění jiných právních úkonů a zároveň sjednotí názvosloví vyšších územně samosprávných celků. Příslušný výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v tomto případě doporučuje schválit komplexní pozměňovací návrh, a to v souladu s doporučeními vlády, to je vložení přechodného ustanovení pro potřeby dosavadních právních předpisů a stanovení tříměsíční legisvakanční lhůty.

Dovoluji si vás požádat o přikázání tohoto návrhu do třetího čtení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP