(11.50 hodin)
(pokračuje Reisiegel)

Na druhé straně rozumím stanovisku prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Je naprosto pochopitelné, že v takto prováděné kontrole prezident Nejvyššího kontrolního úřadu nemá asi možnost se bránit v případě, že tato kontrolní skupina, nebo skupina poslanců, přijde se závěry a řekne: prezident NKÚ provedl to, to a to. Prezident NKÚ pak nemá jedinou možnost, jak se bránit, jak říct: to není pravda, vy jste mi nedali možnost se odvolat, jako to bylo, když se prováděla ta první kontrola několika bodů, což pan prezident i v médiích uváděl, kdy pouze poslanci zkontrolovali to, co jim bylo řečeno, a už nehledali souvislosti, že třeba ta neekonomičnost nemusela být až tak výrazná a třeba to i mělo smysl, protože se ušetřilo někde jinde, což, jak mi pak bylo doloženo, v některých případech tomu tak opravdu bylo. Rozumím tomu, že prezident se tomu brání. Nyní si tady hodiny můžeme vzájemně hrát ping-pong a bavit se o tom, kdo má pravdu a kdo ne.

V zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu je také stanovena forma, jak toto může probíhat. Může to probíhat formou kárného řízení. A já si myslím, že závěrem této diskuse by mělo být, že Poslanecká sněmovna určí např. předsedu Poslanecké sněmovny, aby podal kárnou žalobu na prezidenta NKÚ pro neposkytnutí součinnosti při kontrole. Kárná komise je orgánem, který je kompetentní k tomu, aby toto řešil. Prezident NKÚ tam má svá práva, jak se může hájit, jestli poskytl, nebo neposkytl. Poslanecká sněmovna, která bude účastna, může dát argumenty pro to, proč si Poslanecká sněmovna myslí, že kárné řízení je správné, prezident může dát argumenty, proč si myslí, že to správné není. Myslím si, že my nejsme soudci, my nejsme ti, kteří tady teď dokážeme rozhodnout, protože my máme naše právní posudky a prezident NKÚ má své posudky. Proto myslím, že pokračovat v diskusi, kdy si budeme přehazovat z jedné strany na druhou, kdo má pravdu a kdo ne, za těchto okolností k ničemu nepovede. Já si myslím, že závěrem by mělo být kárné řízení o neposkytnutí součinnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Danielovi Reisieglovi, který byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí... Hlásí se pan prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Prosím, pane prezidente, máte slovo.

 

Prezident NKÚ František Dohnal Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen k panu poslanci Křečkovi. Domnívám se, že povinnosti kohokoliv v tomto státě musí upravovat zákon, jinak ty povinnosti nejsou závazné, a kdyby kontrola poslanců přišla ke mně domů, do mé firmy nebo do veřejné instituce, pořád je to stejné. Řídí se třeba jinými zákony, ale řídí se zákony této země. A tady je ten zakopaný pes, kterého tady zmínil nakonec i pan poslanec Reisiegel. Poslanecká sněmovna této země má přece právo vydávat zákony. Nic jí nebrání, aby procesní pravidla, která by platila pro kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu, byla standardním způsobem projednána a přijata formou zákona. To je nejčistší řešení a nejjednodušší způsob, jak si vlastně vyřešit tento problém. Tomu se vůbec nebráním, myslím si, že to je záležitost, která do kompetence Poslanecké sněmovny patří, a nijak ji nezpochybňuji. Jenom musím trvat na tom, že práva a povinnosti při kontrole jak kontrolovaných, tak kontrolujících musí být jasně dána zákonem této země.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan František Dohnal. Kdo dál do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se přihlásil pan poslanec Libor Ježek. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, návrh usnesení:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky je vážně znepokojena současnou situací v Nejvyšším kontrolním úřadě. Dobré jméno a společenský kredit Nejvyššího kontrolního úřadu je kvůli podezřením ohledně jeho chodu a hospodaření vážně poškozen.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Františka Dohnala, aby v souladu se zákonem 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě, především jeho § 33, okamžitě umožnil kontrolu činnosti a hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu, kterou provedou orgány Poslanecké sněmovny v souladu s obecnými právními předpisy.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá svému předsedovi Miloslavu Vlčkovi, aby podal návrh na zahájení kárného řízení s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu panem Františkem Dohnalem kvůli podezření ze závažného kárného provinění pro jednání, které ohrožuje dobré jméno, nezávislost a nestrannost Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo další návrh na usnesení nebo jiné vystoupení v podrobné rozpravě? Ano, pan místopředseda Jan Kasal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, já bych poprosil pana navrhovatele Ježka, aby obecně právní nebo závazné předpisy specifikoval, protože to je pro Poslaneckou sněmovnu příliš vágní informace. Čili budu rád, když bude specifikovat, o co se jedná, o čem budeme hlasovat. A pak žádám, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě vyhovím. V podrobné rozpravě ještě pan předseda kontrolního výboru Vladimír Koníček. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych si dovolil upravit ten návrh usnesení, protože § 33 mluví o kontrole hospodaření, ne o kontrole činnosti, takže opravdu jenom "umožnil kontrolu hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu". My nehodláme kontrolovat činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, jak nám někteří podsouvají, že bychom chtěli kontrolovat, jak kontroluje Nejvyšší kontrolní úřad. My opravdu chceme zkontrolovat pouze hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je logické, protože kontrolní výbor je správcem této kapitoly státního rozpočtu nazvané Nejvyšší kontrolní úřad. Beru to tak - pan kolega Ježek souhlasí s tím upřesnění, jak bylo, čili není třeba o tom zvlášť hlasovat. Ano? Dobře, takže návrh na rozdělené hlasování po jednotlivých bodech, které byly předneseny. Nějaký jiný návrh na usnesení nebo jiný návrh v podrobné rozpravě nepadl. Prosím tedy, aby... Ano, pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, já se omlouvám. Já si myslím, že Poslanecká sněmovna nemá co hlasovat "kterou provedou orgány Poslanecké sněmovny v souladu s obecnými právními předpisy". Nechť to pan navrhovatel specifikuje, o jaké obecně právní předpisy se jedná. Jedná se o zákony nebo o ústavní zákon nebo o co se jedná?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pan poslanec Libor Ježek k upřesnění tohoto návrhu.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v souladu s těmi právními posudky, které Poslanecká sněmovna má, se jedná o zákony České republiky, Ústavu, judikaturu soudů a veškeré náležitosti, které s tím souvisejí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, námitka... Pane místopředsedo, obracím se na vás. Vaše námitka je taková, že je to nehlasovatelný bod, nebo jak tomu mám rozumět?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, prostě pokud Poslanecká sněmovna se bude opírat o judikaturu soudů, tak kde jsme skončili jako parlament, prosím pěkně? My se máme opírat o ústavní zákon, o zákony této země, a ne o judikaturu soudů. Nezlobte se na mě, pokud někdo bude o tomto hlasovat, tak to pro mě ztrácí smysl. Pak se obraťme na soudy, neseďme tady a neztrácejme čas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já té námitce rozumím, musíme se s ní nějak vypořádat. Mám tomu rozumět, pane místopředsedo, tak, že je to pro vás nehlasovatelný bod? (Odpověď mimo mikrofon.) Ale hlasujeme po částech, samozřejmě. Čili tu vaši námitku vypořádáme tím, že pro to poslanci buď budou hlasovat, nebo nebudou hlasovat. Já si dovedu představit, nechci zasahovat do té rozpravy jako řídící, že tam bude jenom Ústava, zákon o NKÚ, zákon o jednacím řádu, což je podle mého soudu zcela dostačující, protože součástí zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je samozřejmě i otázka postupu výborů, postupu i konání např. vyšetřovacích komisí, to znamená jednotné procesní normy jsou uvnitř zákona o jednacím řádu. Ale já to takto nemám právo navrhovat.

Všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou tady. Budeme rozhodovat po těch jednotlivých bodech. Prosím předsedu kontrolního výboru, kdyby je opakoval, abychom věděli, o čem hlasujeme. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP