(14.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Jinak stejně jako u předchozího bodu navrhuji zkrácení lhůty ze 72 na 48 hodin ze stejných důvodů. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To jsou asi všechny návrhy v podrobné rozpravě. Už nikdo nemá žádný další, takže můžeme ukončit podrobnou rozpravu a hlasovat opět o návrhu pana poslance Opálky zkrátit lhůtu projednávání pro třetí čtení na 48 hodin. Nejdříve vás ale odhlásím, a kdo chce hlasovat o tomto zkrácení lhůty, musí se znovu přihlásit.

 

Hlasujeme o zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 123 bylo pro 96, proti 23. Lhůta byla zkrácena.

 

To bylo asi všechno, co jsme mohli učinit. Děkuji navrhovatelům a můžeme ukončit druhé čtení i projednávání bodu číslo 50.

 

Dalším bodem je bod 8, sněmovní tisk 837/3, nicméně, vážení kolegové, paní ministryně Bérová se omlouvá stejně jako senátor Ivan Adamec, takže mi nezbývá než tento návrh zákona dát na konec bloku a v úterý se rozhodneme ve Sněmovně, jak budeme s tímto vráceným návrhem zákona dále zacházet.

 

Máme bod

9.
Návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 917/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení máme jako sněmovní tisk 917/5. Vítám senátorem Josefa Vaculíka.

Za navrhovatele k usnesení Senátu prosím, aby se vyjádřil ministr zemědělství Jan Mládek k pozměňovacím návrhům, které přišly ze Senátu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v tomto zákoně je moje úloha velmi jednoduchá, protože Senát k návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání přijal tři legislativně technické pozměňovací návrhy. Tyto návrhy Senátu Parlamentu České republiky vítám, přijímám je a doporučuji vám přijmout zákon ve znění schváleném Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Josefa Řiháka, jestli se chce vyjádřit. Nechce, děkuji.

Otevírám rozpravu. V ní by měl vystoupit jako první pan senátor Josef Vaculík. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Josef Vaculík: Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, členové vlády, jelikož někdy dlouhá řeč se může také považovat za týrání, proto budu velmi stručný.

Jak už řekl pan ministr, Senát se ztotožnil s věcným záměrem zákona, přijal pouze tři legislativně technické úpravy, které napravují stav, který byl zapříčiněn nepromítnutím přijaté novely, a to vložení odstavce 4 do § 5. Proto žádám o schválení předloženého návrhu zákona ve znění postoupeném Senátem. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane senátore. Ptám se, jestli se někdo další chce vyslovit k těmto pozměňovacím návrhům. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Můžeme přistoupit k hlasování. Ještě zazvoním. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 917/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 917/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 140 bylo 133 pro, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi a končím projednávání bodu číslo 9.

 

Můžeme začít bod

 

10.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 946/4/ - vrácený Senátem

 

Senát nám návrh vrátil opět s pozměňovacími návrhy. Usnesení ze Senátu máme ve sněmovním tisku 946/5. Senátor Vladimír Schovánek není přítomen, omlouvá se, ale my můžeme jednat i takto, protože přítomen je ministr zemědělství Jan Mládek. Požádal bych ho, aby se i nyní vyjádřil k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhu. Pane ministře, můžete tak učinit.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tento návrh zákona o lihu vrátil Senát zpět do Poslanecké sněmovny, ze kterého svým usnesením číslo 272 z 8. schůze vypustil část druhou, tj. změnu zákona číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pane ministře. Jen přece jen vítám pana senátora Schovánka, který se zúčastní našeho jednání.

Omlouvám se. Pokračujte, prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek: Dále odstranil vázanou účinnost na vydání exekutivního aktu Evropské komise, upravil ustanovení § 13 odstavec 3, které šířeji stanoví, z jakých komodit musí být vyráběn bioetanol, zrušil ustanovení, které stanovilo, že v lihovaru, ve kterém se vyrábí bioetanol, se může vyrábět pouze bioetanol, a v ustanovení o přestupcích zrušil pokutu i samotný přestupek fyzické osobě za prodej ovocného destilátu vyrobeného pěstitelským pálením.

Chtěl bych říci, že navrhuji, aby Poslanecká sněmovna schválila tento zákon v senátním znění, ale chtěl bych zároveň k tomu dodat, že i senátní znění přinese některé další problémy. Od podání zákona totiž došlo k některým novým faktům, zejména pak to, že Evropská komise i Rada ministrů se dohodly na tom, že biolíh bude vyráběn i z cukrové řepy, tudíž samozřejmě je relevantní, aby se rozšířila definice těch plodin, ze kterých bude možné bioetanol vyrábět.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP