Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

Zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné je navrhováno Senátem u tzv. doprovodného zákona, který máme jako tisk 1006/4. Návrh na zavedení maximálního vyměřovacího základu v příslušných zákonech o pojistném na sociální a zdravotní pojištění se tak promítá v jediném směru též do návrhu zákona o nemocenském pojištění.

Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění prošel v Poslanecké sněmovně určitým vývojem, kdy na jedné straně byl zejména upraven, tj. zvýšen základ pro výpočet dávek, a na druhé straně byla vypuštěna ustanovení o maximálním vyměřovacím základu pro pojistné. Poslanecká sněmovna tak schválila návrh zákona jako věcně vyvážený. Tato vyváženost by byla přijetím pozměňovacích návrhů Senátu narušena, a proto doporučuji schválit návrh zákona ve znění, v jakém byl přijat Poslaneckou sněmovnou.

Myslím si, že debata o případném zastropování pojistného, což vlastně přináší pozměňovací návrh Senátu, je určitě debata, která je ještě před námi, ale v této chvíli si myslím, že návrh, tak jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou, je vyváženější, protože dochází i k navýšení pojistného ve vztahu k platbě pojistného. Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že tento návrh podpoříte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal:Děkuji vám, pane ministře. Chci se zeptat pana poslance Opálky. Nehodlá vystoupit. Pan poslanec Vladimír Říha coby zpravodaj také nehodlá vystoupit, takže otevírám rozpravu. Prosím pana senátora Sequense, aby se ujal slova.

 

Senátor Richard Sequens: Milé dámy, vážení pánové, hezké pozdní odpoledne. Jelikož si vážím vaší práce a vím, pod jakým časovým presem pracujete, tak zde nebudu číst informaci, kterou jste dostali v písemné formě v dostatečném předstihu na stůl. Navrhnu vám, abyste se eventuálně zeptali, jak to probíhalo v Senátu, pokud budete mít pocit, že byste se chtěli něco dozvědět.

Jenom bych ještě vyslovil určitý údiv nad tím, že pan ministr u prvního zákona měl neutrální stanovisko a u druhého zákona dokonce souhlasil s navrhovanými změnami, ale takový je život. Nyní navrhuje zamítnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Přečtu návrh usnesení. Připomenu, že hlasujeme podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu.

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o nemocenském pojištění, podle sněmovního tisku 1005/4, ve znění schváleném Senátem, podle tisku 1005/5."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 152. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, proti bylo 30, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

 

Změníme kvorum, protože budeme hlasovat podle § 97 odst. 5.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o nemocenském pojištění ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1005/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 153. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců, pro bylo 104, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme se věnovat bodu

 

19.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
/sněmovní tisk 1006/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení Senátu máme k dispozici jako sněmovní tisk 1006/5. Opět prosím pana ministra Škromacha, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane senátore. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které se týkají především zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné. Další pozměňovací návrhy jsou převážně legislativně technické.

O maximálním vyměřovacím základu jsem hovořil již u předešlého tisku 1005. Z mého předchozího vystoupení vyplývá též doporučení, ale vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna schválila první tisk ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou, pak je nutné schválit tento tisk ve znění Poslanecké sněmovny. Doporučuji hlasovat pro původní znění tak, jak bylo přijato Poslaneckou sněmovnou, z tohoto důvodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Pokud se nechtějí vyjádřit zpravodajové…, nechtějí, tak v rozpravě opět může vystoupit pan senátor, chce-li, nebo měl by. Nechce, řekl všechno před chviličkou. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím.

Jednací řád nám ukládá, abychom hlasovali podle § 97 odst. 4.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, podle sněmovního tisku 1006/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1006/5."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 154. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro bylo 35, proti 67. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat podle odst. 5 § 97.

Přečtu opět usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1006/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 155. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro bylo 108, proti 40. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji oběma aktérům. S panem senátorem se loučím.

 

Budeme se věnovat, dámy a pánové, bodu

 

20.
Návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
/sněmovní tisk 1015/4/ - vrácený Senátem

 

Názor Senátu je k dispozici pod číslem tisku 1015/5. Já mezi námi vítám paní senátorku Jitku Seitlovou.

Prosím, aby se k návrhu, který nám vrátil Senát, vyjádřil ministr Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, tento zákon souvisí bezprostředně se schválenými zákony se senátním řádem. Proto doporučuji taktéž jako v prvním případě senátní verzi. Navíc ve verzi zákonů souvisejících jsme v podstatě už systém přijali, takže jsme vlastně posunuli jeho účinnost dopředu. Tento návrh zákona je pro vyvlastňované mnohem příznivější než ten stávající stav. Proto tedy Senát přistoupil k tomu, aby platnost byla dřívější, to znamená, aby platila již od poloviny roku, aby se zbytečně nezdržovalo vykupování pozemků tím, že se bude čekat na lepší cenu. To je také jeden z důvodů, proč doporučuji, aby tato verze byla schválena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Chci se zeptat pana poslance Víchy, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak. Pan poslanec Josef Vícha je totiž zpravodajem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP