(14.30 hodin)
(pokračuje Mládek)

Zároveň to ovšem znamená, že jsou rozbity některé představy o tom, jak a kdo bude vyrábět biolíh, a bude nutné se k této věci vrátit a zvážit, ze kterých surovin budeme podporovat výrobu biolihu, protože se obávám, že pokud chceme pšenici, Evropská komise, ať chceme nebo nechceme, nám vnutí cukrovou řepu, čili můžeme zůstat jen u těchto dvou komodit.

Další je problém se zákonem o spotřebních daních, protože budeme muset do budoucna řešit slevu na spotřební dani. Ministerstvo zemědělství o tom intenzivně jedná s Ministerstvem financí, aby ten návrh byl věcně správně, aby nebyl vytvořen prostor pro nějaké lehké topné oleje číslo dva, ale zároveň to také musí být návrh, který bude notifikován Evropskou komisí, což by pravděpodobně ten původní asi nebyl, a to je také důvod, proč navrhuji Poslanecké sněmovně, aby přijala tento zákon v senátní verzi.

To je vše, děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji, pane ministře. Nyní se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu mohou vyjádřit příslušní zpravodajové, to je pan poslanec Pavel Kováčik a pan poslanec Antonín Sýkora. Nechtějí.

V tom případě můžeme otevřít rozpravu a v ní požádám pana senátora Vladimíra Schovánka o slovo.

 

Senátor Vladimír Schovánek: Pěkné odpoledne, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jak jste slyšeli z úst pana ministra, Senát doporučuje Poslanecké sněmovně čtyři úpravy předloženého návrhu zákona. Nebudu vás zdržovat opakováním slov pana ministra. Pouze snad doplním, že považujeme za nejdůležitější tu změnu, která umožní vyrábět bioetanol v lihovarech v souběhu s jiným typem lihu, a to z toho důvodu, že v České republice v současnosti nemáme lihovary specializované na výrobu bioetanolu a ztrácel by se čas čekáním na to, až takové vzniknou, což by samozřejmě místo smyslu návrhu pomoci českým zemědělcům šlo naopak proti nim, protože si neumím představit, kam by své zemědělské plodiny vozili ke zpracování do lihovarů do ciziny.

Na závěr jen jednu drobnost. Ta je určena spíše veřejnosti. Senátem navrhovaná změna, která vypouští sankce za prodej ovocného destilátu vyrobeného pěstitelským pálením pro fyzické osoby - tato úprava neznamená, že prodej je tímto povolen, protože v § 4 odst. 8 stávajícího zákona je prodej zakázán. Smyslem této úpravy pouze je, aby nebyla sankce stanovena tak taxativně, ale to bylo ponecháno na zvážení komise, která tento přestupek bude řešit, což je současný stav, momentálně platný.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane senátore. Probíhá obecná rozprava. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo. Rozpravu můžeme ukončit a můžeme hlasovat.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Nejdříve si vyslechněte návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 946/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 946/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 349. Přítomno 145 poslanců, pro hlasovalo 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto návrhu i bodu číslo 10.

 

Bod

 

11.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 955/5/ - vrácený Senátem

 

Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Máme ho i s usnesením pod číslem 955/6. Vítám mezi námi pana senátora Eyberta.

Prosím opět pana ministra zemědělství Jana Mládka, aby se vyjádřil k tomu, co jsme obdrželi ze Senátu.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon o vodovodech a kanalizacích, vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy svým usnesením číslo 273. Senát svými pozměňovacími návrhy vypustil možnost bezúplatného napojení vodovodu nebo kanalizace na jiný vodovod nebo kanalizaci, umožní-li to technické a kapacitní možnosti, což zabraňuje rozšiřování těchto zařízení. Zcela vypustil povinnost plánu obnovy, což je jedna z mála možností dostát potřebě samofinancování oboru a hlavně rozumné obnovy infrastruktury vodovodů a kanalizací. Dále vypustil možnost zkoušky vodoměru na místě, kde je instalován, a vyloučit tak vliv nižších vlivů způsobujících chybné měření. Zrušil i část šestou, týkající se České konsolidační agentury, kterou k vládnímu návrhu připojila Poslanecká sněmovna.

Pozměňovací návrhy Senátu Parlamentu České republiky jako celek nemohu podpořit, proto doporučuji přijmout tento zákon ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Chtěl bych dodat, že s jedním návrhem Senátu bych se ztotožnil, a to je té části, která se týká konsolidační agentury. Tu by skutečně bylo vhodné vypustit, ale beru-li zákon jako celek, tak platí, že doporučuji znění schválené Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji, pane ministře. Žádám nyní buď poslankyni Veroniku Nedvědovou, nebo poslankyni Ivu Šedivou, pokud by chtěly vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a prosím pana senátora Pavla Eyberta. Máte slovo jako první, pane senátore.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážená vládo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, přestože pan ministr se vyslovil k verzi, která k vám nyní přišla ze Senátu, negativně, věřím, že vás přesvědčím o tom, že úpravy, které Senát provedl, jsou ve prospěch celého tohoto procesu.

Ve výborech Senátu Parlamentu České republiky, a to ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, byl zákon projednán v podobě, která byla schválena v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a Senát došel k závěru, že zákon je koncipován dobře, že má znaky, které posouvají řešení problematiky správným směrem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP