(15.10 hodin)
(pokračuje Slavotínek)

Jedná se o novelizační body 3 a 4 v článku 5, kterým je navrhována povinnost zveřejňování odměn manažerů obchodních společností v rámci struktury výroční zprávy emitenta kotovaného cenného papíru.

Touto problematikou se Poslanecká sněmovna i Senát zabývaly na jaře v roce 2005, konkrétně Sněmovna na své schůzi v březnu 2005 a Senát na své schůzi v dubnu 2005. Úprava, která byla vložena do zákona souvisejícího s mezinárodními sankcemi na základě tohoto pozměňovacího návrhu, bez diskuse o jeho věcném obsahu, je v rozporu s názorem, který Poslanecká sněmovna i Senát vyjádřily svým usnesením při projednávání těchto záležitostí zhruba před necelým rokem. Proto Senát navrhl svým usnesením ze dne 8. 12. vypustit z předmětného návrhu zákona v části páté v článku pět, body 3 a 4.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Beneše.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, pan senátor uvedl téměř přesně, o co se jedná. Já si dovolím připomenout, že tehdy, 28. dubna loňského roku, kdy Senát rozhodoval o návrhu, který přišel z Poslanecké sněmovny, a ten jsme takto přijali a navrhli, ten den byl asi zvláštní. Ten den mi připomínal "nemožné na počkání a zázraky do tří dnů". Jak to tedy tehdy bylo. 28. dubna 2005 schválil Senát tuto novelu, 28. dubna ji podepsal pan prezident, 29. dubna ji podepsal pan premiér a 30. dubna vyšla ve Sbírce zákonů. Za tento kvapík a kalup jsme byli mnohokrát kritizováni, i když Sněmovna v tom nejede. Jsme v tom namočeni pouze svým hlasováním. Důvod je nasnadě. 30. dubna bylo ono rozhodující datum, které rozhodovalo o tom, kdo bude přiznávat jakou výši odměn, zda manažeři dohromady, nebo za každého zvlášť. Naše rozhodnutí bylo velmi medializováno a velmi kriticky přijímáno veřejností. Mnozí z vás tehdy otevřeně přiznali, že to byla naše chyba. Proto jsem využil prvé příležitosti a pokusil se onu chybu napravit.

Současný postoj Senátu mě nepřekvapil. Neschválili totiž vůbec nic mimořádného. Připomenu nedávný článek v Hospodářských novinách, bylo to 18. ledna, pane ministře, náměstek ministra financí v rozhovoru potvrdil, že navržený princip je celosvětovým trendem, který má posloužit k nastolení tolik potřebné důvěry veřejnosti v tržní mechanismus. Náměstek Prouza dokonce uvedl, že o tomto návrhu budeme ve Sněmovně hlasovat a rozhodovat. Kdyby tento návrh neprošel, že vláda připraví sama takovouto úpravu. Já si myslím, že máme dnes příležitost ušetřit vládě práci a že ji využijeme.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Můžeme ukončit rozpravu, a můžeme opět hlasovat. Pan ministr už nebude komentovat? Nebude.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, podle sněmovního tisku 1008/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1008/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 357. Z přítomných 150 poslanců pro hlasovalo 96, proti 41, návrh byl přijat. Tento návrh zákona jsme schválili ve znění schváleném Senátem.

 

Tento bod ukončuji. Dalším bodem dnešního programu je bod číslo

 

15.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1009/3/ - vrácený Senátem

 

Pozměňovací návrhy Senátu máme jako tisk 1009/4. Vítám pana senátora Karla Bartáka.

Prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu i k senátním pozměňovacím návrhům se vyjádřil nejprve ministr zdravotnictví David Rath. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, předkládaný zákon o návykových látkách je cílem častých novelizací, protože je to vázáno na evropskou legislativu. I tato novela je tudíž vynucena změnou předpisů Evropské unie.

K oběma senátním návrhům jako předkladatelé po provedení analýzy doporučujeme vyslovit negativní stanovisko. Myslíme si, že to původní znění schválené Poslaneckou sněmovnou více odpovídá záměrům Ministerstva zdravotnictví.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, prosím paní poslankyni Lucii Talmanovou, pokud se chce vyjádřit.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci se vyjádřit, protože jsem poněkud neporozuměla stanovisku předkladatele tohoto návrhu zákona, tedy Ministerstvu zdravotnictví.

Rozdíl ve verzi poslední novelizace zákona o návykových látkách, tak jak ji schválila tato Poslanecká sněmovna, a ve verzi, tak jak nám ji vrací Senát, se totiž zdaleka netýká původní předlohy, tedy novelizace zákona o návykových látkách, ale jak jsme dnes hezky definovali, jakéhosi přívažku k tomuto zákonu, který byl doplněn, myslím, panem kolegou Krákorou ve druhém čtení, a to zákona o léčivech.

Takže stanovisko předkladatele, že verze Poslanecké sněmovny lépe vyhovuje záměru Ministerstva zdravotnictví týkajícímu se zákona 167 z roku 1998 o návykových látkách, není tak úplně přesná. Ta změna se netýká původní předlohy, tak jak byla předložena Ministerstvem zdravotnictví, ale následné úpravy Poslaneckou sněmovnou na základě poslanecké iniciativy a týká se zcela jiného zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu. Žádám pana senátora Bartáka, aby vystoupil jako první.

 

Senátor Karel Barták: Děkuji a přeji příjemné odpoledne. Pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, já jsem si myslel, že mé vystoupení bude víceméně formální, protože pozměňovací návrhy, které padly v Senátu Parlamentu České republiky, pan ministr jednoznačně potvrdil. Jak je vidět, nebude tomu tak a budu muset hovořit poněkud delší dobu. (Nesouhlas většiny přítomných poslanců vyjadřovaný vykřikováním "NE!".)

Děkuji. Beru vaše přání přinejmenším na vědomí a určitě se jím budu řídit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP