Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, já bych navázal na úvodní řeč pana ministra a chtěl bych potvrdit to, co už tady řekl, že Senát se zabýval tímto zákonem, a musím přiznat a poděkovat také Senátu za to, že měl možná trošku více času než my a že se zabýval touto normou trošku hlouběji.

Tím chci říct hlavně to, že Senát z hlediska práva ochrany vlastníka pozemku nebo stavby v procesu nuceného vyvlastnění posílí zejména povinnosti prokázání veřejného zájmu v přiměřeném termínu pro podání návrhu opravných prostředků a právo na vrácení vyvlastňovaného majetku získaného také dohodou, a to vždy v případě neuskutečnění účelu vyvlastnění. To je to podstatné. Ten zbytek samozřejmě také je důležitý, jakož i legislativně technické poznámky neboli upřesnění.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Chci se zeptat paní poslankyně Evy Dundáčkové. Eva Dundáčková nechce vystoupit, takže otevírám rozpravu a dávám slovo paní senátorce Jitce Seitlové.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já bych nechtěla zbytečně zdržovat vaše zasedání, protože samozřejmě se ztotožňuji s tím, že jak pan ministr, tak pan zpravodaj podpořili senátní návrh. Opravdu ten náš návrh upravil některé i legislativně technické nepřesnosti, ale si zejména myslím, že posiluje ochranu práv vlastníků tím, že doplňuje některé procesní kroky, které byly přijaty v našem návrhu. To, co Senát přijal, posiluje ten záměr zákona tak, jak byl deklarován vládou.

Také já samozřejmě se připojuji k tomu, aby byla schválena senátní verze tak, jak je vám předložena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní senátorko. Dále v rozpravě? Už nikdo nechce vystoupit, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování podle paragrafu 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, podle sněmovního tisku 1015/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1015/5."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 156. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 170 poslanců, 117 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi a paní senátorce Jitce Seitlové. S tou se loučím.

 

Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat bodu

 

24.
Návrh zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1062/3/ - vrácený Senátem

 

Návrh usnesení Senátu máme k dispozici jako tisk 1062/4 a já mezi námi vítám pana senátora Josefa Novotného.

Nyní prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane senátore, dovolte, abych krátce uvedl tento návrh zákona o životním a existenčním minimu.

Pozměňovací návrhy, se kterými Senát vrátil návrh zákon a o životním a existenčním minimu Poslanecké sněmovně, tento zákon věcně nemění, jde o úpravu v zásadě legislativně technické povahy, a to vypuštění novely zákona o státní sociální podpoře, kterou Senát současně navrhuje zapracovat do doprovodného zákona k zákonu o životním a existenčním minimu, což je tisk 1065, s nezbytným upřesněním. S touto úpravou souhlasím, a proto doporučuji schválit zákon v senátní verzi.

Tady možná jenom pro upřesnění. Tyto další dva tisky, 1063 a 1065, spolu úzce souvisí a je potřeba, aby byly přijaty všechny tři ve stejné verzi. Jenom předesílám, že u všech tří tisků budu doporučovat senátní verzi. Pro novináře a méně znalé jenom chci zdůraznit, že právě v této sérii je obsažena i úprava rodičovského příspěvku, a to tak, že byla převedena z tohoto tisku do tisku 1065, tak aby byla proveditelná.

Takže bych vás požádal, vážené paní poslankyně a poslanci, o podporu tohoto návrhu zákona v senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády a ministře práce a sociálních věcí. Ptám se paní poslankyně Aleny Páralové, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Josef Novotný.

 

Senátor Josef Novotný: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, vážení poslanci, já už toho mnoho neřeknu, protože pan ministr řekl to podstatné. K velmi dobře zpracovanému návrhu zákona o životním a existenčním minimu byl poněkud nešťastně připojen zákon 117/1995 Sb., resp. jeho novela, zákona o státní sociální podpoře. Senát svým rozhodnutím a poměrně drtivou většinou hlasů schválil, že tento zákon se z tohoto původního návrhu vyjme a zařadí se do jiného zákona tak, aby to bylo legislativně čistší.

Pokud schválíte senátní úpravu, tak maminky budou chvíli bez zvýšeného rodičovského příspěvku, ale pan ministr předeslal, že ta skupina tří zákonů má stejnou podporu nebo nepodporu vaši, takže by se ta upravená verze měla v tom následném zákoně vrátit zase zpátky, tak aby to bylo legislativně čistší.

Žádám vás o podporu a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi Josefu Novotnému. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

Přečtu návrh usnesení, neboť budeme hlasovat podle paragrafu 97 odst. 4 našeho jednacího řádu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1062/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1062/4."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 157. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 155 poslanců, 83 bylo pro, 32 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Mohu ukončit bod číslo 24.

 

Nyní přistoupíme k bodu

 

25.
Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi
/sněmovní tisk 1063/3/ - vrácený Senátem

 

Chci se zeptat pana senátora Novotného - on zde setrvá předpokládám, protože myslím, že pan senátor Špaček je asi pořád nemocen.

Čili budeme projednávat návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, je to tisk 1063/3, vrácený Senátem. Senátní tisk je transformován do tisku sněmovního pod číslem 1063/4. Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým návrhům vystoupil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane senátore, pozměňovací návrhy Senátu přinášejí do předloženého návrhu zákona pouze dílčí, převážně legislativně technické úpravy, které jsou pro kvalitu navrženého zákona přínosné. Proto doporučuji zákon přijmout ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Nezbytné upřesnění stanovené u výpočtu doplatku na bydlení, to jsou body 7 a 8 usnesení, a to v návaznosti na změny, k nimž došlo při projednávání související právní úpravy v zákoně o jednostranném zvyšování nájemného, sněmovní tisk 1059. Legislativně technické úpravy a upřesnění vyvolané zejména současně probíhajícími jinými změnami souvisejících zákonů.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás, abyste schválili tento návrh zákona ve znění upraveném Senátem a podpořili tento návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP