(12.50 hodin)
(pokračuje Vojíř)

D47, část 47092 Bohumín 959,586 mil., SOKP 515 Slivenec minus 400 mil, 1/49 Malenovice-Otrokovice minus 50 mil., 1/16 Bystřice-Mělnické Vtelno minus 50 mil., 1/19 Líbeznice obchvat minus 50 mil., R6 Praha-Pavlov minus 50 mil., GSM Kolín-Havlíčkův Brod-Brno minus 22 mil., rekonstrukce Studénka-Mošnov minus 23,292 mil., rekonstrukce železniční stanice Přerov minus 50 mil., 1/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce minus 15 mil., 1/42 Brno-Žabovřesky minus 86 mil. a poslední část 1/42 Votice-Benešov minus 50 mil. V úhrnném součtu 5,1 mld. Kč.

To je pouze pro případ, že by nevyšla ani jedna z variant. Z této logiky samozřejmě bude situace taková, a doufám, že mi to jednací řád umožní, hlasovat o návrhu pana kolegy Kalouska, který se mi zdá nejefektivnější, pak pana kolegy Hojdy a pak teprve, kdyby neprošel ani jeden, bychom prostě museli hlasovat o návrhu, který jsem tady teď přečetl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Paní poslankyně Jakubková v podrobné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které vám byly rozdány do lavic. Jsou dva. Chápu, že po silničních stavbách mohou být vnímány jako kontroverzní. Proto jsem své návrhy rozdělila do dvou, a to prostředky na vodní stavby ve výši 100 mil. převádím na zvýšení bezpečnosti na přejezdech. To je ten kratší, v tom si myslím, že bychom mohli shodu najít. Pak to jsou silniční stavby, které kopírují návrhy Ministerstva dopravy. Dílčí úpravou, v čem se liší, je snížení položky konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb pro Správu železniční dopravní cesty o 550 mil. Jedná se především o stavby na třetím a čtvrtém tranzitním koridoru, přestavbu železničního uzlu Přerov a výstavbu odstavného nádraží v Brně.

U silničních staveb, abyste porozuměli, jak jsem vybírala, jde o to, že v současné době, ale nejen v současné době, ale s důrazem na současnou dobu, nemá smysl stavět čtyřpruhovou komunikaci tam, kde jsou intenzity dopravy méně než 20 tisíc vozidel, a to na mnou uváděných silnicích bohužel není dosahováno. Často se pohybují v rozmezí čtyř, šesti, devíti tisíc vozidel za celý den. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě někdo v podrobné rozpravě? Ano, pan poslanec Ondřej Liška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Senátor Jiří Liška: Vážený pane předsedající, děkuji. Dovolte mi načíst pozměňovací návrh a návrh doprovodného usnesení.

Za prvé, v akcích se mění následující částky, a to číslo 3273215109 železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a první část osobního nádraží, snížení o částku 559,308 mil. na nula korun a položka 3273215103 Brno, první část odstavného nádraží, první etapa, zvýšení z nuly na tutéž částku, to znamená 559,308 mil. Kč.

Odůvodnění je, že navrhujeme přesun mezi dvěma regionálně blízkými akcemi v závislosti na míře jejich připravenosti. Ta první položka je navržena do rozpočtu státního fondu na rok 2010 prokazatelně neodůvodněně, neboť v roce 2010 nemůže být k dispozici stavební povolení, aby bylo možné ji zahájit. Naopak položka druhá je ve vysokém stadiu rozestavěnosti a je uvedena v seznamu nepokrytých potřeb.

Nyní k doprovodnému usnesení. Jeho text zní: Poslanecká sněmovna žádá Státní fond dopravní infrastruktury, aby při každém navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2010 byly výdaje kryté těmito příjmy rozděleny na financování akcí železniční a silniční infrastruktury ve stejném poměru, ve kterém jsou v tabulce číslo 3 výdaje SFDI na rok 2010, která je součástí návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Já myslím, že jsem zdůvodnění k tomuto usnesení předestřel již ve svém vystoupení, ale přece jenom stručně: Poměr 8 : 10 lze ještě tolerovat, poměr 6 : 10 již nikoliv. Zhoršení poměru by přispělo k dalšímu rozevírání nůžek mezi kvalitou silniční a železniční sítě s negativními dopady na atraktivitu železniční dopravy a na životní prostředí větším rozvojem silniční dopravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondřeji Liškovi. Ještě někdo v podrobné rozpravě? Pokud ne, i podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr Gustáv Slamečka se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Slovensky.) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k rozsáhlému průběhu diskuse asi nebudu úplně schopen uspokojit všechny diskutující a dát jim vyčerpávající odpovědi. Přesto se pokusím alespoň zčásti. A v další části, a beru to skutečně jako sebereflexi v tom, že asi budeme muset začít více pracovat s jednotlivými výbory, jednak s rozpočtovým, jednak s hospodářským, protože tu zazněly věci, které se nedají vysvětlit ani za hodinu, ani za dvě hodiny, je to na delší diskusi a odbornější debatu. Beru to jako sebereflexi v tom směru, že budu s těmito výbory pracovat dále, abychom si určité věci vyjasnili.

Všeobecně k rozpravě mohu říci následující. Já bych spíše čekal rozpravu o dopravní politice státu. My diskutujeme, snažíme se posouvat nějaké položky, posouvat nějaké peníze. To vlastně tvoří kostru naší debaty. Ano, je to strašně důležité, ale v okolních státech, myslím ve všech, a byl jsem v těch státech a zkušenosti mám, se prostě přijme dopravní politika, parlament schválí dopravní infrastrukturu, která se bude stavět, potom je tam postavena nějaká finanční instituce, která má na sedm osm let zajištěné finance, a o tom se už nediskutuje, protože je zodpovědností investorů, aby výstavba probíhala efektivně.

Další věcí, kterou chci ještě proklamovat, je to, že já se do konce svého funkčního období pokusím takový návrh připravit, abychom se skutečně nedostávali do situací, že máme rozestavěnou kupu staveb, hledáme tady viníka - neviníka za to a v podstatě každý máme svoji pravdu, a nakonec pravdu nemá nikdo.

Nyní se pokusím aspoň stručně reagovat na některá vystoupení... Omlouvám se, nebudu reagovat, zříkám se slova, ačkoliv musím říci, že to činím poměrně nerad, protože tu byly vysloveny určité věci, na které bych reagoval rád.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji panu ministrovi, že mě nepřivedl do ještě složitější procedurální situace. Slovo má zpravodaj, pan poslanec Oldřich Vojíř. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, aniž bych zdlouhavě rekapituloval, navrhuji následující postup při hlasování. Nejprve z logiky věci bychom měli odhlasovat to, zdali jsme schopni vykrýt či vybalancovat příslušný rozpočet SFDI. To je řešitelné pouze tak, že buď přijmeme návrh pana kolegy Kalouska, nebo pana kolegy Hojdy. Myslím si, že to by byl první krok. Druhý krok, bude-li vybalancováno, je bezpředmětné vyřazovat stavby ze SFDI, což je můj návrh a návrh paní kolegyně Jakubkové. Pokud bude vybalancováno, tak prosím, abychom přijali usnesení hospodářského výboru a případně hlasovali rovněž o usnesení pana kolegy Lišky, jestli je to srozumitelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je návrh postupu. Má někdo výhradu proti tomuto návrhu postupu? Nikoho nevidím. Budeme takto postupovat. Je to jednoduché, myslím, že to každý pochopil. Můžete zatím s prvním návrhem, pane zpravodaji.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně. Prvně bychom měli hlasovat o návrhu pana kolegy Kalouska, zjednodušeně řečeno vybalancovat výpadek 5,1 mld. z výdajů státního rozpočtu. Doporučuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP