(18.20 hodin)
(pokračuje Halíková)

Dovolím si jenom stručně připomenout, že tento zákon má řešit nájemné a ceny služeb za užívání bytu obecně, tedy pro všechny formy nájemního bydlení. Zákon respektuje ustanovení občanského kodexu, že nájemné a jeho změny se sjednávají dohodou, ruší však jednostranné zvyšování nájemného podle současně platného zákona č. 107/2006 Sb. i jeho novely, která má číslo 150 a byla přijata v letošním roce.

Zavádí pro byty s dosud regulovaným nájemným tzv. nájemné oprávněné. Navrhovaná definice oprávněného nájemného je odvozena od nákladů na správu bytu, tak jak ji známe z formy družstevního nebo vlastnického bydlení. Vychází z faktu, že náklady se stále snižují a prokazují, aniž by byly nájemci znevýhodněni tím, že nebudou mít na drahé advokáty v případě, že dojde k soudnímu řešení sporu. Pro majitele domu je návrh vstřícný, protože dovoluje kapitalizovat investice na modernizaci bydlení nebo na výdaje pro úspory spotřeby energie.

Celý návrh je orientován obecně a míří i do budoucna. Odpovídá tak požadavkům občanského zákoníku na vydání speciálního předpisu o nájemném a službách spojených s bydlením. Návrh vystihuje situaci v domech, které jsou již dávno účetně odepsány. Odpovídá současným možnostem domácností a je přitom na samé hranici únosnosti pro nájemníky a přitom současně nepoškozuje majitele domů. Do současně předkládané verze byly zapracovány připomínky sdružení nájemníků i bytových družstev k původnímu textu, proto tedy pozměňovací návrh.

Vážené kolegyně, kolegové poslanci, zaznamenala jsem v uplynulých dnech prohlášení o tom, že mnozí z vás se vážně zamýšlejí nad tím, jak pomoci mnohým rodinám v současné složité situaci. Chci vás ujistit, že přijetím tohoto návrhu zákona je to možné udělat v podstatě hned. Prosím proto o podporu návrhu, kterým vyšleme našim spoluobčanům dobrou zprávu, že napříč politickým spektrem pracujeme pro ně a jsme ochotni jim v tíživé situaci pomoci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Halíkové a táži se, zda také chce teď v úvodu opakovaného druhého čtení vystoupit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Červenka. (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Rozpočtový výbor na svém jednání dne 20. května, kdy projednával návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání, sněmovní tisk č. 631, přijal tuto zprávu: Po úvodním slově předkladatelky poslankyně Halíkové, zpravodajské zprávě poslance Červenky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu nepřijal usnesení. Zmocnil pak zpravodaje, aby s touto zprávou seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a otevírám... Pardon, ještě se musím zeptat pana zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Babora. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jak už zde bylo řečeno, návrh zákona o nájemném, sněmovní tisk č. 631, byl vrácen na 62. schůzi Sněmovny, aby mohl být formálně načten komplexní pozměňovací návrh k původnímu návrhu zákona. Předložený komplexní pozměňovací návrh upravuje původní návrh zákona ustanovením týkajícím se služeb spojených s bydlením, změny nájemného, věcně usměrňovaného nájemného a nakonec i zrušovacích ustanovení.

Dle mého názoru jak původní návrh, tak i komplexní pozměňovací návrh obsahují jisté nejasnosti, které by mohly vyvolat různé výklady a přístupy při řešení běžných problémů spojených se správou či provozem nájemních bytů, vlastnických bytů, družstevních bytů a nakonec i bytů ve vlastnictví společností s ručením omezeným nebo akciových společností. I přes tyto jisté nejasnosti je návrh zákona o nájemném potřebný, neboť zákon č. 107/2006 Sb. končí prakticky stanovením nájemného pro rok 2010 a poté, tj. od 1. 1. 2011, by neexistovala žádná zvláštní norma jak pro pronajímatele, tak i pro nájemce, která by upravovala jejich vzájemná práva a povinnosti, mimo samozřejmě ustanovení občanského zákoníku týkajícího se nájemních bytů.

Vzhledem k tomu podám v rozpravě návrh na vrácení předloženého komplexního pozměňovacího návrhu k projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, proto... Prosím, pan kolega Babor se do obecné rozpravy hlásí jako první.

 

Poslanec Jan Babor: Jak jsem již avizoval, dávám návrh ve smyslu § 93 odst. 2 jednacího řádu na vrácení komplexního pozměňovacího návrhu k novému projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a žádám vás o jeho podporu, neboť zákonné úpravy je velmi třeba a já jsem přesvědčen, že lze najít shodu nad předloženým komplexním pozměňovacím návrhem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, zaznamenala jsem tento váš návrh. Po skončení obecné rozpravy o něm budeme hlasovat. Ale zeptám se nejprve, zda chce ještě někdo v rámci obecné rozpravy vystoupit. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu a je před námi hlasování o návrhu, který podal pan poslanec Jan Babor. A tento návrh zní: vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Je to tak? (Ano.)

Vidím, že chcete odhlásit, proto vás všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci. Chvilku počkáme, než přijdou všichni, aby se mohli zúčastnit také hlasování. (Po chvilce:) Myslím, že mohu nechat hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31. Táži se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Babora na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41, přítomno 86, pro 55, proti nikdo. Tento návrh byl přijat, a tím tedy končí dnešní projednávání bodu č. 10, sněmovního tisku 631.

 

Děkuji paní navrhovatelce, děkuji též oběma zpravodajům. Můžeme se věnovat dalším bodům. Upozorňuji ctěnou Sněmovnu, že bod číslo 12 nebudeme moci projednávat, protože usnesení příslušného výboru nám bylo rozdáno dnes zhruba kolem 14. hodiny, takže pokud nemáte nikdo námitku, tento bod nyní projednáván nebude. Zítra bude rozhodnuto případně v první půlhodině o jeho zařazení na program schůze.

 

Přistoupíme tedy k projednávání bodu číslo

13.
Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,
Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 793/ - druhé čtení

Prosím tedy, aby za navrhovatele nejprve vystoupila paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi krátce připomněla podstatu námi předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Snažíme se zde řešit nerovnost, která vznikla díky schválení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, kdy byl omezen princip solidarity zavedením tzv. stropů pojistného na zdravotní pojištění pro ty, kteří mají největší příjmy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP