(9.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Melčáka a ten navrhl, aby bod číslo 26 našeho pořadu byl zařazen na úterý 8. 12. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 95, z přihlášených 144 poslankyň a poslanců pro návrh 125, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Melčák navrhl, aby i bod 45, a dívám se na pana poslance Bublana, ten s tím souhlasí, byl zařazen za bod č. 26, je to sněmovní tisk 815. Je tomu tak? Ano, oba poslanci kývají.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 z přihlášených 144 poslankyň a poslanců pro návrh 109, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha. (Poslanec Škromach se hlásí s technickou poznámkou.) Tady technická poznámka neplatí. Co si přejete, pane poslanče? (Poslanec Škromach: Stahuji návrh.) Pan poslanec stahuje tento návrh.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plachého. Pan poslanec Plachý navrhl, aby se zařadil nový bod. (Poznámka poslance Plachého z místa.) Také stahuje návrh. Takže nebudeme hlasovat ani o návrhu pana poslance Plachého. Pan poslanec Kováčik také stahuje svůj návrh.

 

Takže konečně se můžeme věnovat našemu programu. Jako první bod dnes bude bod č. 33. Je jím

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších přepisů
/sněmovní tisk 967/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Taktéž musím upozornit na to, že mi bylo doručeno veto poslanců, a to klubu ODS.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr životního prostředí pan Jan Dusík. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji. Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, dobré ráno. Cílem předkládaného návrhu zákona je zvýšení minimálního obsahu biopaliv v motorových benzinech a motorové naftě, a to s ohledem na víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, přijatý usnesením vlády č. 164 ze dne 25. února 2008. Přijetí předloženého návrhu rovněž umožní České republice se přiblížit k indikativnímu cíli stanovenému ve směrnici 2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě, tj. v roce 2010 uvést na trh množství biopaliv odpovídající 5,75 % energetického obsahu z celkového množství pohonných hmot pro dopravní účely. V širších souvislostech je návrh příspěvkem ke globální snaze o snižování emisí skleníkových plynů a rovněž přispěje k posílení energetické soběstačnosti České republiky a Evropské unie.

V současné době je minimální množství biopaliv, které mají osoby uvádějící do volného daňového oběhu, tj. na tuzemský trh, motorové benziny a motorovou naftu, výrobci, distributoři a dovozci uvedených motorových paliv, za povinnost uvést na trh, stanoveno v § 3a zákona o ochraně ovzduší ve výši 3,5 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchávaných do motorových benzinů a 4,5 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty. Tuto povinnost mohou odpovědné osoby splnit buď formou přídavku podílu biopaliva do motorové nafty či motorových benzínů, nebo uvedením čistého paliva, čistého biopaliva či směsného paliva, tj. směsi obsahující vysoké procento biosložky, například směsná motorová nafta, směsi s vysokoprocentním podílem bioetanolu E85 a E95, do volného daňového oběhu, nebo kombinací všech uvedených způsobů.

Návrh novely zákona stanoví s účinností od 1. dubna 2010 následující hodnoty: 4,5 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchávaných do motorových benzinů a 6,3 objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

Vláda navrhla, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas již v prvním čtení, tak aby bylo možné splnit cíle vyplývající z výše uvedené evropské směrnice; účinnost 1. dubna 2010 tomu odpovídá. Pokud by bylo možné alespoň zkrátit projednání v Poslanecké sněmovně, tak bych to za vládu podpořil. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, pane ministře. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku předkladatelů. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Krátký. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Krátký: Přeji dobré ráno. Pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, pan ministr předložil návrh, myslím, že zdůvodnění bylo jasné. Veto klubu ODS, já rozumím, je také jasné. O to víc mě to mrzí, že na této dohodě tří ministerstev se pracovalo několik měsíců. Takže konzervativní pánové zřejmě považují naftu za perspektivní palivo pro další tisíciletí. Škoda, že nebyli konzervativní, když jsme jezdili na koních. Mohli jsme ještě zůstat na nich.

Takže zpráva byla podána, veto bylo dáno, jasné. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. I vás poprosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Gandaloviče. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, chtěl jsem ve svém příspěvku velmi krátce uvést důvody, proč poslanecký klub ODS podal veto na projednávání podle § 90. Myslím si, že teď po té poměrně zbytečné a nevhodné poznámce pana zpravodaje jsou důvody pro mé vystoupení dvojnásob platné.

Chtěl bych připomenout, že v minulém projednávání té první novely jsem to byl mimo jiné já, který velmi vehementně zde Sněmovnu žádal o to, aby souhlasila s novelou zákona o ovzduší, která zavádí povinné přimíchávání podle těch hladin, které zde už uvedl pan ministr. Už v té době pochopitelně byla celá řada diskusí na téma, jestli to přináší kýžený účinek a zda to nemá pro motory našich aut nějaké negativní účinky. Tehdy jsme byli ujišťováni, že podle tehdejší evropské směrnice o kvalitě paliv, která stanovovala hranice do 5 %, žádné negativní účinky na motory být nemohou. V mezidobí, jak víte, byla směrnice novelizována a hranici možné biosložky, ať už je to líh nebo MEŘO, posunula zhruba o 2 %, já teď nechci tady zabíhat do detailů. To znamená je pravdou, že zřejmě EU došla k závěru, že i vyšší procentní přimíchávání biosložky do paliv, ať už je to benzin nebo nafta, nemusí mít na chod motorů sériově vyráběných žádné negativní účinky.

Nicméně musím konstatovat, že tato Sněmovna o této věci nebyla řádně informována, a to je právě jeden z důvodů, proč jsme chtěli, aby projednávání zde proběhlo řádně formou nějakých seminářů, formou diskusí na výborech, tak abychom skutečně s plnou odpovědností se mohli občanům tváří v tvář postavit a říci: Ano, to, co bylo považováno za bezpečnou hranici před rokem a půl, už není bráno tak vážně, teď se ta bezpečná hranice pro přimíchávání posunuje a jsou pro to ty a ty důvody.***
Přihlásit/registrovat se do ISP