(12.40 hodin)
(pokračuje Jakubková)

Celkové porovnání ceny za výstavbu dálnic s ostatními zeměmi není ve studii uvedeno a také není uvedeno, zda jsou do ceny inženýrských staveb započteny i ceny dálničních tunelů, které podle výše uvedených informací ve studii není možno srovnávat. Takový přístup nepřispívá k odstranění pochybností veřejnosti o cenách a potřebnosti jednotlivých dopravních staveb.

Co s tím tedy dělat? Já vás, kolegové, prosím o věcný přístup a podporu opatření, které navrhuji.

Navrhuji zpracovat a schválit podrobnou strategii, která by na základě multikriteriální analýzy stanovila jasné priority ve výstavbě dálnic, optimální jak z hlediska ekonomické efektivity, tak z hlediska životního prostředí a společenského přínosu. Navrhuji uzákonit závaznost a vymahatelnost závěr kontrol NKÚ tak, jak je tomu například v sousedním Německu. NKÚ v České republice léta opakovaně pojmenovává ty nejzávažnější nedostatky výstavby dálniční infrastruktury, ale vláda a Ministerstvo dopravy jej s klidem ignorují. Navrhuji novelizovat v této souvislosti i zákon o soudních znalcích. Navrhuji vypracovat kvalitní cenové odhady a databáze jednotkových cen, stejně jako v jiných zemích, kde je k dispozici rozsáhlá metodologie. Lze tak určit reálné ceny na základě cen vstupu, jako jsou materiály, pracovní síla, ceny nájmů nebo pořizovací náklady technologického vybavení, ceny pohonných hmot atd. Takovým způsobem by bylo možné stanovit reálné ceny, a to bez vlivu takzvaných tržních cen dosahovaných jako výsledek manipulace trhu kartelem.

Navrhuji připravit novou podobu rozpočtu SFDI tak, aby stoupla jeho vypovídající hodnota, aby docházelo ke každoročnímu aktualizování všech položek rozpočtu. Navrhuji doplnit rozpočet o historii nákladů a informace o změnách v jednotlivých položkách. Doplnit doprovodný materiál k rozpočtu o informace o jednotlivých stavbách, například i o tom, že se stavba potýká se žalobami, nejsou vykoupeny pozemky, ale také o tom, že stavba silnice se čtyřmi pruhy je označena jako silnice první třídy místo toho, aby byla označena R jako rychlostní komunikace, případně že část stavby, která je nazvána obchvatem, žádným obchvatem není. Navrhuji odstranit nešvar v rozpočtu SFDI, který spočívá ve sdružování položek do obecnějších položek a také do globálních položek, z nichž bývá financována příprava i neschválených staveb. A tak bych mohla pokračovat ještě dlouho. (Hlasy: Ne! Ohlas v sále.)

Tato Sněmovna však neprojevila žádnou vůli se s těmito úkoly - (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, já vás přeruším, požádám Sněmovnu o klid, abyste mohla dokončit v klidu své vystoupení.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Už jsem na konci. Neprojevila žádnou vůli se s těmito úkoly vypořádat. Mé návrhy, které jsem dnes přednesla, bohužel neovlivní rozpočet SFDI na rok 2010. Co však může skutečně pomoci a rozpočet ovlivnit, je přijetí mého pozměňujícího návrhu, který řeší úbytek 5,1 miliardy v tomto fondu a tím také řeší úsporu těchto miliard ve státním rozpočtu. Neb já nenavrhuji žádné přelévání peněz, ale navrhuji snížení, případně vyškrtnutí staveb, které můžeme považovat za nepotřebné nebo za stavby, které snesou odklad.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Jakubkové. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Dědiče a potom už závěrečná slova. (Reakce na poznámku z okolí.) Samozřejmě potom bude podrobná rozprava. Pan poslanec Dědič, prosím, k faktické poznámce. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Dědič: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já opravdu nereaguji často, ale prohlásit přípravu stavby R3 kolem Nažidel jako nepotřebnou nebo snesoucí odklad, to už opravdu na půdě Poslanecké sněmovny nemůžu poslouchat. Já doporučuji každému, kdo se tam ještě nebyl podívat, aby se podíval na to množství pomníčků a svíček, které tam svítí. Já věřím, že R3 v okolí Nažidel opravdu většina Poslanecké sněmovny považuje za potřebnou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Dědičovi. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana ministra a pana poslance Vojíře. Ne, není tomu tak.

Otevírám rozpravu podrobnou a do ní je přihlášen pan poslanec Hojda, potom pan poslanec Kalousek a pan poslanec Vojíř. Nyní pan poslanec Hojda v podrobné rozpravě. (K řečništi přichází poslanec Kalousek.) Teď pan poslanec Hojda, potom pan poslanec Kalousek. V tomto pořadí jsem oznámil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Já jenom krátce. Jak jsem předložil písemně pozměňovací návrh, hlásím se k němu. Je podepsaný trošku nečitelně. Je to pozměňovací návrh poslance k návrhu státního rozpočtu dopravní infrastruktury na rok 2010. Je to písemně předloženo, hlásím se k tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Pan zpravodaj si bere návrh. Pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, v duchu svého vystoupení v obecné rozpravě, dávám na vybranou, zda oněch 5,1 budou další projedené miliardy, nebo se s tím vypořádáme pouze na výdajové straně rozpočtu. Důrazně nedoporučuji přijmout pozměňovací návrh pana poslance Hojdy a dofinancovat položku "dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu" z položek na výdajové straně státního rozpočtu. Tedy doporučuji nepřijmout návrh poslance Hojdy a přijmout doprovodné usnesení, které bude znít:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby částku 12,6 miliardy Kč v položce "dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu" dorovnala rozpočtovým opatřením ve výši 5,1 miliardy v rámci výdajových položek státního rozpočtu podle zákona 218/2000 Sb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vojíř v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem ve velmi komplikované situaci, protože kdybych věděl, že alespoň jeden z těch návrhů, které tady byly teď předneseny, ať už kolegou Kalouskem nebo kolegou Hojdou, projde, tak bych nečinil ten třetí. Ale může být situace, že Sněmovna nenajde většinový souhlas ani nad návrhem pana kolegy Hojdy, ani nad návrhem pana kolegy Kalouska, a pak bychom zůstali v nevyrovnané bilanci. To znamená měli bychom stav, kdy výdaje jsou vyšší než příjmy, protože ty byly zkráceny už ve středu. Proto nezbývá nic jiného, než přečíst návrh alternativní pro snížení výdajů. Já se pokusím být velmi rychlý. Pro stenozáznam chci jenom říci, že to mám zpracováno v kompletní tabulce, takže kdyby došlo k nějaké drobné chybě, tak ta tabulka je tady přesně zpracovaná.

Za prvé: Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu mínus 400 milionů, 1/42 VON Dobrovského část B 1,1 miliardy, Telematika-investice minus 200 milionů, zlepšení plavebních podmínek na Labi minus 50 milionů, konzervace a zabezpečení staveb minus 119,88 milionu, konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb - neinvestice minus 30 milionů, 1 513 Vestec-Lahovice minus 200 milionů, CDP Přerov minus 60 milionů, Brno 1 část odstavného nádraží první etapa minus 100 milionů, D8 805 A trasa dálnice Lovosice-Řehlovice minus 720 milionů, optimalizace trati Planá-Cheb minus 137,588 milionu, průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí minus 76,654 milionu, příprava zabezpečení staveb minus 100 milionů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP