(15.00 hodin)

Senátor Rostislav Slavotínek: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené poslankyně a poslanci. Předpokládám, že jste dostali zdůvodnění, pro které Senát přijal pozměňovací návrhy, přesto, protože se jedná o věc docela zajímavou, mi dovolte několika větami přiblížit problém.

Návrh zákona řeší dva možné režimy mezinárodních sankcí. Za prvé sankce, které jsou stanoveny přímo Radou ES a které jsou přímo aplikovatelné podle přijatých závazků České republiky. V těchto případech návrh zákona zajišťuje jen jejich adaptaci. Druhý okruh problémů jsou sankce, které přijme svým rozhodnutím jiná mezinárodní organizace, například Rada bezpečnosti OSN, a které nejsou aplikovány v režimu EU. Tento druhý problém řeší část druhá návrhu zákona.

Teď přijde to, co je pro projednávání v Senátu podstatné. V tomto druhém režimu se podle návrhu zákona vláda jakožto výkonný orgán zmocňuje k tomu, aby vládním nařízením, tedy nižším legislativním aktem, než je zákon, v konkrétním případě vymezila dotčený okruh osob a z nabídky v zákoně stanovila konkrétní opatření. Jde tedy v tomto případě o ukládání povinnosti osobám a to je podle Ústavy ČR možné činit pouze zákonem. Senát dospěl k přesvědčení, že řešení podle tohoto návrhu zákona je nevhodným povýšením pozice exekutivního orgánu, jakým vláda v našem ústavním pořádku je. Jde o porušení principu oddělení moci zákonodárné a výkonné, které je zakotveno v ústavě. Toto řešení je sice zdůvodněno řešením operativnosti, ale při projednávání v Senátu bylo připomenuto, že jednací řády obou komor pamatují na mechanismus zkráceného řízení o návrzích zákonů, kterými se uskutečňují sankce Rady bezpečnosti OSN.

Všechny výbory Senátu, které tento návrh zákona projednávaly, přijaly usnesení, kterým formou pozměňovacího návrhu je navrženo vypustit z vládního návrhu zákona část druhou, včetně vyplývajících formálních úprav. Souběžně s tím je tedy navrženo i stanovit pevné datum nabytí účinnosti dnem 1. dubna 2006. Senát svým usnesením doporučení těchto výborů potvrdil.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, děkuji, pane senátore. Ptám se, kdo dál. Vidím, že se o slovo hlásí pan poslanec Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Stala se mi velmi nemilá věc a musím se skutečně velmi hluboce omluvit. V tom prostoru, kdy tu zazněla ta připomínka pana ministra Mládka, a mezi mým vystoupením bylo málo času a já jsem uvedl, že pozměňovací návrh předložil pan kolega Bíža. Velmi se mu omlouvám, tento pozměňovací návrh předložil pan kolega Vlček. Takže prosím, přijměte moji hlubokou omluvu. Nedá se k tomu nic víc říct. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu v této chvíli končím a můžeme hlasovat, zvoním, hlasovat podle paragrafu 97 odst. 4 zákona. Potřebujeme k souhlasu nadpoloviční většinu přítomných poslanců a návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o provádění mezinárodních sankcí, podle sněmovního tisku 1007/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1007/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 353, přítomno 149, pro hlasovalo 70, proti 17. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat podle paragrafu 97 odst. 5. K přijetí usnesení je zapotřebí… Prosím, pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, je mi to líto, ale já musím zpochybnit to hlasování. Kolegové viděli, jak jsem marně mačkal ano a nešlo to zmáčknout, takže zpochybňuji hlasování. Ani nevím, co je na sjetině.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Je tady regulérní námitka pana poslance Vymětala. My o ní musíme hlasovat. Nechávám hlasovat o této námitce.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku, která tu zazněla, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 354, přítomno je zde nyní 149 poslanců, pro hlasovalo 134, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Hlasujeme znovu. (Žádosti o odhlášení.) Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili. (Probíhá přihlašování.) Usnesení snad nemusím znovu číst, je to senátní verze. Všichni víme, o co jde.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 355, přítomno je 148, pro hlasovalo 69, proti 19. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy okamžitě pokračovat dalším hlasováním podle § 97 odst. 5. Nyní je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101. Je to tam.

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1007/3."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 356, přítomno je zde 150 poslanců, pro hlasovalo 120, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve sněmovní verzi.

 

Můžeme postoupit k bodu číslo 14, který navazuje na bod číslo 13. Je to

 

14.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
/sněmovní tisk 1008/3/ - vrácený Senátem

 

A prosím zase Bohuslava Sobotku, aby uvedl i tento navazující tisk. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli bychom mohli logicky schválit rovněž také sněmovní verzi vzhledem k tomu, že jsme u toho předcházejícího návrhu zákona schválili sněmovní verzi a tento návrh zákona s ním bezprostředně souvisí, ovšem vzhledem k tomu, že ta senátní verze se liší v částech, které se opět netýkají merita tohoto zákona, týkají se přílepků, které k tomu zákonu byly přilepeny, tak se domnívám, že lze hlasovat fakticky o obou verzích, to znamená jak o senátní, tak o sněmovní. Čili podle mého názoru jsou přijatelné z hlediska předkladatele. Nevidím žádný rozdíl mezi senátní a sněmovní verzí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pokud nechce nikdo z rozpočtového výboru nic k tomu sdělit, otevírám rozpravu. Ptám se ještě pana senátora, jestli se nechce vyslovit. Může v této chvíli, má nyní příležitost. Prosím.

 

Senátor Rostislav Slavotínek: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom krátce přiblížil problém, o který v tom přílepku jde. Při projednávání v plénu Senátu i předtím ve výboru bylo upozorněno na to, že v části pět článek pět tohoto návrhu zákona, která se týká změny zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tj. zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla kromě změn týkajících se skutečně zákona o mezinárodních sankcích vložena při projednávání v Poslanecké sněmovně na základě pozměňovacího návrhu i ustanovení, která s danou problematikou vůbec nesouvisí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP