(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan ministr nicméně bude reagovat.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji. Mám jenom krátkou poznámku. Snažil jsem se ilustrovat ten rozdíl mezi obdobím duben až srpen, kdy těch žádostí přijatých bylo něco málo přes sto, zatímco dneska máme 6000 přijatých, dalších 3000 žádostí se zpracovává.

Náš odhad ve vztahu k penězům, které jsou dispozici v programu, kterých je v současnosti asi 17 mld. korun, je takový, že absorpční kapacita při tomto zájmu veřejnosti o získání projektů je někde mezi 13 a 22 mld. korun. Určitě tedy budeme sledovat vyčerpání toho programu. Není v zájmu Ministerstva životního prostředí, aby program nebyl efektivně vyčerpán a aby se ty peníze vracely. Právě naopak, budeme se snažit, aby byly co nejúčinnějším příspěvkem právě v době ekonomické krize.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Další interpelace bude interpelace pana poslance Pavla Němce na ministra dopravy Gustáva Slamečku ve věci ohrožení občanů dopravou v Mohelnici.

 

Poslanec Pavel Němec: Ano. Mohelnice je moje město. Ohrožení občanů dopravou v Mohelnici. Vážený pane ministře, v nedávné době byl v Mohelnici rekonstruován most směřující dopravu z rychlostní komunikace R35 na tah směrem na Moravskou Třebovou a dále na Prahu. Zároveň došlo ke změně přednosti v jízdě, což způsobuje řadu problémů. Oproti minulosti mají dnes přednost kamiony a další vozidla jedoucí od Olomouce nahoru na most. Tento paradox by sám o sobě nebyl klíčovým problémem. Bohužel v rámci rekonstrukce byly odstraněny všechny přechody pro chodce vedoucí na most. Občané bydlící v západní části Mohelnice se tak prakticky ze dne na den ocitli ve vzduchoprázdnu. Ke svým domovům se přes most oficiálně nedostanou. Letité přechody pro chodce byly zrušeny. Mají se snad mohelničtí občané naučit létat? Město jako takové nemělo žádnou možnost tuto tristní situaci řešit. Jsme ujišťováni o tom, že přechody nevyhovovaly technickým požadavkům, a že pokud má město zájem o jejich obnovení, musí si je zbudovat znovu samo, podle všech norem a také je zaplatit. Jde prý o částku asi 2 mil. korun.

Jaký je to paradox. Pane ministře, je normální, že někdo opraví jediný most spojující různé části města a zároveň zruší přechody pro chodce? Proč nebyly zbudovány i nové přechody? Proč by to nyní mělo platit město ze svého rozpočtu? Jste, pane ministře, ochoten celou věc prověřit a hlavně zjednat nápravu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím pana ministra dopravy, aby nám odpověděl.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (slovensky) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, když jsem slyšel téma interpelace, byl jsem velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jaký bude konkrétní problém, protože město Mohelnice i při těch problémech, které zde byly zmíněny, je na tom z hlediska celkové dopravní situace určitě lépe než jiná města, protože centrum města není zasaženo dopravou a dopravní situace celková je vyřešena uspokojivě. Tím samozřejmě nechci snižovat to, o čem zde pan poslanec mluvil.

Dovolte mi ještě krátce promluvit k historii. Vlastně ta změna přednosti v jízdě, která tady byla zmíněna tak, že způsobuje tu situaci, byla uskutečněna na žádost policie. Vy, kteří to tam znáte, víte, že rampou se vyjíždí z dálnice mezi Olomoucí a Mohelnicí a pokračuje se po hlavní cestě na Hradec Králové. Tento směr je samozřejmě více frekventovaný než napojení od Mohelnice a také je to směr, kde auta stála do kopce a odbočovala doleva, což nebylo úplně optimální. Mnohokrát tam stály těžké kamiony, které jsou dlouhé, a rozjezdová dráha nebyla úplně bezpečná. Z tohoto pohledu tam bylo na základě policie uděláno dopravní opatření - změna přednosti v jízdě. To znamená dnes mají přednost v jízdě auta, která jedou od Olomouce směrem na Hradec Králové. Tato změna byla provedena v červenci minulého roku na základě ustanovení, které bylo vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy. Současně s tímto rozhodnutím provedl stejný krok odbor dopravy Městského úřadu Mohelnice k silnicím nižších tříd. V tomto období byl také zrušen i přechod pro chodce, opět po podnětu Policie České republiky a na základě ustanovení krajského úřadu.

To jsou v podstatě fakta, která jsem chtěl zrekapitulovat. Pana poslance ale zajímá, jestli se s tím dá něco udělat a co s tím můžeme udělat.

Podle mé informace 28. ledna t. r. proběhlo v Mohelnici jednání za účasti starosty, Ředitelství silnic a dálnic, policie, Krajského úřadu Olomouckého kraje, města Mohelnice. Účastníci jednání se dohodli, že Centrum dopravního výzkumu Brno vlastně tu situaci posoudí, vypracuje novou studii celého dopravního řešení, s tím, že tam bude zahrnuta i ochrana chodců na chodníku a umístění přechodů pro chodce. Další projednání bylo dohodnuto na duben tohoto roku. Je to tedy v řešení, pracuje se na tom. Pevně věřím, že se dá závada odstranit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec je sice spokojen - částečně, ale chce doplnit svou otázku.

 

Poslanec Pavel Němec: Jenom už stručně. Pane ministře, já toto všechno vím. Mně tam jde o jeden takový malý detail. Je opravdu standardní, že někdo si opraví most, myslím tím Ředitelství silnic a dálnic, zruší čtyři přechody pro chodce a pak se řekne městu pokud chcete přechody, zaplaťte si je ze svého? Je toto opravdu standardní situace?

Já bych byl velmi nerad, aby výsledkem toho jednání bylo, že se zpracuje studie, v ní se zjistí, že přechody možné jsou - tedy proč tam tedy nebyly udělány v rámci té rekonstrukce? - výsledkem ale bude to, že si město bude muset ze svých rozpočtových peněz, kterých opravdu není tolik, jako v žádném městě, dát milionové částky na něco, co podle mého názoru mělo udělat Ředitelství silnic a dálnic v rámci rekonstrukce toho mostu. Na toto jsem se hlavně ptal. Kdo zajistí financování této akce?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr bude reagovat na váš podnět. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (slovensky) Pokud jsou dopravní opatření součástí dopravní cesty, a v tomto případě jsou, samozřejmě to zaplatí investor. Je třeba si uvědomit jednu věc, že to, kde budou přechody, jaké bude dopravní značení a uspořádání vůbec, to není otázka jen Ředitelství silnic a dálnic. Do toho mluví samozřejmě policie, která může ty přechody z nějakého důvodu prostě zrušit. Tam je zrušila, protože je nepovažovala za bezpečné. A také se to uskuteční na základě ustanovení buď krajského, nebo místního úřadu. Tam bych tedy to nedával úplně do té roviny, že ŘSD svévolně zruší někde přechody a budou dělat dopravní opatření. ŘSD je jen účastníkem jednání. Tak bych to úplně nezjednodušoval. Tím samozřejmě netvrdím, že se nemohla stát chyba, že se třeba nevzalo v úvahu to, že lidé nemají kudy přecházet, protože dálnice tam samozřejmě je.

Pokud bychom se tedy bavili o tom, že by tam nějakým způsobem nebyl zabezpečen přechod, je to právě to, co se studií bude zkoumat. Pokud se ukáže, že je to možné, a policie s tím bude souhlasit, samozřejmě bude věcí investora, aby to zaplatil.

 

Poslanec Pavel Němec: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat ministra Michaela Kocába ve věci prosazování adopcí dětí osobami žijícími v registrovaném partnerství. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, nesouhlasím s tím, aby děti byly svěřovány do výchovy homosexuálním párům žijícím v registrovaném partnerství. V tisku se objevila zpráva, že vláda České republiky má do 31. května letošního roku předložit novelu zákona, která v zákoně o registrovaném partnerství zruší to ustanovení, které doposud zabraňuje osobám, které žijí v registrovaném partnerství, osvojovat děti. Tento návrh údajně připravujete vy nebo váš úřad. Jsem přesvědčen o tom, že tato novela by byla v rozporu s Evropskou úmluvou o osvojení, která připouští pouze osvojení manželi nebo jedinou osobou, tak aby děti vyrůstaly v prostředí, které je pro jejich vývoj vhodné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP