(14.00 hodin)
(pokračuje Páralová)

Proto by bylo účelné, aby se pro případ pracovního úrazu mohly pojistit i osoby samostatně výdělečně činné. Podobně je tomu i u jiných sociálních systémů, například u nemocenského pojištění, a neexistuje důvod, proč by se osoby samostatně výdělečně činné nemohly dobrovolně účastnit v tomto sociálním systému. I pro ně je ztráta nebo omezení pracovní schopnosti sociální událostí s nutným ekonomickým dopadem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl návrh paní poslankyně Páralové. Nyní prosím pana poslance Opálku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Využívám jednacího řádu a předkládám návrh na zkrácení lhůty k projednání ze 72 na 48 hodin k třetímu čtení. Zdůvodnění: S legislativou pozměňovací návrhy dřív než v úterý nebudeme schopni rozdat, tak aby se to mohlo projednat ještě na této schůzi v pátek ve třetím čtení, potřebujeme 48 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže na 48 hodin. Dobře. Jsou to asi všechny návrhy, které měly zaznít v podrobné rozpravě. Pokud nikdo další se nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím.

Máme k hlasování jeden návrh, který zazněl z úst pana poslance Opálky. To byl návrh na zkrácení lhůty. Já vás všechny odhlásím a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Prosím, abyste se přihlásili všichni, kdo chcete hlasovat. Přihlaste se, hlasujeme o tomto návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh na zkrácení lhůty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 346. V této chvíli je přítomno 115 poslanců, pro hlasovalo 87, proti 23, takže tento návrh byl přijat.

 

Myslím, že můžeme ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Končím bod číslo 49.

 

Přecházíme k bodu 50. Bod 50 jsou zákony související s přijetím tohoto zákona o úrazovém pojištění, takže opět prosím pana ministra Škromacha.

 

50.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
/sněmovní tisk 1157/ - druhé čtení

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců úzce navazuje na návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, čili ten tisk, který jsme projednávali teď, s nímž je věcně propojen. O potřebě nové úpravy úrazového pojištění a jejích hlavních principech jsem již hovořil u předchozího bodu.

Navrhovaná právní úprava úrazového pojištění představuje zásadní zásah do dosavadní základní pracovněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené zejména v zákoníku práce. Vzhledem ke značnému množství zákonů, které je nezbytné změnit v souvislosti s návrhem zákona o úrazovém pojištění, se předpokládá (předkládá?) samostatný návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím tohoto zákona.

Důvodem navrhovaných změn je v převážné většině případů skutečnost, že tyto dva zákony obsahují úpravy, v nichž je odkazováno na současnou právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání uvedenou v zákoníku práce. Další změny jsou navrhovány z důvodu nezbytného promítnutí komplexní systémové změny v pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, která je navrhována zákonem o úrazovém pojištění do příslušných souvisejících zákonů. Zapracování těchto změn do návrhu zákona o úrazovém pojištění by neúměrně zatížilo jeho rozsah a zhoršilo tak jeho přehlednost. Proto bylo přistoupeno k provedení uvedených nezbytných změn samostatným zákonem.

Cílem návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění je zapracovat dopad zákona o úrazovém pojištění do právního řádu České republiky tak, aby s ním byl v souladu, jakož i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a zároveň aby byl slučitelný s právem, s právními akty Evropských společenství.

Se zněním pozměňovacích návrhů, které vyplynuly z druhého čtení v rámci výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, souhlasím.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. My jsme i tento návrh nechali projednat výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. I tady je zpravodajem pan poslanec Miroslav Opálka. Usnesení výboru máte jako tisk 1157/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se rovněž 18. ledna zabýval tiskem 1157, přijal k němu usnesení č. 303, a jak zde již bylo řečeno, obdrželi jste 23. ledna sněmovní tisk pod číslem 1157/1. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Můžeme otevřít obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Do obecné rozpravy se nehlásí nikdo, takže obecnou rozpravu můžeme hned ukončit a otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Alfréda Michalíka a pak vzápětí Jaroslava Krákoru, aby přednesli své návrhy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrh, takzvaný přílepek, jak to tady bylo nedávno označeno. Ten zní:

Za část 29 se vkládá nová část, která zní: Část 30 článek 30 Změna zákona o České konsolidační agentuře. Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu v § 12 se za slovo "ministerstva" vkládají slova "a vlády".

2. V § 12 se vkládá nový odstavec 5, který zní: (5)Agentura je povinna na základě rozhodnutí vlády uskutečnit i takovou obchodní operaci, kterou by vzhledem k rizikům z ní plynoucích nemohla uskutečnit z důvodu obezřetného podnikání. Zaměstnanci a členové dozorčí rady agentury neodpovídají za obchodní operaci, která proběhla na základě rozhodnutí vlády, a její následky.

Ostatní části a články se přečíslují.

Odůvodnění: Zkušenosti a poznání posledních dnů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Jaroslava Krákoru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si předložit pozměňovací návrh, který vám byl rozdán již minulý týden. Činím to tak na základě konzultací s četnými občany, zaměstnanci i zaměstnavateli. Týká to se spíše zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Dostali jste ho rozdán na lavice. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, předkládám komplexní pozměňovací návrh, který obsahuje dva body.

Bod 1 - k části deváté - Změna zákona o důchodovém pojištění - článek 9:

Za bod 3 se vkládá nový bod 4, dosavadní bod 4 se označí jako bod 5. Nový bod 4 zní: Za § 82 se vkládá nový paragraf 82a, který včetně poznámek pod čarou 35a a 35b zní:

§ 82a odst. 1: Byla-li výše vdovského důchodu, na který vznikl (znovu vznikl) nárok před 1. lednem 1996, nebo na který znovu vznikl nárok po 31. prosinci 1995 podle § 82 odst. 2, omezena pro souběh s nárokem na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před 1. lednem 1996, odkaz na poznámku pod čarou 35a, zvyšuje se procentní výměra vdovského důchodu o částku odpovídající rozdílu mezi vyplácenou výší a výší bez takového omezení, včetně zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů náležejících od přiznání vdovského důchodu do dne, od kterého se úprava podle tohoto ustanovení provede.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP