Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Já bych požádal pana poslance Koudelku, aby přednesl návrh, který tady zazněl z jeho úst v souvislosti s podáváním námitky. To byl návrh přerušit projednávání toho bodu a požádat pana hejtmana. Prosím všechny, aby sledovali. Pan poslanec Koudelka ještě jednou svůj návrh přednese.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Pane předsedo, já se domnívám, že bych svůj návrh mohl předložit případně v rozpravě. Domnívám se, že teď by mělo být dáno slovo zpravodaji, pak otevřena rozprava a pak bych eventuálně dal návrh na přerušení projednávání do zítřka do doby předložení písemného usnesení zastupitelstva o tom, že se bod má stáhnout ve druhém čtení. Vím, že takové usnesení neexistuje. (V sále je velký neklid.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Talíř k proceduře.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já bych chtěl upozornit pana předřečníka vaším prostřednictvím, pane předsedo, že stáhnout zákon je možné ve druhém čtení. Není možné přijmout usnesení, že se má stáhnout zákon po ukončení třetího čtení. To není v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Za prvé.

Za druhé. Samozřejmě můžeme - a já navrhuji, abychom bod přerušili do doby, než si jihomoravské zastupitelstvo vyjasní, za jakých podmínek chce stáhnout projednávání tohoto zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Vymětal se hlásí k proceduře.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je mi líto, že tady mluvíme jenom o zákonu o jednacím řádu. Ale chtěl bych upozornit na Ústavu České republiky. Tu bychom snad respektovat všichni měli.

V ústavě v článku 41 v odst. 2 se říká, že návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. To není pan hejtman. Nám předložilo návrh zákona zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku a jenom ono může vzít tento návrh zpět. Nikdo jiný. Samozřejmě pověří někoho, aby nás s tím seznámil, ale nemůže to udělat žádný funkcionář, ani vedení, ani hejtman se svými zástupci. To prostě není možné. Takto zní ústava. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Viděl jsem hlásit se pana místopředsedu Langera. Tomu snad mohu dát slovo v této chvíli. Hlásí se do procedury a může ho dostat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, pokud se nepletu, spory o tom, jestli je pan hejtman zmocněn něco takového udělat, či nikoliv… Modifikoval bych návrh pana kolegy Talíře přerušit, odročit do doby předložení usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale tyto návrhy by měly zaznívat až v rozpravě. V něčem předjímáme rozpravu, kterou otevřu. Já bych tuto debatu o proceduře nejraději ukončil. Jestliže bod nebyl ukončen, normálně, řádně ho projednáváme. Dám slovo zpravodaji panu poslanci Haškovi. Pak otevřu rozpravu. Panu hejtmanovi dám slovo v rozpravě, jakmile ji otevřu. (Stále velký hluk a neklid v sále.) Pan hejtman dostane určitě slovo v rozpravě. Prosím o klid! Domnívám se, že jsme pořád na půdě jednacího řádu.

Pan poslanec Pleva zřejmě k proceduře.

 

Poslanec Petr Pleva: Ano, stejně k proceduře jako pan kolega Vymětal, který zde citoval ústavu a říkal, kdo může podat návrh. Samozřejmě s tím naprosto souhlasím. On si však nevšiml drobného detailu, že tady nejde o podání návrhu, ale stažení návrhu. Jelikož je hejtman statutárním orgánem kraje a zastupuje ho navenek, tak samozřejmě může tento návrh stáhnout. Jestli to udělá v rozporu se zastupitelstvem, pak ho zřejmě za to zastupitelstvo pokárá a možná i odvolává. Ale není to na nás, abychom to my řešili.

Nepleťme se do samosprávné působnosti krajů. Nebo chcete už řídit ze Sněmovny i kraje? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych dal slovo zpravodaji panu poslanci Michalu Haškovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo jako zpravodaj k tomuto návrhu. Pane hejtmane, prosím, přijměte tady místo a dostanete slovo vzápětí. Nyní má slovo zpravodaj pan poslanec Hašek. Všechny prosím stále o klid.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přispěl ke zklidnění poněkud rozjitřené atmosféry v rámci Poslanecké sněmovny.

Skutečně se v rámci zpravodajské zprávy pouze omezím na konstatování, že tento sněmovní tisk, to znamená sněmovní tisk 1166, projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 63. schůzi dne 15. února 2006. Přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1166 projednat a schválit ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu. Tento komplexní pozměňovací návrh je obsahem usnesení č. 349 příslušného výboru.

Tolik moje zpravodajská zpráva a děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji panu poslanci Haškovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásil pan hejtman. Toho jsem viděl jako prvního. Pak dám slovo panu poslanci Vymětalovi a Jičínskému. Takhle vás mám přihlášené předpokládám všechny do obecné rozpravy. Prosím, pan hejtman má slovo jako první.

(Poslanec Vymětal chce vystoupit fakticky.) Vyhlásil jsem obecnou rozpravu. Udělím slovo jako prvnímu panu hejtmanovi Juránkovi. Vás mám dalšího do rozpravy. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek: Vážené dámy, vážení pánové, zastupitelstvo Jihomoravského kraje se zabývalo dvakrát touto záležitostí, tímto zákonem. Za prvé zastupitelstvo předneslo svůj vlastní návrh, který byl připomínkován ve výborech. Byl připraven komplexní pozměňovací návrh. V rámci komplexního pozměňovacího návrhu jsme tuto záležitost projednali v zastupitelstvu podruhé. V rámci této záležitosti byl komplexní pozměňovací návrh z naší strany připomínkován. Mám tam zásadní připomínku, která se týká § 49. Jsem připraven to kdykoliv vysvětlit, pokud se o tom bude dále jednat. Nicméně v současné době jsem povinen zabezpečit, aby byl návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje schválen v tom znění, jaké schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje.

Znovu opakuji: Protože nedošlo ke shodě mezi politickými kluby, že by akceptovaly tento návrh Jihomoravského kraje, v souladu s návrhem zastupitelstva, v souladu se svým pověřením jsem tento návrh stáhl.

Z mé strany vše.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane hejtmane. Nyní dostane slovo pan poslanec Karel Vymětal. Pak jsem viděl pana profesora Jičínského jako dalšího přihlášeného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych říci panu hejtmanovi, že samozřejmě zastupitelstvo může mít lecjaký názor, nicméně zákony přijímá Poslanecká sněmovna, nikoliv krajské zastupitelstvo. Nedá se nic dělat. Návrh zákona zde byl zastupitelstvem předložen a o něm jedná samozřejmě Poslanecká sněmovna. Pan hejtman jako za zastupitelstvo může mít k pozměňovacím návrhům své názory, doporučení, nedoporučení.

Ale rád bych reagoval na to, co zde říkal pan Pleva ještě před otevřením obecné rozpravy. Já jsem zde mluvil o ústavě, o článku 41 odst. 2. On namítá, že tak to není. Chtěl bych ho teď vrátit do jednacího řádu. Jednací řád v § 86 v odst. 6 říká, že navrhovatel může vzít svůj návrh zákona zpět až do ukončení druhého čtení zákona. Navrhovatelem je podle ústavy krajské zastupitelstvo. Nikdo jiný. Ani pan hejtman nemůže toto provést. Musí k tomu mít usnesení krajského zastupitelstva.

Samozřejmě nikdo nebrání tomu, aby krajské zastupitelstvo zasedlo, rozhodlo, že bere tento svůj návrh zpět. Pan hejtman nám to oznámí a tím je to vyřízené. Ale bohužel toto ještě tady pan hejtman neřekl, jakým usnesením krajské zastupitelstvo bere svůj návrh zpět.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Faktickou má první pan hejtman. To jsem mu slíbil.

 

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek: Fakticky. Znovu se odvolávám na § 86 odst. 6. Navrhovatel, v tuto chvíli Jihomoravský kraj, je v tuto chvíli podle zákona zastoupen mnou jako osobou, hejtmanem Jihomoravského kraje, jednak jako statutárním zástupcem a jednak také, že jsem byl v této věci přímo pověřen, abych zastupitelstvo zastupoval. Proto jako navrhovatel, tedy jako zastupitelstvo Jihomoravského kraje, já pouze jenom po formální stránce jako hejtman beru zpět tento návrh zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP