(17.00 hodin)
(pokračuje Šplíchal)

A nebudu ani osobní a jenom bych měl jedno přání, abychom opravdu měli ty vysoké školy pořádné a nesoutěžili jenom v tom, jaký počet máme. My máme 70 % lidí, mládeže z jednoho ročníku, na vysokých školách. Já si myslím, že to vůbec není elita národa, a tady je někde ten základ toho všeho.

Takže především na Ministerstvo školství bych měl prosbu, aby to byl nejenom vysokoškolský zákon, ale aby to školství bylo řešeno celkově. Já jsem upozorňoval na zkušenost našich emigrantů, kteří se vraceli po dvaceti letech, a říkal jsem, proč obstáli. Obstáli proto, že měli univerzální vzdělání, které jim dávalo tradiční české školství. A říkali: opucujte to od toho ideologického balastu a budeme dobří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, jste přihlášen jen k faktické poznámce, já vám musím odebrat slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Mně to začalo bavit, tak jsem povídal. Omlouvám se. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Pospíšil. Pak konečně řádně přihlášený pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Pane předsedající, děkuji. Nechtěl jsem reagovat na osobní invektivu, protože důležitější je ta novela. Ale byl-li jsem tázán panem poslancem Votavou, jak budu stíhat obě funkce, pak na to odpovídám, jak jsem rychle projel steno, je zvláštní, že pan poslanec Votava stejnou otázku nekladl panu hejtmanu Rathovi, jak bude stíhat otázku hejtmana a poslance. Ale budiž.

Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, prosím, hodnoťte mě podle práce jak na půdě Sněmovny, tak na půdě oné případně akademické, přísluší-li vám to. A já myslím, že uvidíte, že obě věci budu zvládat.

A k těm platům, které jsou důležité, tady vám já odpovím, že velkou část onoho akademického platu dám na dobročinné účely a uvedu to v Plzeňském deníku. Budete tedy informován.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ohlídal. Připraví se paní kolegyně Šojdrová a pan poslanec Petr Bratský jako zpravodaj nebo jako k řádné přihlášce. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Paní ministryně i pan zpravodaj se několikrát zmínili, že se připravuje komplexní reforma českého terciárního vzdělávání a že ideovým podkladem pro tuto reformu je tzv. Bílá kniha a že vlastně jakékoliv změny ve vysokoškolském zákonu, tedy i tato novela, nemají příliš smysl a že se má počkat, až ta reforma bude provedena až vyvrcholením, tzn. komplexní novelou vysokoškolského zákona.

Bohužel, paní ministryně, s tím já nemohu souhlasit z toho jednoho prostého důvodu. Bílá kniha a vlastně tím celá reforma, kterou připravovala minulá Topolánkova vláda a ve které pokračuje vláda pana Fischera, tak tato reforma má velký odpor mezi veřejnými vysokými školami. Nemá sebemenší podporu v akademické veřejnosti. Akademická veřejnost se ostře postavila proti Bílé knize a tím celé reformě. Dokonce v politickém spektru není většinová podpora. Myslím si, že jenom menšina politické reprezentace souhlasí s touto reformou. Takže reformu proti přání a názorům akademické veřejnosti i většině politické reprezentace, paní ministryně, prostě neprosadíte.

Bude třeba jít od začátku a na základě konsensu budovat tuto reformu, která pak vyústí v tu komplexní reformu vysokého školství. Ale to si troufám odhadnout bude trvat dva tři roky, možná i více let. A samozřejmě novela o odnímání podvodně nebo neoprávněně získaných titulů do té doby opravdu počkat nemůže. Nemůže počkat především z toho důvodu, že vy sice hovoříte, i pan zpravodaj, o tom, že právníci Ministerstva školství vypracovali expertizu, která byla potvrzena, o tom, že správní řád a z něho vyplývající správní řízení je postačující pro odnětí těchto titulů. Bohužel existují, znovu to opakuji, existují rozklady a analýzy jiných právníků, kteří tvrdí, že to možné není, nebo že to bude tak nejasné, že ve většině případů takové odnětí bude neplatné a bude nutné se obrátit na soud, soud se tím bude zabývat dva tři roky. No a samozřejmě jak říkal kolega Tejc, to už bude doba, kdy mnoho lidí, kterým by měl být odňat titul, budou, jak se říká, za vodou.

Dále bych chtěl zdůraznit to, že tato novela je velmi podobná tomu, co je obsaženo v německém vysokoškolském řádu. Tam mají samozřejmě také správní řád, také mohou odnímat pomocí správního řádu tituly, aspoň teoreticky, ale přesto toto odnětí titulu zabudovali do vysokoškolského zákona a osvědčilo se jim to. Ukazuje se, že právě pomocí té části vysokoškolského zákona, která se týká tohoto problému, neoprávněně získané tituly mohou relativně jasně a snadno odnímat. Takže na toto je nutné upozornit a toto je nutné si uvědomit.

Vrátil bych se ještě k tzv. odborníkům z praxe. Já vůbec nic nemám proti odborníkům z praxe, ale to, že by v naší novele bylo znovu zavedeny jakési minimální tituly pro děkany a rektory, to není vůbec žádné ohrožení akademických svobod. Kdybychom potažmo uvažovali až do absurdity, pak jakýkoliv zákon, tedy i vysokoškolský zákon, by byl ohrožením akademických svobod. A pokud je chceme neohrozit, pokud je chceme udržet, měli bychom snad zrušit vysokoškolský zákon? To je přece nesmysl. Já znovu opakuji, že odborníků z praxe, pokud něco umějí ve vědě, ve výzkumu, si vážím. Ale nedovedu si představit, kdy například odborník typu ředitele u drůbežárny by se mohl stát děkanem nebo rektorem fakulty nebo univerzity. To, že to zákon vysokoškolský bude zakazovat, to vůbec vysoké školy v ničem neohrozí.

Ještě bych řekl jednu poznámku k tomu, co říkala paní ministryně o rektorovi Průšovi, o rektorovi Západočeské univerzity. Ona řekla, že proti němu žádné výhrady nemá. Já bych si dovolil říci, že já osobně proti němu výhrady velké mám, i když je členem ČSSD. Pan rektor Průša se totiž podílel na kamuflování situace, která byla spojena s podvody v doktorském studiu, myslím se jmenovalo teorie práva nebo tak nějak. Tehdy spolu s tehdejším děkanem vypracovávali materiály, ve kterých zastírali skutečnou pravdu o tomto doktorském oboru, a na základě tohoto jeho vyjádření potom také vlastně rozhodnutí akreditační komise o omezení tohoto doktorského oboru bylo vlastně zrušeno. Takže to, když pan rektor Průša ustaví jakousi rektorskou komisi, která něco vyšetřuje, to ve mně vyvolává hlubokou nedůvěru. Člověk, který se podílel na zakrývání skutečností, teď bude očišťovat právnickou fakultu? To je naprostý nesmysl a pan rektor Průša už dávno měl rezignovat ze své rektorské funkce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ohlídalovi. Nyní se připravila řádně přihlášená paní poslankyně Šojdrová a připraví se pan kolega Bratský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já si vzpomínám, že jsem upozorňovala pana kolegu Pospíšila na to, že bude-li zvolen děkanem fakulty, bude to mít velmi těžké, protože bude jeho činnost předmětem politických diskusí i zde v Poslanecké sněmovně, a to i kdyby pracoval sebelíp. A nakonec to bude na úkor samotné právnické fakulty. Mně to velmi mrzí. To, čeho jsem se obávala, jsme právě nyní svědkem, a to i v souvislosti s předlohou zákona, nikoliv v souvislosti se zprávou vlády o situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity.

Já si ale myslím, že bychom si měli uvědomit, že zákon o vysokých školách, o kterém se bavíme, musí platit pro všechny vysoké školy, že my tady neprojednáváme zákon o Právnické fakultě Západočeské univerzity. A pokud tedy tento zákon o vysokých školách měníme, tak musíme sledovat jeho dopad do celého sektoru vysokých škol, ne jenom pro jeden konkrétní případ jedné fakulty nebo jedné vysoké školy.

Vláda velmi podrobně zhodnotila předlohu tohoto návrhu zákona a vyslovila nesouhlas. Já s vládou naprosto souhlasím a budu tedy podporovat zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Předkladatelé se ani netají tím, že návrh je podáván v souvislosti s aférou fakulty právnické. Je jí tedy motivován. Myslím si, že to může být logické, ale upozorňuji na to, že musí tento návrh sledovat souvislosti celého vysokoškolského sektoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP