(14.10 hodin)
(pokračuje Páralová)

Zvýšení o částku rozdílu náleží jen v době, ve které omezení výše vdovského důchodu podle předchozí věty trvá.

Odstavec 2. Nebyl-li vdovský důchod z důvodu uvedeného v předchozím odstavci vyplácen, postupuje se obdobně s tím, že za den přiznání vdovského důchodu se považuje den, kdy na takový vdovský důchod vznikl (znovu vnikl) nárok.

Odstavec 3. Pro zjišťování výše vdovského důchodu, pro účely stanovení částky rozdílu se nepoužijí ustanovení předpisů o sociálním zabezpečení platná před 1. lednem 1966 o:

a) nejvyšších přípustných výměrách úhrnu důchodu při souběhu starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu a o snížení výše vdovského důchodu pro jejich překročení, odkaz na poznámku pod čarou 35a,

b) částce, kterou nesmí při zvýšení důchodu přesáhnout nejvyšší výměra úhrnu důchodu stanovená pro souběh starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu po takovém zvýšení.

Výše starobního nebo invalidního důchodu přitom zůstává nedotčena; zvýšení starobního důchodu za dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod se však považuje za součást starobního důchodu a zvýšení podle písm. b) za součást starobního nebo invalidního důchodu i tehdy, byla-li podle předpisů platných před 1. lednem 1996 součástí úhrnu důchodu.

Pokud by při stanovení částky rozdílu podle předchozích vět výše starobního nebo invalidního důchodu bez zvýšení o pevnou částku a vdovského důchodu, která by náležela ke dni 31. prosince 1995, přesáhla částku stanovenou v § 4 odst. 1 zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, sníží se výše vdovského důchodu tak, aby úhrn důchodu takovou částku k uvedenému dni nepřesáhl.

Ustanovení § 93 odst. 2 není postupu podle tohoto ustanovení na překážku.

Odstavec 4. Ustanovení předchozích odstavců se užije obdobně, byla-li výše vdovského důchodu omezena pro souběh s nárokem na výplatu důchodu za výsluhu let, který se podle § 89 odst. 1 tohoto zákona považuje od 1. ledna 1996 za částečný invalidní důchod nebo za starobní důchod nebo nebyl-li vdovský důchod z téhož důvodu vyplácen.

Odstavec 5. Zvýšení vdovského důchodu o částku rozdílu se provede na žádost a nejdříve od splátky důchodu splatné po 1. červenci 2006. Lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená zvláštním předpisem, odkaz na poznámku pod čarou 35b, se u žádostí uplatněných do 31. října 2006 prodlužuje o 90 dnů.

Poznámka pod čarou 35a. Například § 56 odst. 2 až 5, § 64 odst. 5, § 139 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, a obdobná ustanovení předcházejících předpisů.

Poznámka pod čarou 35b. § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

To byl první bod.

Nyní bod 2 komplexního pozměňovacího návrhu. Na konci článku XXX se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text "s výjimkou článku 9 bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006".

Odůvodnění. Návrh se týká tzv. vdovských důchodů. Stávající právní úprava je trvale předmětem kritiky, která je nejvíce zaměřena proti přetrvávajícím důsledkům pravidla o omezení důchodových dávek v souběhu. Zejména v případech, kdy došlo ke snížení vdovského důchodu na jedenu polovinu pro souběh s nárokem na přímý důchod, jsou negativní důsledky uplatnění pravidla o souběhovém maximu velmi citelné. Vdovský důchod je často vyplácen v nepatrné výši, která představuje jen zlomek částky stanovené výpočtem před omezením pevným maximem, nebo není dokonce vyplácen vůbec. Uvedená situace je postiženými vdovami oprávněně vnímána jako nespravedlnost, neboť míra negativních důsledků pravidla o souběhovém maximu je přímo úměrná výši přímého důchodu odrážející pracovní aktivity vdovy. Čím vyšší přímý důchod získala vdova na základě své práce, tím více je omezena výše vdovského důchodu.

Pokládám tuto situaci nadále za neúnosnou a je zřejmé, že na místě je legislativní zásah, který alespoň omezí míru takových negativních důsledků a odstraní nejkřiklavější nespravedlnosti spočívající v tom, že některým vdovám nárok na dávku sice vznikl, ve skutečnosti jim však není vyplácena nebo je vyplácena jen ve výrazně omezené výši. Na rozdíl od dosavadních návrhů vychází tento návrh z koncepce založené na individuální úpravě výše vdovských důchodů, které byly postiženy souběhem. Jedná se proto o vyváženou a spravedlivou úpravu, která citlivě reflektuje vývoj každého konkrétního případu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo dále? Prosím, pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán na stoly. Je to k tisku 1157. Mám tam jednu opravu. Je to v § 34d odst. 2. V poslední řádce se nahrazuje číslovka "4" číslovkou "3". Dám to písemně panu zpravodaji. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Koudelku.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, navrhuji tento návrh.

Za část 29 se vkládá nová část, která zní: "Část třicátá. Článek XXX. Změna zákona o zemědělství. V § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., se v odstavci 2 slova "nezpracované rostlinné a živočišné výrobky" nahrazují slovy "rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky".".

Ostatní části a články se přečíslují.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Máme už tam pět pozměňovacích návrhů, které sice nesouvisí se zákonem o úrazovém pojištění, ale nechť.

Dovolte mi, abych předložil jeden pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy Krákory, a to k bodu 2 odst. 3 a odst. 4b, kde část věty, která zní "předložených reprezentativními odborovými organizacemi", se nahradí tak, že se vypustí z textu "reprezentativními" a text bude znít "předloženými odborovými organizacemi a organizace pacientů registrovanými na Ministerstvu vnitra".

Tolik pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy Krákory.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP