(Jednání pokračovalo v 15.10 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v jednání 66. schůze.

Než přistoupíme k projednání návrhu zákona zamítnutého a návrhu zákona vráceného Senátem navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Karlu Korytářovi a Pavlu Eybertovi v Poslanecké sněmovně.

Informace k pozměňujícímu návrhu Senátu vám byla rozdána do vaší pošty. Já bych vás poprosil... Asi vás napřed odhlásím, protože bychom asi toto neprohlasovali. Požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a nechám hlasovat o tom, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů.

Ještě vás poprosím, abyste se přihlásili. Až bude kvorum 67... Je kvorum 67.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby jmenovaní senátoři vystoupili v Poslanecké sněmovně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 31 z přihlášených 97 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Nyní poprosím pana premiéra, aby odpověděl na dotaz paní poslankyně Jakubkové. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, moje odpověď bude velmi stručná a zcela identická s tím, jak jsem informoval média na tiskové konferenci po schůzi vlády, která projednala mimo jiné tento bod.

Vláda se rozhodla na základě materiálu, který předložil ministr průmyslu a obchodu a který odůvodnil tím, že tato předloha již byla sedmkrát stažena z programu Poslanecké sněmovny. Je to předloha, která byla vládním zákonem. Prostým pozorováním a po zvážení šancí jsme usoudili, jakou šanci tato norma má v dalším projednání v Poslanecké sněmovně, a já jsem ve svém vystoupení k programovým prioritám vlády dal zřetelně najevo, že vláda se zdrží předkládání takových legislativních návrhů, resp. vezme zpět takové legislativní návrhy, které zjevně v této Sněmovně nemají šanci na projednání. To byl důvod.

Vláda se s tím odůvodněním pana ministra průmyslu a obchodu ztotožnila. A co nabízí? Po projednání aktualizované energetické koncepce, po projednání politiky ochrany krajiny, surovinové politiky, politiky udržitelného rozvoje - to všechno je teď ve hře - potom je vláda připravena přijít s novým návrhem těchto právních předpisů tohoto zákona. Projednání ve vládě, upozorňuji, bylo celkem jednoznačné, s výjimkou postoje ministrů nominovaných Stranou zelených. To je potřeba pro pořádek uvést.

Toto jsou důvody a jediné důvody. Důvodem není, že by snad vláda nebo její premiér byli ve vleku jakýchkoli lobbistických skupin, uhlobaronů všeho druhu atd. Není tomu tak. Těmto insinuacím se bráním a bránit se budu se vší intenzitou a vehemencí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. To byl... Paní poslankyně (k poslankyni Jakubkové), já vám slovo neudělím, protože není otevřen bod, není rozprava. Bohužel podle jednacího řádu nemáte možnost vystoupení.

 

Přikročíme k bodu číslo

2.
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 901/1/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republika s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 901/2.

Nejdříve se táži zástupce navrhovatele, ministra životního prostředí Jana Dusíka, zda se chce ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit. Ano, je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Chtěl bych předem poděkovat za milé přivítání, kterého se mi tady dostalo, a vyjádřit svoji připravenost s vámi spolupracovat. Doufám, že se nám společná práce bude dařit.

Shodou okolností hned první věcný bod, který je na projednávání této schůze Sněmovny, je tedy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který vrátil prezident republiky. Já bych se vás rád nyní pokusil velmi stručně přesvědčit o tom, proč si myslím, že by tento návrh zákona měl být přijat v tom znění, které již jednou Poslanecká sněmovna schválila.

O co se jedná věcně? Podstatou je možnost po procesu posouzení vlivů na životní prostředí podat žalobu ke správnímu soudu proti povolujícímu rozhodnutí v situaci, kdy došlo k posouzení vlivu na životní prostředí v rozporu s právními předpisy. Dnes je ta možnost pouze pro účastníky povolovacích řízení. Touto novelou by se měla rozšířit i na další osoby. Ovšem věcně, v drtivé většině případů jsou tyto osoby již účastníky těch povolovacích řízení a nemělo by to vést k nadměrnému nárůstu počtu takových případů. Navíc v této novele je obsažen požadavek na to, že nebude mít žaloba odkladný účinek, to znamená rozhodnutí může být pravomocné a může být realizováno.

Kromě této věci obsahuje novela ještě jeden bod, který naopak vychází vstříc investorům, a sice prodloužením platnosti stanoviska EIA ze dvou na pět let, a uvolňuje i možnosti opakovaného prodloužení platnosti tohoto stanoviska.

Návrh novely zákona souvisí s procesem, který proti nám vede Evropská komise a který je dnes ve stadiu žaloby u Evropského soudního dvora pro nekompatibilitu se směrnicí 85/337. Nyní je ta žaloba podána. Pokud se nám podaří tuto novelu zákona přijmout, bude moci být řízení ukončeno. Pokud ne, tak velmi pravděpodobně v horizontu týdnů, maximálně měsíců, bude Česká republika odsouzena pro nekompatibilitu s touto směrnicí.

Jaké by to mělo dopady? Kromě toho, že se přiblíží možnost finanční sankce pro Českou republiku, myslím, že je důležité, že na základě toho bude možné zpochybnit celou řadu projektů, které prošly posouzením vlivů na životní prostředí a které mohou mít zásadní význam. Mohou to být různé dálniční stavby, může to být například probíhající proces posuzování vlivu na životní prostředí jaderné elektrárny Temelín. Skutečně, pokud by Evropský soudní dvůr shledal, že zde máme rozpor s evropskou směrnicí, dávalo by to titul ke zpochybnění všech těchto procesů a případně již povolujících rozhodnutí, čemuž bychom se rádi chtěli vyhnout.

Tento návrh tedy za - domnívám se - poměrně nízkou cenu rozšíření možnosti podávání žaloby bez odkladného účinku nabízí možnost vyřešit tuto žalobu u Evropského soudního dvora a tím pádem vlastně neohrozit projekty, které již proběhly povolovacím řízením. Proto bych vás rád požádal o podporu tohoto návrhu zákona tak, jak byl vládou předložen. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Chce se ke stanovisku prezidenta vyjádřit zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Vladimír Dlouhý? Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Dobrý den. Dámy a pánové, já zde předstupuji již poněkolikáté, a proto se velmi omezím ve svém vyjádření. Domnívám se, že vše podstatné již tady zaznělo. To podstatné, co je na této záležitosti, je čas, který ubíhá. Jestliže jsme se tady posledně scházeli s tím, že hrozí České republice podání žaloby, dneska je tato žaloba podána. Domnívám se, že v případě, že skutečně nebude tento zákon přijat, dojde ke zpochybnění celé řady řízení, která jsou již dneska podána a která nás v budoucnu eventuálně čekají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP