(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení pana poslance Kaly. Ptám se, kdo dále se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat. Prosím, abyste se dostavili do Sněmovny, budeme hlasovat podle § 97 odstavec 4 zákona. K přijetí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jako je zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 955/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 955/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto podobu usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 149 pro 39, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat znovu podle § 97 odstavec 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Nyní je k přijetí usnesení již zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 955/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout tuto podobu usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 151 poslanců pro 120, proti 27. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Končím projednávání bodu číslo 11 a nyní se budeme věnovat bodu 12, kterým je

 

12.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních
prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech
(zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
/sněmovní tisk 967/3/ - vrácený Senátem

 

Pan ministr Bohuslav Sobotka se chystá přednést úvodní slovo. Já jenom řeknu, že ze Senátu jsme tento návrh obdrželi s pozměňovacími návrhy jako tisk 967/4. Pana senátora zde asi nepřivítáme, takže slovo bude mít pouze pan ministr financí Bohuslav Sobotka. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že hlavní změna, která je spojena s vrácením tohoto tisku Poslanecké sněmovně, se netýká meritorně zákona, který je zde předkládán, a týká se vlastně pozměňovacího návrhu, který k němu byl přilepen a který je vztažen k jiným normám, tak se domnívám, že lze hlasovat jak pro znění Senátu, a v případě, že by nebylo přijato, tak lze hlasovat také pro znění Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chce se k těmto předloženým návrhům vyjádřit ještě pověřený zástupce rozpočtového výboru? Nikdo takový tady není.

Otevírám rozpravu. Pan senátor zde také není, ale hlásí se pan poslanec Pospíšil, takže prosím pana poslance Pospíšila, aby se vyslovil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se pokusím na přání některých kolegů z ČSSD být velmi stručný.

Chtěl jsem plédovat za to, abychom podpořili senátní verzi tohoto návrhu zákona, a to z toho důvodu, jak bylo řečeno též panem ministrem, že Senát v zásadě vypustil přílepek, který se netýkal samotného vládního textu a který upravoval otázku rozhodčích řízení, a to podle mého názoru velmi nešťastným a nestandardním způsobem. V zásadě zakazoval to, aby se stát stal stranou rozhodčího řízení, a to takovým způsobem, že by tato právní úprava zasahovala i do řízení, která v tuto chvíli probíhají. Chci k tomu říci asi tolik, že takováto právní úprava by byla v zásadě velmi nestandardní. Většina států Evropské unie připouští, aby stát byl stranou rozhodčího řízení. V zásadě stát zde vystupuje jako soukromá osoba, která předtím podepsala rozhodčí doložku, to znamená dobrovolně sama přistoupila na to, že spor, který vznikne, může být takovýmto způsobem řešen.

Já si proto myslím, dámy a pánové, že bychom neměli takto rozdělovat soukromé a veřejné vlastnictví, neměli bychom takto upravovat určitá, podle mého názoru nepřirozená privilegia státu a hlavně bychom to neměli upravovat způsobem, že zasáhneme i do řízení, která v tuto chvíli probíhají. Protože, dámy a pánové, ono to vypadá tak, že stát nejprve podepsal rozhodčí doložku, souhlasil s rozhodčím řízením, a teď stát uprostřed řízení mění svoji vůli a chce v zásadě, aby spolurozhodoval soud, nikoliv rozhodce.

Dámy a pánové, moc prosím, podpořte senátní verzi, protože jinak přijmeme novelu zákona o rozhodčím řízení, která bude nestandardní a podle názoru některých právních expertů i protiústavní. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, probíhá rozprava. Kdo se do ní hlásí? Vypadá to, že se do ní nehlásí nikdo, takže můžeme rozpravu ukončit. Pan ministr už nebude reagovat. Takže budeme hlasovat. Hlasujeme podle § 97 odstavec 4 a k přijetí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony, podle sněmovního tisku 967/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 967/4."

Všechny vás odhlašuji ještě v této chvíli, protože jsem dostal žádost o to. Prosím, přihlaste se.

 

O tomto textu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 145 pro 110, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Myslím, že mohu ukončit projednávání tohoto bodu č. 12. Děkuji panu ministrovi.

 

Další bod je

 

13.
Návrh zákona o provádění mezinárodních sankci
/sněmovní tisk 1007/3/ - vrácený Senátem

 

Vrácený opět s pozměňovacími návrhy jako tisk 1007/4. Je tady přítomen pan senátor Rostislav Slavotínek. Vítám ho.

Prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu vyjádřil jako první ministr financí a místopředseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že Senát svým pozměňovacím návrhem přece jenom vážněji zasáhl do konstrukce této normy, tak jak byla Poslaneckou sněmovnou předložena, tak si dovoluji požádat o to, aby Sněmovna setrvala na svém stanovisku a podpořila zákon ve verzi schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď ještě neprobíhá rozprava. Může se vyjádřit pouze zpravodaj pověřený rozpočtovým výborem. Pokud tady takový není, tak bychom otevřeli rozpravu a v ní jako první má právo vystoupit senátor Rostislav Slavotínek. Prosím, pane senátore, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP