(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tak tím jsme skončili projednávání této interpelace. Jako další vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat omluvenou ministryni Danu Juráskovou ve věci očkování proti pneumokokům a porušování zákona č. 258/2000 Sb.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, od 1. 1. 2010 probíhá hrazené dobrovolné očkování vakcínami proti pneumokokům. Bohužel podle právního názoru České lékařské komory a České lékárnické komory nebyla v rozporu se zákonem stanovena úhrada vakcíny a dětští lékaři jsou tak nuceni nakupovat vakcíny přímo od distributora, od distribuční firmy, bez možnosti dodávky vakcíny z lékárny na recept. Petici proti postupu Ministerstva zdravotnictví podepsalo již téměř 300 lékařů z celé republiky a lékaři požádali o pomoc také pana premiéra minulý týden.

Vážená paní ministryně, proč tak tvrdošíjně trváte na tom, že vakcíny musejí být dodávány pouze prostřednictvím distributora? Lékaři chtějí očkovat proti pneumokokům, ale nechtějí být nevolníky a být nuceni k přímým odběrům od distributora. V souvislosti s tím, co se tady objevilo v případě Janotova balíčku a v tom návrhu, aby přímo pojišťovny hradily distributorům léčivé přípravky, tak se domnívám, že lze nalézt souvislost s tím, co se dneska požaduje a co se chtělo učinit.

Rovněž vám sděluji, že jsem požádal pana premiéra o prošetření skutečnosti, že Ministerstvo zdravotnictví porušuje platný zákon o ochraně veřejného zdraví tím, že nutí lékaře očkovat vakcínami, které nejsou od 1. 7. 2009 dodávány prostřednictvím orgánů ochrany veřejného zdraví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi a přistoupíme k další interpelaci. Pan poslanec Michal Doktor bude interpelovat ministra Jana Dusíka ve věci programu Zelená úsporám.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře životního prostředí, já využívám institutu interpelace poslance potřetí za dvanáct let a mám za to, že má být podávána pouze ve věci, kde může autorita ministra zjednat nápravu tam, kde je zjevně porušován obecně platný zákon a dochází k jisté svévoli úředníků, případně k jinému výkladu zákonů, než je žádoucí.

Uznávám, že jakkoli není možné zobecňovat přezkum jednoho nebo dvou případů v programu Zelená úsporám, který se týká několika spíše již tisíc žádosti nežli jednotlivých, tak z přezkoumané věci je zjevné, že v tomto programu dochází k administračním pochybením, která se projevují např. tím, že žádost zaregistrovaná na regionálním pracovišti v říjnu roku 2009 není k dispozici v centrálním registru Ministerstva životního prostředí, tedy v Praze, v prosinci stejného roku. Myslím si, že není možné, aby s dvouměsíčním zpožděním nebylo možné takovou žádost přezkoumat, případně k ní podávat další výklad či podání. Tento jev svědčí o nízké administrační schopnosti toho systému, který Zelenou úsporám provádí.

Z dalšího je zřejmé, že dochází k dvojakému výkladu pojmů, které ovšem zásadně limitují přístup k dotaci samé, resp. ovlivňují konečnou výši přiznané dotace. A za třetí docházím ve zjištěních k tomu, že dochází ke svévoli úředníků, kteří přijímají taková podání, ve výkladu správního řádu, resp. výkladu pojmů ve smyslu správních lhůt, kde 30 dnů kalendářních je vydáváno jako 30 dnů pracovních. (Předsedající: Čas, pane poslanče!)

Ano, končím otázkou. Program Zelená úsporám deklaroval otevřenost a přísnou administraci a já teď s nelibostí shledávám velký převis podaných žádostí nad dotacemi uvolněnými.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a prosím pana ministra Jana Dusíka, aby odpověděl na vaši interpelaci.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, program Zelená úsporám běží od dubna minulého roku s tím, že velmi významný nárůst operativnosti celého programu je v podstatě od 1. září, kdy došlo k úpravě podmínek, a zatímco do konce srpna projektů, které byly úspěšně přijaty, bylo 140, tak dnes evidujeme 6053 zadministrovaných projektů v celkové hodnotě podpory, která dosahuje 1 mld. korun, takže se ukazuje, že ten program budí očekávaný zájem občanů, a my určitě máme zájem na tom, aby projekty, tak jak jsou předkládány, byly co možná nejvíce úspěšné a aby ty peníze, které jsou k dispozici v programu a které nejsou z českého státního rozpočtu, ale jsou příjmem ze zahraničí a představují myslím vítanou protikrizovou investici, byly řádně vyčerpány.

Ten program má nastaveny nějaké podmínky, které se odvíjejí od toho, aby opatření, která budou realizována, zajistila kýžený efekt, to znamená snížení spotřeby energií, snížení potažmo tedy emisí skleníkových plynů, ale i třeba snížení zátěže pro ovzduší. Proto jsou tam nastaveny nějaké mantinely např. pro podlahovou plochu, která má být započítávána do podpory a od které se odvozuje výše podpory. Je pravda, tak jak probíhá dlouhodobě výstavba v České republice a tak jak máme zkušenosti z tohoto programu, že těch specifických případů, které se objevují, ať už strukturou těch nemovitostí nebo způsobem vytápění nebo dalšími kombinacemi různých faktorů, částečné zateplování apod., tak některé případy jsou opravdu složitější a ten případ, o kterém jste hovořil, je zřejmě jedním z nich. Je to vlastně kombinace části vytápěného, části nevytápěného objektu a podle toho vypočítávání.

Já jsem samozřejmě připraven takovýto problematický případ, stejně jako to děláme i v jiných problematických případech, řešit nikoli prostřednictvím poboček Státního fondu životního prostředí, ale toho hlavního odboru GIS, který je na Státním fondu životního prostředí a který vlastně představuje metodický orgán pro posuzování žádostí. Určitě naším cílem není, abychom individuálně upřednostňovali nebo potlačovali jednotlivé žadatele, ale aby byly splněny podmínky programu, které jsou obsaženy v příslušném předpisu, nikoliv tedy v zákoně, ale v příslušném předpisu Ministerstva životního prostředí, směrnici Ministerstva životního prostředí, abychom byli schopni splnit podmínky, umožnit čerpání prostředků, ale aby toto bylo vzájemně porovnatelné. Od toho se také odvíjí samozřejmě ta třicetidenní lhůta. My se snažíme v naprosté většině případů třicetidenní lhůtu dodržet. Potvrzuji, že to je 30 dnů kalendářních, nikoli pracovních, ale právě tak, jak jsem byl informován, tak s ohledem na nejednoznačnost toho, jak projekt posuzovat, tam došlo k tomu zpoždění. Ale jsem připraven tento případ co nejdříve posoudit, aby bylo jasno, na jakou část projektu, v jakém rozsahu je možno podporu získat. A toto platí pro všechny případy, všechny projekty takto posuzované. Z toho čísla, které je zhruba 500 projektů týdně, které dostává Státní fond životního prostředí, je zřejmé, že zájem je velký. Státní fond se snaží na to reagovat svou administrativní kapacitou. Zatím se to poměrně daří. My budeme sledovat to, aby program Zelená úsporám byl využit plně a aby co nejvíce žadatelů bylo uspokojeno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Pan poslanec Doktor doplní svou otázku.

 

Poslanec Michal Doktor: Já podtrhuji ve vystoupení pana ministra i ve své žádosti jistý a i chtěný rys obecnosti. Děkuji za odpověď. Na druhou stranu musím podtrhnout, že nejsem osobně spokojen s tím číslem 6000 a něco administrovaných, tedy vyplacených nebo schválených žádostí a celkovým číslem 1 mld. korun. Kdyby to mělo jít tímto tempem, tak budeme vyplácet uvolněné, alokované peníze řadu let a to je jistě v době ekonomické krize stav nechtěný.

Já beru vaše vystoupení jako pokus a záruku za slovo, kterým se pokusíte zjednat nápravu v těch obecně platných pochybeních, ke kterým v tom programu dochází, a jsem s vaší odpovědí spokojen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP